Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Nájem nebytové jednotky č. 2630/101 v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630 (Optiky 3)

Záměr nájmu nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) o celkové výměře 71,19 m2 (hlavní místnost o výměře 36,12 m2 a vedlejší místnosti o výměře 35,07 m2).

Předmět výběrového řízení

Záměr nájmu nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) o celkové výměře 71,19 m2 (hlavní místnost o výměře 36,12 m2 a vedlejší místnosti o výměře 35,07 m2)

Termín vyhlášení

13.9.2017

Vyhlašovací cena

se nestanovuje

Prohlídka (na místě samém)

6. 10. 2017 v 10:00 h

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek

17. 10. 2017 do 11:00 h

Podmínky výběrového řízení

 1. Doba nájmu – na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
 2. V nebytové jednotce nelze provozovat výherní hrací přístroje a hrací automaty, burzy, prodej levného textilního zboží a obuvi, použitého zboží „second hand“, poskytování erotických služeb a prodej erotických pomůcek.
 3. Náklady na spotřebované energie budou hrazeny samostatně.
 4. Nebytová jednotka je kolaudována k účelu  využití jako prodejna jízdních kol a sportovních potřeb s opravnou jízdních kol. 
 5. V případě potřeby si rekolaudaci jednotky vybraný uchazeč zajistí na stavebním úřadě na vlastní náklady. Rekolaudace je možná pouze se souhlasem vlastníka (StMPr) a spoluvlastníků.
 6. Veškeré stavební úpravy podléhají souhlasu vlastníka (StMPr) a spoluvlastníků. 
 7. Polep výlohy do maximálně 20% plochy skla.
 8. Zájemce doloží čestné prohlášení, že:
  • nemá vůči statutárnímu městu Přerovu nebo jím zřízeným či založeným subjektům žádné dluhy, tj.  pohledávky po termínu splatnosti, 
  • není v likvidaci,
  • nebyla na jeho majetek prohlášena exekuce,
  • nebylo proti němu v uplynulých 3 letech rozhodnuto o úpadku v insolvenčním řízení nebo nebylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku,
  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.
   • Formulář na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo je k dispozici i na internetových stránkách statutárního města Přerov www.prerov.eu  (Právní tematika).
 9. Zájemce doloží prohlášení, kterým zprostí mlčenlivosti pracovníky správce daně – oddělení bytové správy, Odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova ohledně údajů týkajících se:
  • správy daní  - místního poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
  • peněžitého plnění v rámci dělené správy pokut a nákladů řízení,
  • peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu, to vše v rozsahu výše pohledávek na uvedených položkách pro účely výběrového řízení.
   • Formulář na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo je k dispozici i na internetových stránkách statutárního města Přerov  www.prerov.eu  (Právní tematika).
 10. Podmínkou výběrového řízení je dodržení Pravidel pro konání výběrového řízení v  případech  prodeje  a nájmu nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerov (na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo na www.prerov.eu  (Právní tematika).
 11. Rada města Přerova může zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.  StMPr má právo vybrat si nejlépe vyhovující nabídku, odmítnout všechny nabídky, vypsat více kol výběrového řízení včetně elektronické aukce. V případě vícekolového řízení je uchazeč oprávněn k účasti v dalších kolech pouze v případě, že předloží nabídku výhodnější než v kole předchozím. Veškerými nabídkami, které uchazeč v jednotlivých kolech předloží, je  uchazeč vázán až do doby konečného rozhodnutí zadavatele o nabídkách a uzavření příslušné smlouvy, pokud bude SMPr nabídka vybrána.

Přihláška do výběrového řízení

 1. bude mimo jiné obsahovat
  • záměr na využití jednotky,
  • nabídku výše úhrady nájemného v Kč/rok (částka bez DPH),
  • výpis z obchodního rejstříku/živnostenský list,
  • prohlášení žadatele o tom, že nemá vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či založeným subjektům dluhy (viz výše),
  • zproštění mlčenlivosti (viz výše).
 2. se podává na předepsaném formuláři - na vyžádání vydá odbor správy majetku a komunálních služeb. Formuláře jsou k  dispozici i na internetových stránkách statutárního města Přerov www.prerov.eu  (Právní tematika).

Zapečetěná obálka do výběrového řízení musí být viditelně označena slovy „Odbor správy majetku – výběrové řízení – Optiky 3“, jinak nebude do výběrového řízení zařazena. Podává se osobně na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, Přerov, přízemí nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou).

Bližší informace

Magistrát města Přerova, odbor správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, 750 11 Přerov, Ivana Kozáková, tel. 581 268 121, e-mail: ivana.kozakova@prerov.eu, přízemí, kancelář č. 15


Vyvěšeno: 13. 9 2017

Sňato: 17. 10. 2017 13. 9. 2017 | přečteno 36x | Ing. Jana Pivodová

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21327547
Za týden: 44673
Za den: 8040
Online návštěvníků: 45
 
load