Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Podrobná struktura odboru správy majetku a komunálních služeb

Vedoucí odboru

jméno

funkce

telefon

Ing. Miloslav Dohnal

vedoucí odboru

581 268 120


jméno

funkce

telefon

Lenka Ondřejová

administrativa

581 268 414

Oddělení dopravy

jméno

funkce

telefon

Alexandr Salaba

pověřený vedením oddělení

581 268 482

Bc. Andrea Študentová

dopravní značení, zvláštní užívání, odtahy vozidel

581 268 454

Jan Štajnar 

pozemní komunikace, mosty, odtahy vozidel

581 268 469

Irena Šikulová

pozemní komunikace Přerov I - město

581 268 491

David Holaspozemní komunikace místní části, výkupy pozemků - dálnice 581 268 776

Prování zejména následující činnosti:

 • zajišťuje správu, údržbu a provoz ostatního majetku ve vlastnictví města, zejména místních komunikací, chodníků a světelných signalizačních zařízení
 • zajišťuje správu dopravního značení a mostů ve vlastnictví statutárního města Přerova
 • vyjadřuje se k připravovaným uzavírkám a k objízdným trasám na území města Přerova
 • vydává stanoviska ke všem stavebním úpravám, změnám provozu a užívání předmětných komunikací a zařízení
 • vydává stanoviska v rámci územního a stavebního řízení z hlediska vlastníka dotčeného či sousedního pozemku
 • udržuje pasport komunikací a provádí kvalifikační posouzení komunikací
 • zpracovává smlouvy s právem stavět na pozemcích ve vlastnictví města
 • zajišťuje odstranění vraků motorových vozidel z místních komunikací
 • spolupracuje se zástupci místních části při řešení jejich požadavků v rámci rozpočtu města
 • připravuje podklady pro řešení pojistných událostí
 • plní za město úlohu objednatele komunálních služeb (např. opravy komunikací a chodníků, apod.)

Oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb

jméno

funkce

telefon

Ing. Hedvika Hubáčková

vedoucí oddělení

581 268 476

Michaela Kašíková

komunální služby, dětská hřiště

581 268 484

Miroslav Kašpárek

stavební technik, veřejné osvětlení, kanalizace

581 268 477

Svatava Doupalová

veřejná zeleň , městský hřbitov

581 268 429

Ing. Eva Kousalová

odpadové hospodářství

581 268 276

Petr Matula

stavební technik, památky

581 268 464

Provádí zejména následující činnosti:

 • zajišťuje správu, údržbu a provoz ostatního majetku ve vlastnictví města, zejména veřejných prostranství, městské zeleně, vodního hospodářství
 • spolupracuje se zástupci místních části při řešení jejich požadavků v rámci rozpočtu města
 • vydává stanoviska v rámci územního a stavebního řízení z hlediska vlastníka dotčeného či sousedního pozemku
 • zpracovává smlouvy s právem stavět na pozemcích ve vlastnictví města
 • uděluje souhlas vlastníka s zvláštním užíváním veřejného prostranství u veřejných prostranstvích nacházejících se na pozemcích ve vlastnictví města
 • připravuje podklady pro řešení pojistných událostí
 • plní za město úlohu objednatele komunálních služeb (např. svoz odpadu, údržba veřejné zeleně, parku Michalov, čištění města, apod.)
 • plánuje a zabezpečuje opravy kulturních a uměleckých památek ve vlastnictví města

Oddělení majetkoprávní

jméno

funkce

telefon

Mgr. Lucie Soldanová

pověřená vedoucí oddělení 

581 268 278

Mgr. Pavel Stoklasa

právník odboru

581 268 602

Mgr. Zbyněk Odstrčil

právník odboru

581 268 405

Jaroslava Štěpánová

nakládání s majetkem

581 268 126

Ivana Kozáková

nakládání s majetkem

581 268 121

Marcela Poláková

nakládání s majetkem

581 268 122

Zdeněk Kadlec

nakládání s majetkem

581 268 124

Marie Doušková

nakládání s majetkem

581 268 125

Provádí zejména následující činnosti:

 • eviduje žádosti, podněty týkající se nakládání s majetkem nemovitým, movitým - převod, nabytí, nájem, výpůjčka, zřizování věcných břemen a zajišťuje jejich projednání v orgánech obce
 • zajišťuje výběrová řízení ve věcech převodu a nájmu nemovitých věcí z majetku města
 • vede evidenci a provádí kontrolu úhrad nájemních smluv, věcných břemen, kupních smluv
 • vede agendu pojištění majetku města
 • zajišťuje vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků pro ocenění nemovitostí
 • zpracovává a eviduje následující smlouvy: smlouvy o nabytí a převodu nemovitého majetku, vyjma bytů; nájemní smlouvy (vyjma bytů); smlouvy o věcném břemeni; smlouvy o výpůjčce (včetně příslušných smluv budoucích)
 • zastupuje město v soudních sporech v majetkoprávních záležitostech

Oddělení bytové správy

Jméno

Funkce

Telefon

Ing. Eva Pospíšilíková

vedoucí oddělení

581 268 141

Ing. Petra Hirschová

energetik města

581 268 146

Ivana Křížovská

evidence a předpis dlužného nájemného

581 268 144

Lenka Tylichová, DiS.

evidence a předpis dlužného nájemného

581 268 143

Alexandra Strachoňová

vymáhání nedoplatků, penále a pokut,
evidence pozemků, vybírání nájmů z bytů,
penále a splátek v rámci splátkového kalendáře 

581 268 425

Lenka Mikešová

ekonom, pojištění

581 268 445

Jaroslav Zácha

provozní technik

581 268 488

Dagmar Navrátilová

provozní technik

581 268 148

Bc. Marek Rybářík

provozní technik

581 268 149

Pavlína Rybková

předpis nájmu obecní byty

581 268 142

Emanuel Řehoř

provozní technik

581 268 140

Zuzana Uhrovičová

předpis nájmu nebytové prostory

581 268 145

Pavla Sládečková

administrativa, odečty měřidel

581 268 300

Zuzana Holzerováprovozní technik, pasportizace budov581 268 269

Stanislav Jurečka

provozní technik 

581 268 423

Provádí zejména následující činnosti:

 • zajišťuje komplexní správu a provoz domovního majetku statutárního města Přerov vyčleněného do správy odboru
 • obstarávání oprav, udržování nejen společných částí domů vč. odstranění havárií, u velkých oprav a rekonstrukcí zajištění výběrového řízení pro získání nejvhodnější nabídky vč. komplexního zajištění celé akce
 • zabezpečení preventivních prohlídek týkajících se společných částí domu vč. upozornění na nutnost provedení oprav a návrhu možných způsobů odstranění zjištěných závad
 • zabezpečení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení vč. zajištění odstranění zjištěných závad
 • obstarávání výkonu práv a povinností vyplývajících z předpisů  o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně ve vztahu ke společným částem domu
 • zabezpečení řádného poskytování služeb spojených s užíváním jednotek, zabezpečení dalších vyžádaných služeb na základě rozhodnutí většiny nájemců (úklid společných prostor, chodníků apod.)
 • vedení a archivace dostupné technické dokumentace domů (projektová dokumentace, revizní zprávy, pasporty domů a bytů apod.)
 • stanovení záloh na poskytované služby, a to v souladu s požadavky všech nájemců v objektu nebo na základě platných předpisů, příp. cenových změn
 • vyúčtování nákladů za služby spojené s užíváním jednotek
 • zpracovává návrh koncepce nakládání s domovním majetkem města svěřeným do správy
 • zpracovává podklady pro plán investičních akcí na rozpočtový rok a delší časové období
 • zajišťuje zpracování projektové dokumentace a podklady pro stavební řízení na jím prováděné akce stavebního charakteru
1. 4. 2016 - aktualizováno 9. 3. 2017 11:00:12 | přečteno 10651x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21343449
Za týden: 48497
Za den: 7521
Online návštěvníků: 371
 
load