Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Nejpoužívanější právní předpisy odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Aktuální znění níže jmenovaných zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší) 
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a o změně některých zákonů
 • Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých zákonů
 • Zákon č. 353/1999 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií)
 • Zákon č. 76/2002 Sb. (zákon o integrované prevenci)
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 99/2004 Sb. (zákon o rybářství)
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákon č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon)
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Právní předpisy města Přerova

27. 6. 2011 12:04:59 - aktualizováno 10. 8. 2015 15:17:54 | přečteno 3387x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21104714
Za týden: 42808
Za den: 6279
Online návštěvníků: 184
 
load