Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 416/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č.442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. NÁZEV

Statutární město Přerov


2.1 DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Statutární město Přerov je dle ust. § 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní korporací a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Na základě ust. § 4 odst. 1 zák. č. 234/2006 Sb., kterým se mění zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, je Přerov od 1. 7. 2006 statutárním městem.


2.2 PODMÍNKY A PRINCIPY

Území statutárních měst se může členit na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány statutárního města jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města.

Místní části, Samospráva, Zvláštní orgány města


3.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura magistrátu 

ikona souboruOrganizační řád Magistrátu města Přerova


3.2 SEZNAM ORGANIZACÍ

Zařízení a organizace města


4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ


5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

  • Základní účet: 1884482379/0800
  • Příjmový účet: 19-1884482379/0800
  • Výdajový účet: 27-1884482379/0800


6. IČ

IČ: 00301825 (Identifikační číslo organizace)


7. DIČ

DIČ: CZ 00301825 (Daňové identifikační číslo)

Statutární město Přerov se s účinností od 1.4.2009 stalo plátcem daně z přidané hodnoty. Finančním úřadem v Přerově mu bylo přiděleno daňové identifikační číslo CZ00301825.


8. DOKUMENTY


9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), lze podat na základě žádosti žadatele nebo zveřejněním (§ 4 zákona). Žádost lze podat:

  • osobně na podatelně, příp. příslušném odboru Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2
  • prostřednictví elektronické podatelny na adresu posta@prerov.eu
  • prostřednictvím poštovní přepravy na adresu Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

ikona souboruVnitřní předpis č. 27/2012 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Seznam žádostí občanů dle zákona č. 106/1999 Sb.


10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádosti a další podání je možné podat na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34. K přijetí je kompetentní i každý odbor Magistrátu města Přerova. Písemnosti lze je podat osobně na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34 nebo zaslat na adresu:

Magistrát města Přerova či Statutární město Přerov
název odboru, jméno apod.
750 11 Přerov 2
se sídlem Bratrská 34

anebo zaslat elektronickou poštou: E-podatelna ( posta@prerov.eu , podmínky viz. e-podatelna)

Podrobné informace ke konkrétním žádostem naleznete v části Řešení životních situací


11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů Magistrátu města Přerova:

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím odboru Magistrátu města Přerova, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno (zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města:

Proti rozhodnutí města, které nemá charakter správního rozhodnutí, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projednání orgány města. Proti rozhodnutí Magistrátu města Přerova a městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokové řízení lze podat žalobu podle zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Soudní přezkoumání:

Došlo-li pravomocným rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze do dvou měsíců od doručení rozhodnutí podat podle zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému soudu.


12. FORMULÁŘE

Formuláře odborů - řazené tematicky


13. POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Návody pro řešení životních situací


14. PŘEDPISY


15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ


16. LICENČNÍ SMLOUVY


17. VÝROČNÍ ZPRÁVY PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rok

Zpráva

2016ikona souboruVýroční zpráva STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA
2015ikona souboruVýroční zpráva STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA
2014ikona souboruVýroční zpráva STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA
2013ikona souboruVýroční zpráva STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA
2012ikona souboruVýroční zpráva STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA
2011ikona souboruVýroční zpráva STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA
2010 ikona souboruVýroční zpráva STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA

Žádosti občanů dle zákona č. 106/1999 Sb.


18. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů - dle zákona č.101/2000 Sb. - řazené dle odborů


19. REJSTŘÍKY

Veřejně dostupné rejstříkyVeškeré informace dle zákona

10. 5. 2011 11:01:20 - aktualizováno 23. 2. 2017 8:54:02 | přečteno 15239x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21113450
Za týden: 47389
Za den: 9576
Online návštěvníků: 379
 
load