Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Mimořádná veterinární opatření krajské veterinární správy - Aviární influenza (chřipka ptáků)

ze dne 14.února 2006, Aviární influenza (chřipka ptáků) - informace Krajské veterinární správy

Č.j. RED/257/2006

Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48, odst. 1,písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2, písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem typu A, subtypu H5N1 na území České republiky tato

mimořádná veterinární opatření

 1. Chovatelům, kteří chovají jako podnikatelé drůbež a nemají povinnost zaregistrovat svá hospodářství a údaje o počtu chované drůbeže podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje neprodleně nahlásit nejpozději do 28.2.2006 na adresu Mezinárodní testování drůbeže, s.p. Ústrašice, p. Planá nad Lužnicí, PSČ 391 11, údaje o hospodářství prostřednictvím „Registračního lístku chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně“ zveřejněného na webové stránce Státní veterinární správy (www.svscr.cz ) a uvedeného v příloze č. 6 k vyhlášce MZe č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, a údaje o chované drůbeži - druhu, kategorii a kapacitě hospodářství.
 2. Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., U topíren 2/860, 170 41 Praha 7, jako pověřené osobě k vedení ústřední evidence podle plemenářského zákona, se nařizuje zajistit evidenci chovatelů uvedených v bodě 1, jejich hospodářství a údajů o chované drůbeži.
 3. Chovatelům, kteří jako podnikatelé chovají drůbež, se zakazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však od 28.2.2006, chovat drůbež ve volném výběhu. Místně příslušná krajská veterinární správa může chov drůbeže ve volném výběhu povolit za předpokladu, že krmivo a voda se drůbeži dává uvnitř haly nebo pod přístřeškem, který dostatečně odradí volně žijící ptáky a zabrání styku volně žijících ptáků s krmivem nebo vodou určenou pro drůbež.
 4. Chovatelé uvedení v bodě 3 musí v souladu s § 2 a § 3 vyhlášky MZe č. 296/2003 o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, v platném znění, zajistit ochranu svých chovů před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy, zejména zamezení vniknutí volně žijícího ptactva do hal zasíťováním oken a větracích otvorů a zároveň vést řádnou evidenci o chovu drůbeže, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích.
 5. Chovatelé uvedení v bodě 3 jsou povinni hlásit příslušné krajské veterinární správě:
  • pokles v příjmu potravy a vody o více než 20%
  • pokles v produkci vajec o více než 5% po dobu delší než 2 dny,
  • úmrtnost vyšší než 3 % týdně.
 6. Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatních ptáků, tj. soustředění drůbeže a ostatních ptáků různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trhy s drůbeží a ostatními ptáky, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže. Místně příslušná krajská veterinární správa může na základě vyhodnocení rizika povolit konání svodu drůbeže a ptactva, které je chováno způsobem vylučujícímjakýkoliv kontakt s volně žijícími ptáky.
 7. Pozastavuje se platnost vydaných veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků, vydaných Státní veterinární správou pro svody s mezinárodní účastí a zakazuje se účast drůbeže a ostatních ptáků chovatelů z České republiky na svodech v zahraničí.
 8. Pozastavuje se platnost veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků vydaných příslušnými krajskými veterinárními správami a Městskou veterinární správou v Praze pro svody s účastí drůbeže a ostatních ptáků chovaných v České republice.
 9. Zakazuje se pořádání soutěží poštovních holubů s mezinárodní účastí na území České republiky a účast poštovních holubů chovatelů z České republiky na soutěžích v zahraničí.
 10. Nařizuje se Ministerstvu vnitra zajistit provádění kontrol dokladů o provedené dezinfekci všech vozidel určených k přepravě zvířat na silničních hraničních přechodech při vstupu na území České republiky a v případě zjištění nedostatků, tj.nepředložení potvrzení o dezinfekci vozidla, neprodleně oznámit tuto skutečnost místně příslušné krajské veterinární správě. Tato informace musí obsahovat název nebo obchodní firmu dopravce, registrační číslo vozidla, druh přepravovaných zvířat aadresu místa určení.

Odůvodnění:

Uvedená opatření se ukládají k ochraně státního území České republiky před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy v souvislosti se zhoršením nákazové situace v Evropě a se začátkem jarních tahů migrujícího ptactva z území s nepříznivou, případně neznámou nákazovou situací. Tato mimořádná veterinární opatření nabývají účinnosti dne 16.2.2006 od 0,00 hod. s výjimkou opatření uvedených v bodech 6 - 9, která nabývají účinnosti dne 21.2.2006 od 0,00 hod.

V Praze dne 14.2.2006, MVDr. Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR

25. 5. 2011 12:55:41 | přečteno 1741x | Irena Přivřelová

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21343449
Za týden: 48497
Za den: 7521
Online návštěvníků: 371
 
load