Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Senioři a zdravotně postižení občané

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen SVaZ) Odboru sociálních věcí a školství (dále jen SVŠ)

v rámci přenesené působnosti

 • napomáhá k uplatňování práva na účasti příslušníků národnostních menšin na aktivní účasti v kulturním, společenském a hospodářském životě a ve veřejných záležitostech (§6 zákona č.273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin)
 • organizuje pořádání veřejných sbírek zaměřených na sociální popř. zdravotní oblast, včetně jejího provádění a vyúčtování (zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách)
 • poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace v rámci základního sociálního poradenství (§37 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • zastupuje osobu, která podle lékařského posudku není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb (§91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu (§92a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem (§ 92d zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách)
 • zjišťuje, zda je na základě oznámení zdravotnického zařízení nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče (§ 92c zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • zabezpečuje výrobu, distribuci, evidenci a popř. likvidaci tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem (§13 zákona č.167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských přepisů)
 • vydává správní rozhodnutí o stanovení úhrady za stravu a péči dítěte umístěného do domova pro osoby se zdravotním postižením (§ 74 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • vykonává opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád)
 • prověřuje bezdlužnost právnických a fyzických osob na dani jako činnost úřední osoby správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád výhradně za účelem využití zjištěných údajů:
 1. pro přípravu návrhu  smluv o poskytnutí dotací v oblasti sociální a zdravotní, v rámci dotačních podpor
 2. pro přípravu podkladů týkajících se podkladů pro jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními byty Rady města Přerova
 • vydává vyjádření, kterým doporučuje uzavření nájemních smluv k bytům zvláštního určení – bytům v domech s pečovatelskou službou, ve smyslu ust. § 3075 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, dohlíží, jak tento příjemce plní stanovené povinnosti - neplní-li povinnosti, rozhodne o ustanovení jiného příjemce (zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

v rámci samostatné působnosti

 • poskytuje základní sociální poradenství (§72 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • zajišťuje pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení
 • vyhledává osoby, které potřebují sociální péči
 • spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou
 • podílí se na řešení otázek bydlení, včetně zajištění péče o staré a těžce zdravotně postižené občany
 • provádí sociální šetření u žadatelů v místě jejich bydliště v případě nutnosti ověření si skutečností rozhodných pro řešení jejich bytové situace
 • zajišťuje podklady pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům, bytovým náhradám, bezbariérovým bytům a garážím k bezbariérovým bytům, k bytům v domech s pečovatelskou službou
 • zajišťuje vypravení pohřbu u osamělých občanů, účastní se dědických řízení, uplatňuje náhrady za vypravené pohřby 
 • připravuje návrhy smluv o poskytnutí dotací v oblasti sociální a zdravotnické v rámci dotačních podpor
 • kontroluje vyúčtování a provádí průběžnou veřejnosprávní kontrolu u jednotlivých dotací poskytnutých v oblasti sociální a zdravotnické v rámci přímých podpor, grantového programu i mimořádných podpor
 • organizačně zabezpečuje jednání komise Rady města zabývajících se bytovou problematikou, připravuje podklady pro její jednání
 • organizačně zabezpečuje jednání Výboru zastupitelstva města pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování a připravuje podklady pro její jednání
 • koordinuje proces komunitního plánování v sociální oblasti, vyhodnocuje dílčí výstupy, pořizuje analýzy, podílí se na aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Přerova a informuje o jeho naplňování krajský úřad
 • spolupracuje s příspěvkovou organizací Sociální služby města Přerova v oblasti poskytování sociálních služeb a při vytváření koncepce sociálních služeb ve městě Přerově
 • spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi působícími v oblasti sociální a sociálně zdravotní,
 • řeší problematiku národnostních menšin
 • spolupodílí se na výchovně vzdělávacích akcích pro děti a mládež ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí; se zaměřením na využívání volného času
 • k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění může obec obecně závaznou vyhláškou nařídit pro území obce nebo jeho
  části provedení speciální ochranné dezinsekce a deratizace (§ 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) v souladu s § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je oddělení oprávněno činit opatření k provedení speciální ochranné dezinsekce a deratizace v rámci ochrany zdraví občanů
 • poskytuje příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Sociální služby města Přerova, p.o. a poskytuje ji metodickou pomoc v oblasti ekonomiky
 • zpracovává podklady pro jednání do orgánů města
 • na vyzvání sděluje orgánu pomoci v hmotné nouzi, zda osoba žádající o doplatek na bydlení, požádala obec o pomoc při získání přiměřeného bydlení, zda osobě nabídka takového bydlení ze strany obce byla učiněna a zda tato nabídka byla osobou akceptována (§ 33 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v  hmotné nouzi)
20. 5. 2011 8:58:12 - aktualizováno 18. 1. 2016 9:05:51 | přečteno 6915x | Ing. Jana Pivodová

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21104714
Za týden: 42808
Za den: 6279
Online návštěvníků: 184
 
load