Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Úplatný převod budovy č. p. 387, na pozemku p. č. 2152/2 v k. ú. Přerov (Čechova 43)

Záměr úplatného převodu budovy občanské vybavenosti č.p. 387, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov (Čechova 43) z vlastnictví statutárního města Přerova. 

Předmět výběrového řízení

Záměr úplatného převodu budovy občanské vybavenosti č.p. 387, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2152/2 v k.ú. Přerov (Čechova 43) z vlastnictví statutárního města Přerova.

Čechova 43

Termín vyhlášení

13.9.2017

Vyhlašovací cena

min. 9.720.000,- Kč (dle znaleckého posudku), je osvobozena od daně z přidané hodnoty ve smyslu ustanovení § 56 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Účastnický poplatek

2.420,-Kč 
Jeho úhrada může být provedena v pokladně Magistrátu města Přerova - Bratrská 34, nám. T. G. M. 16 nebo bezhotovostním převodem na účet statutárního města Přerov, č. 19-1884482379/0800, var. symbol  5305003, či poštovní poukázkou nejpozději do konce lhůty podání přihlášek do výběrového řízení. (Pro potřebu vyhotovení příjmového daňového dokladu proveďte, prosím, úhradu v hotovosti na pokladnách Magistrátu města Přerova). Tento poplatek je nevratný.

Prohlídka (na místě samém)

4.10.2017 v 10:00 h

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek

17.10.2017 do 11:00 h

Informace k nemovitosti

 1. Budova je podsklepená se 4 nadzemními podlažími a podloubím z pravé strany budovy. Nad podloubím je terasa. 
 2. Pozemek p.č.  2152/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 777 m2 (pozemek pod stavbou budovy č.p. 387) a pozemek p.č.  2152/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře 1.257 m2 jsou ve vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 309/42.
  Statutární město má uzavřenou nájemní smlouvu na užívání těchto pozemků a jedná s vlastníkem předmětných pozemků o jejich převodu do vlastnictví statutárního města Přerov. Předpokládaný termín nabytí pozemků je do konce roku 2017.
 3. Z Územního plánu města Přerova, ve znění změny č.1, 4A, 5, 6 a 8 vyplývá, že níže uvedené pozemky v katastrálním území Přerov, se nachází v lokalitách vymezených a určených následovně:
  • stávající plochy občanského vybavení /OP/ - polyfunkční komplexy vybavenosti, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,
  • pozemky se nachází v zastavěném území.
   Územní plán města Přerova, včetně výše citovaných změn Územního plánu města Přerova, je vystaven k nahlédnutí na internetových stránkách města Přerova, a to na adrese  www.prerov.eu.

Podmínky výběrového řízení

 1. Nemovitost - budova občanské vybavenosti č.p. 387 je přípojným místem metropolitní optické sítě statutárního města Přerov a s ohledem na dotační podmínky vyplývající z projektu 09 IOP, na základě kterého statutární město Přerov zřídilo  metropolitní optickou síť,  je nutné na dobu určitou do 30.11.2020 a bezúplatně zřídit věcné břemeno - služebnost odpovídající právu oprávněného z věcného břemene zřízení a provozování metropolitní sítě StMPr a s tím spojeného omezení, spočívajícího v povinnosti strpět a umožnit oprávněnému (StMPr) a jím pověřeným třetím osobám volný přístup a příjezd na zatíženou nemovitost, za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě, kterým je aktivní prvek se záložním zdrojem energie umístěný v rozvaděči, včetně napojení na elektrickou síť a vnitřních rozvodů metropolitní sítě (dále jen metropolitní optická síť), a případné rekonstrukce, přeložení a odstranění metropolitní optické sítě k tíži budovy občanské vybavenosti  č.p. 387 (Čechova 43), a to ve prospěch StMPr.
  Umístění přípojného bodu metropolitní sítě a její vedení je vyznačeno v příloze č. 1. Trasa vnitřního rozvodu vstupuje přes stávající rozvaděč v suterénu budovy a dále pokračuje průvrtem v rohu místnosti do 1.NP, kde je umístěn nový rozvaděč. Jedná se o levý roh budovy.
  Přípojný bod po celou dobu udržitelnosti projektu bude ve výlučném vlastnictví StMPr a po uplynutí lhůty pro udržitelnost projektu (po 30.11.2020) bude z budovy Čechova 43 statutárním městem Přerov odstraněn.
  Náklady na provoz metropolitní optické sítě po dobu zřízení věcného břemene budou hrazeny statutárním městem Přerov.
  Zřízení věcného břemena bude řešeno v ujednání kupní smlouvy. 
 2. Zájemce doloží čestné prohlášení, že:
  • nemá žádné dluhy vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či založeným subjektům,
  • není v likvidaci,
  • nebyla na jeho majetek prohlášena exekuce,
  • nebylo proti němu v uplynulých 3 letech rozhodnuto o úpadku v insolvenčním řízení nebo nebylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku,
  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.
   Na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo je k dispozici na www.prerov.eu/ Právní tematika.
 3. Zájemce doloží prohlášení, kterým zprostí mlčenlivosti pracovníky správce daně – oddělení bytové správy, Odboru správy majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova ohledně údajů týkajících se:
  • správy daní  - místního poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
  • peněžitého plnění v rámci dělené správy pokut a nákladů řízení,
  • peněžitého plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu, to vše v rozsahu výše pohledávek na uvedených položkách pro účely výběrového řízení.
   Na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo je k dispozici na www.prerov.eu/Právní tematika.
 4. Podmínkou výběrového řízení je dodržení Pravidel pro konání výběrového řízení v  případech  prodeje  a nájmu nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerov (na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo na www.prerov.eu/ Právní tematika
 5. Rada města Přerova může zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu.  StMPr má právo vybrat si nejlépe vyhovující nabídku, odmítnout všechny nabídky, vypsat více kol výběrového řízení včetně elektronické aukce. V případě vícekolového řízení je uchazeč oprávněn k účasti v dalších kolech pouze v případě, že předloží nabídku výhodnější než v kole předchozím. Veškerými nabídkami, které uchazeč v jednotlivých kolech předloží, je  uchazeč vázán až do doby konečného rozhodnutí zadavatele o nabídkách a uzavření příslušné smlouvy, pokud bude SMPr nabídka vybrána.

Přihláška do výběrového řízení

 1. bude mimo jiné obsahovat:
  • záměr na využití nemovitosti,
  • nabídku výše kupní ceny,
  • výpis z obchodního rejstříku/živnostenský list,
  • prohlášení žadatele o tom, že nemá vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či  založeným subjektům dluhy (viz výše),
  • zproštění mlčenlivosti (viz výše).
 2. se podává na předepsaném formuláři - na vyžádání vydá odbor správy majetku a komunálních služeb. Formuláře jsou k  dispozici i na internetových stránkách statutárního města Přerov www.prerov.eu/ Právní tematika.

Zapečetěná obálka do výběrového řízení musí být viditelně označena slovy „Odbor správy majetku – výběrové řízení – Čechova 43", jinak nebude do výběrového řízení zařazena. Podává se na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, Přerov, přízemí nebo prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou).

Bližší informace

Magistrát města Přerova, odbor správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, 750 11 Přerov, Ivana Kozáková, tel. 581 268 121, e-mail: ivana.kozakova@prerov.eu, přízemí, kancelář č. 15.

Příloha č. 1

Příloha č. 1, obrázek se otevře v novém okně

Příloha č. 1 snímek 2, obrázek se otevře v novém okně



Vyvěšeno: 13. 9. 2017

Sňato: 17. 10. 2017



13. 9. 2017 | přečteno 46x | Ing. Jana Pivodová

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21327547
Za týden: 44673
Za den: 8040
Online návštěvníků: 45
 
load