Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními přípravky

Materiál poskytnutý Krajsou hygienickou správou Olomouc prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje - článek vložen 7. dubna 2006 7.30
  • Při práci s dezinfekčními prostředky se důsledně řiďte návodem k použití
  • Nikdy nemíchejte různé dezinfekční prostředky mezi sebou.
  • Používejte ochranu očí, gumové rukavice, ochranný oděv.
  • Po skončení dezinfekce opláchněte řádně všechny předměty pitnou vodou.

1.První pomoc pro žíraviny (C)

Při nadýchání žíravin a preparátů s obsahem chloru

Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny , případně nosu pitnou vodou, převlékněte postiženého v případě, že je látkou zasažen oděv, zajistěte postiženého proti prochladnutí, podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí

Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 15 od vnitřního koutku k zevnímu, podle situace zajistěte lékařské ošetření.

Při styku s kůží, polití

Ihned svlečte potřísněné šatstvo,zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné pitné vody po dobu 10-15 minut; poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva, poškozeného přikryjte, aby neprochladl, podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

Při požití

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče. Pokud je postižený při vědomí vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-3 dl chladné pitné vody, k pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou, nepodávejte žádné jídlo, zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření.

2. Přípravky dráždivé (Xi)

Při nadýchání

Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte postiženého proti prochladnutí, zajistěte lékařské ošetření - přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky.

Při styku s kůží, polití

Odložte potřísněný oděv, omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné pitné vody, pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon, zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže.

Při zasažení očí

Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte, výplach provádějte nejméně 10 minut, zajistěte lékařské vyšetření.

Při požití

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety v 1-2dl pitné vody), kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku, u osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření. Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 915 402.

(zpracovala KHS Olomouckého kraje 6.4.2006)

25. 5. 2011 10:26:53 | přečteno 5417x | Irena Přivřelová

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21120545
Za týden: 50863
Za den: 10819
Online návštěvníků: 135
 
load