Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Podrobná struktura odboru sociálních věcí a školství

Vedoucí odboru

sídlo: Smetanova 7, 1. patro

 Jméno  Funkce

Telefon

Mgr. Romana Pospíšilová

 vedoucí odboru

581 268 700

Oddělení školství a mládeže

sídlo: Smetanova 7, 1. a 2. patro

 Jméno  Funkce

Telefon

Mgr. Petr Hrbek

vedoucí oddělení

581 268 701

Ing. Eva Kupková

organizačně-správní a provozní záležitosti škol a školských zařízení

581 268 703

Bc. Jana Hradilová dotace v oblasti sportu a volného času  581 268 707
Martina Abšnajdrová  organizačně-správní a provozní záležitosti škol a školských zařízení 581 268 708

Eva Malaníková

financování škol a školských zařízení

581 268 702

Marcela Danišová

financování školství ze státního rozpočtu,
personální záležitosti ředitelů škol a školských zařízení

581 268 706

Jitka Sotorníková  financování školství ze státního rozpočtu, 
personální záležitosti ředitelů škol a školských zařízení
581 268 714

Provádí zejména následující činnosti:

 • spolupodílí se na tvorbě podmínek pro plnění povinné školní docházky ve městě
 • organizačně, technicky a materiálně zabezpečuje zřízení, fúze a rušení škol (mateřských a základních škol) a školských zařízení (zařízení školního stravování a školních jídelen) zřízených statutárním městem Přerov
 • zpracovává podklady k žádosti o zařazení, změnu zařazení a vyřazení škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov v rejstříku škol a školských zařízení
 • vyhodnocuje a sumarizuje hospodaření škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov
 • vyhlašuje termíny zápisů do 1. ročníku základních a mateřských škol na území statutárního města Přerova
 • eviduje odklady povinné školní docházky do 1. ročníku základních škol zřízených statutárním městem Přerov dle rozhodnutí ředitele školy
 • dle pokynů Krajského úřadu Olomouckého kraje činí potřebné úkony ve vztahu k finančním prostředkům na přímé náklady na vzdělávání, vyčleněným ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v působnosti statutárního města Přerova jako obce III. stupně
 • vede dokumentaci spojenou se stanovením platů ředitelů škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov
 • připravuje podklady pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelů škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov
 • připravuje podklady pro jmenování a odvolání ředitelů škol a školských zařízení zřízených statutárních městem Přerov
 • zajišťuje realizaci přímých podpor a grantového programu statutárního města Přerova v oblasti sportu a volného času
 • připravuje podklady pro jednání orgánů statutárního města Přerova k poskytování dotací fyzickým či právnickým osobám v oblasti sportu a volného času
 • vede evidenci přerovských sportovců, sportovních družstev a evidenci o jejich výsledcích a úspěších
 • vede evidenci kroužků na základních školách na území statutárního města Přerova zaměřených na volný čas dětí a mládeže

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví

sídlo: Smetanova 7a, dvorní trakt, přízemí a 1. patro 

 Jméno

Funkce

telefon

Mgr. et Mgr. Andrea Kafková

vedoucí oddělení

581 268 773

Alžběta Štajnarová

administrativa

581 268 774

Mgr. Blanka Hrubá

referent sociálních věcí, koordinátor agend

581 268 767

Lucie Jemelková, DiS.

sociální pracovník, stanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, žádanky a recepty s modrým pruhem na opiáty, sankce za správní delikty

581 268 794

Jana Kupková, DiS.

referent samosprávy, agenda obecních bytů, opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, Euroklíče

581 268 747

Jitka Piekutowská

ekonom

581 268 771

Ludmila Složilová

referent samosprávy, agenda bytů zvláštního určení – bytů s pečovatelskou službou, bezbariérové byty

581 268 788

Bc. Lenka Ulehlová

granty a dotace (oblast sociální a zdravotnictví), výkon opatrovnictví

581 268 791

Bc. Zdeňka Novotná referent státní správy a samosprávy, opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti nebo zbavených svéprávnosti, u kterých je soudem ustanoveno opatrovníkem statutární město Přerov 581 268 790

Bc. Zdeňka Fuksová

senior taxi, výkon opatrovnictví581 268 789
Bc. Lenka Kroutilovásociální pracovnice581 268 520


Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD):

ikona souboruPopis a náplň činnosti OSPOD

Pracovníci slouží nepřetržitou pracovní pohotovost, tzv. dosažitelnost. Mobilní telefon v rámci dosažitelnosti je neveřejný, k dispozici pouze součinnostním složkám.


Jméno

Funkce

telefon

Bc. Daniela Barošová

sociální pracovnice

581 268 199

Silvie Čecháková

sociální pracovnice

581 268 775

Bc. Lenka Černošková

sociální pracovnice

581 268 784

Bc. Jana Hlobilová

sociální pracovnice, agenda náhradní rodinné péče

581 268 781

Bc. Vlasta Janů

sociální pracovnice, kurátorka pro děti a mládež

581 268 780

Mgr. Hana Jemelková

sociální pracovnice

581 268 198

Bc. Renata Kaderová

sociální pracovnice

581 268 785

Pavlína Jiskrová, DiS.

sociální pracovnice, agenda náhradní rodinné péče

581 268 796

Mgr. Veronika Hudečková sociální pracovnice 581 268 196

Bc. Silvie Pazderová

sociální pracovnice, agenda náhradní rodinní péče

581 268 765

Bc. Jana Veselá sociální pracovnice, agenda náhradní rodinní péče 581 268 753

Renata Plchotová

sociální pracovnice

581 268 778

Bc. Eva Poláchová

koordinátor agend sociálně-právní ochrany dětí

581 268 792

Mgr. Veronika Zaoralová

sociální pracovnice, kurátorka pro děti a mládež

581 268 783

Mgr. Alena Skácelová

sociální pracovnice

581 268 786

Mgr. Marcela Štrbáňová

sociální pracovnice, kurátorka pro děti a mládež

581 268 782

Mgr. Romana Vavříková

sociální pracovnice, kurátorka pro děti a mládež

581 268 777

Mgr. Danuše Matlochovásociální pracovnice581 268 779

Provádí zejména následující činnosti:

 • uděluje závazné pokyny při výkonu veřejné služby a zabezpečuje kontrolu výkonu veřejné služby
 • organizuje pořádání veřejných sbírek zaměřených na sociální popř. zdravotní oblast
 • zprostředkovává kontakt s poskytovatelem sociálních služeb
 • podílí se na řešení otázek bydlení, včetně zajištění péče o staré a těžce zdravotně postižené občany
 • zajišťuje podklady pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům, bezbariérovým bytům a k bytům v domech s pečovatelskou službou
 • zajišťuje vypravení pohřbu u osamělých občanů
 • připravuje návrhy smluv o poskytnutí dotací v oblasti sociální a zdravotnické v rámci přímých podpor, grantového programu i mimořádných podpor
 • koordinuje proces komunitního plánování v sociální oblasti
 • spolupracuje s neziskovými organizacemi působícími v oblasti sociální a sociálně zdravotní
 • ukládá sankce za správní delikty a přestupky ve zdravotnictví
 • řeší problematiku národnostních menšin
 • organizuje výchovně vzdělávací akce pro děti a mládež ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
 • poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení
 • zabezpečuje komplexní výkon sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu působnosti obce, obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů:
  • sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku a činí opatření k omezování nepříznivých vlivů na děti
  • poskytuje informace dítěti o všech závažných věcech týkajících se jeho osoby
  • pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, v rámci poradenské činnosti sepisuje návrhy na úpravu práv a povinností k nezletilým dětem, pořádá přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
  • řeší problematiku dětí z neúplných rodin, nedostatečnou péči o dítě, problematiku dítěte zneužívaného, zanedbávaného, týraného a dítěte narozeného mimo manželství
  • poskytuje rodiči pomoc po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • ukládá rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení
  • ukládá pořádkovou pokutu rodiči nebo jiné osobě odpovědné za výchovu dítěte
  • sleduje dodržování opatření učiněných soudem
  • podává návrh soudu na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení, na omezení, zbavení nebo pozastavení rodičovské odpovědnosti, na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
  • podává návrh na vydání předběžného opatření 
  • vykonává funkci opatrovníka a poručníka, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce
  • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů, navštěvuje rodinu, kde dítě žije, a prostředí, kde se dítě zdržuje
  • přijímá žádosti o osvojení nebo pěstounskou péči
  • vyhledává děti a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, vede spisovou dokumentaci o dítěti a žadateli
  • sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy
  • vyjadřuje se k pobytu dítěte mimo ústav
  • poskytuje pomoc dětem při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů
  • zabývá se nezletilými dětmi do 15-ti let, které se dopustily činu jinak trestného
  • zabývá se mladistvými (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku
  • zabývá se dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce)
  • zabezpečuje činnost komise pro sociálně-právní ochranu dětí
  • provádí potřebná šetření v rodinách, ve školách, učilištích, u zaměstnavatelů, obecních úřadů a zdravotnických zařízení, v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ve věznicích, v ústavech sociální péče, ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních a v obdobných ústavech
  • spolupracuje se státními i nestátními organizacemi, fyzickými i právnickými osobami působícími na úseku péče o rodinu a děti
  • podává zprávy soudu, státnímu zastupitelství a policii
  • zřizuje zařízení sociálně-právní ochrany dětí, organizuje výchovně rekreační tábory
  • vytváří předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí
  • formou přednášek a besed ve školách a školských zařízeních provádí osvětovou činnost v oblastech preventivních jevů a nealkoholické toxikomanie, koordinuje prevenci nealkoholové toxikomanie u dětí a mládeže na území města (ve smyslu zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi).

Oddělení sociální prevence a pomoci

sídlo: Smetanova 7, 1. patro

Jméno

Funkce

Telefon

Mgr. Marta Šintáková

vedoucí oddělení

581 268 749

Hana Štěpánová

administrativa

581 268 761

Bc. Ivana Kapustková

sociální pracovník, koordinátor agend sociální práce pro rodiny s dětmi a nezaměstnané

581 268 748

Romana Němčáková, Dis.

sociální pracovník, agendy sociální práce pro rodiny s dětmi a nezaměstnané, romský poradce

581 268 734

Ilona Doležálková, Dis.

sociální pracovník, agendy sociální práce pro rodiny s dětmi a nezaměstnané

581 268 742

Boleslav Buš, DiS. sociální pracovník (kurátor), agendy sociální práce pro rodiny s dětmi a nezaměstnané 581 268 770

Martina Chrástková, Dis.

sociální pracovník, agendy sociální práce pro rodiny s dětmi a nezaměstnané

581 268 750

Martina Čechová, Dis. 

sociální pracovník, agendy sociální práce pro rodiny s dětmi a nezaměstnané

581 268 757

Bc. Veronika Slaninovásociální pracovník, agendy sociální práce pro rodiny s dětmi a nezaměstnané581 268 741
Mgr. Bc. Kateřina Steffanová sociální pracovník, koordinátor agend sociální práce pro seniory a zdravotně znevýhodněné 581 268 502
Mgr. Marie Měchurová sociální pracovník, agendy sociální práce pro seniory a zdravotně znevýhodněné 581 268 756

Iva Pospíšilová, Dis.

sociální pracovník, agendy sociální práce pro seniory a zdravotně znevýhodněné

581 268 501

Veronika Rychtová, DiS.sociální pracovník, agendy sociální práce pro seniory a zdravotně znevýhodněné581 268 507

Provádí zejména následující činnosti:

 • poskytuje sociální poradenství při těchto sociálních událostech
  • zdravotní postižení nebo duševní onemocnění
  • závislost na péči jiné osoby
  • sociální vyloučení – v důsledku stáří, zdravotního postižení, chudoby, nemoci, příslušnosti k národnostní menšině, ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, apod. 
  • rizikový způsob života – zneužívání alkoholu, prostituce, závislost na hracích automatech, zneužívání omamných a psychotropních látek, trestná činnost
  • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
  • ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení
  • nezaměstnanost a materiální problémy – nízké příjmy, nekompetence hospodařit s finančními prostředky, zadlužení, neschopnost dostát stanoveným vyživovacím povinnostem, apod.
  • imigrace
 • podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území, za tím účelem spolupracuje se státními orgány, orgány kraje a s poskytovateli služeb v oblasti protidrogové politiky
 • zabezpečuje vydávání závazného stanoviska – souhlasu obce v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele, který užívá byt v ubytovacím zařízení nacházejícím se v katastrálním území obce
 • poskytuje poradenství a pomoc při uplatňování nároku na dávky státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, pro občany zdravotně znevýhodněné a příspěvku na péči, nemocenského a důchodového pojištění
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí
 • provádí posouzení životní situace klienta
 • provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění
 • realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta
 • zplnomocňuje klienty, aby dokázali sami ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svých životů
 • realizuje činnosti zaměřené na změnu sociálního prostředí klienta
 • spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta
 • realizuje preventivní aktivity, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů (formou přednášek a besed)
 • spolupracuje s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR
 • eviduje sociální události klientů do „Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka klienta“, který je součástí jednotného informačního systému MPSV ČR
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi v oblasti nastavení a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě
 • spolupracuje s jinými subjekty v prostředí dané lokality a v přirozeném prostředí klienta
 • spolupodílí se na realizaci plánování rozvoje sociálních služeb
 • na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů
 • vydává a eviduje parkovací průkazy držitelům průkazů ZTP, ZTP/P
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, a zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území
 • vykonává činnosti zvláštního příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi na základě jeho ustanovení jako právnické osoby a s jeho souhlasem
 • vykonává činnosti zvláštního příjemce dávek státní sociální podpory na základě jeho ustanovení jako právnické osoby a s jeho souhlasem
 • vykonává činnosti zvláštního příjemce dávek nemocenského pojištění na základě jeho ustanovení jako právnické osoby a s jeho souhlasem
 • podílí se na vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče na daném území a pro uspokojování potřeb jeho občanů, včetně tvorby koncepcí sociální politiky na daném území
 • zabezpečuje provoz Městského sociálního šatníku
 • uzavírá darovací smlouvy mezi fyzickou nebo právnickou osobou jako dárcem a statutárním městem Přerov jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezplatné převedení vlastnického práva k movité věci za účelem jejího použití jako materiální pomoci z Městského sociálního šatníku osobám ohroženým sociálním vyloučením
 • uzavírá darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a fyzickou osobou jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezplatné převedení vlastnického práva k movité věci za účelem jejího použití jako materiální pomoci obdarovanému z Městského sociálního šatníku
 • zajišťuje projekt "Tréninkové bydlení"
 • zajišťuje projekt "Krizové bydlení"
 • poskytuje základní sociální poradenství v oblasti národnostních menšin
 • vyhodnocuje situaci jednotlivých národnostních menšin podle stanovených kritérií
 • koordinuje plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti
 • vydává informace pověřeného obecního úřadu
 • příprava podkladů pro jednání Rady/Zastupitelstva města

Manažer prevence kriminality

Sídlo: Smetanova 7, 1. patro

 Jméno Funkce

Telefon

 Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.

 manažer prevence kriminality

581 268 795

Provádí zejména následující činnosti:

 • zpracování koncepčních a programových materiálů města z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů a hodnocení jejich naplňování
 • koordinace činností projektů města v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů (oblast primární, sekundární a terciální prevence)
 • zajišťování nebo podílení se na realizaci preventivních projektů a aktivit města, návrhy k realizaci vhodných preventivních opatření
 • vyhledávání a předkládání návrhů na využití finančních prostředků k financování preventivních projektů a aktivit města
 • průběžné mapování a analýza bezpečnostní situace ve městě
 • aktivní spolupráce se zástupci státní správy a samosprávy, Policií ČR, Městskou policií a s ostatními odbory magistrátu města a dalšími subjekty ve městě, které působí v oblasti prevence kriminality
 • příprava podkladů pro jednání Rady/Zastupitelstva města
 • iniciace medializace preventivních projektů a aktivit města
22. 6. 2011 10:47:59 - aktualizováno 18. 7. 2017 13:42:43 | přečteno 18056x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21104714
Za týden: 42808
Za den: 6279
Online návštěvníků: 184
 
load