Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Nejpoužívanější právní předpisy odboru sociálních věcí a školství

Aktuální znění níže jmenovaných zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky

Oddělení školství a mládeže

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních správ a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška města Přerova č.  5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území  statutárního města Přerova

Vnitřní předpisy

 • Vnitřní předpis č. 02/2007 - Kritéria ke stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerov, ve znění pozdějších úprav
 • Vnitřní předpis č. 09/2012  - Zásady postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a tvorby registru akcí
 • Vnitřní předpis č. 05/2009 - Hodnocení práce ředitelů škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerovem
 • Vnitřní předpis č. 07/2009 - Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování RM a ZM o majetkoprávních úkonech
 • Vnitřní předpis č. 05/2011 - O postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a odpisování pohledávek
 • Metodický pokyn - Příklady účtování pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a  o změně souvisejících zákonů
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
 • Instrukce MPSV ze dne 15.března 2000, č.j. 21-12242/2000, kterou se stanoví rozsah evidence dětí a obsah spisové dokumentace o žadatelích o osvojení a o svěření dítěte do pěstounské péče, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 343/1997 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ( § 10 ), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 99//1963 Sb., občanský soudní řád ( §§ 186 až 191g ), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Vnitřní předpisy

 • Pokyn vedoucí Odboru sociálních věcí a školství č. 1/11 k uzavírání smlouvy o dotaci na zajištění poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních zřizovaných jinými subjekty poskytujících služby uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově.
 • Vnitřní předpis č. 20/2012 vydaný Radou města, o hospodaření s obecními byty, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vnitřní předpis č. 21/2012 vydaný Radou města – metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení  zvlášť upravený pro bydlení zdravotně postižených osob.
 • Vnitřní předpis č. 22/2012 vydaný Radou města – metodický pokyn k uzavírání smluv k nájmu k bezbariérovým garážím.
 • Vnitřní předpis č. 17/2003 – vnitřní předpis vydaný Radou města , o poskytování bytových náhrad za příspěvek na opravy, rekonstrukce, modernizace, ve znění pozdějších předpisů.
   

Oddělení sociální prevence a pomoci

 • Ústavní zákon  č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů – ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
 • Nařízení Rady (EHS) 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství
 • Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu  a o změně zákona č.  283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění , ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • Zákon č. 99//1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o silničním provozu)
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška  č. 389/2011 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely  státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních a vysokých školách
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška města Přerova č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
 • Obecně závazná vyhláška města Přerova č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
27. 6. 2011 11:39:49 - aktualizováno 11. 5. 2015 10:41:06 | přečteno 4537x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21091783
Za týden: 39830
Za den: 6058
Online návštěvníků: 51
 
load