Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Informace pro členy okrskových volebních komisí

Členy okrskové volební komise v Přerově (dále jen OVK) delegují politické strany, politické hnutí a koalice (dále jen „volební strany“), jejichž kandidátní listina byla pro volbu do Evropského parlamentu (dále jen EP) zaregistrovaná Ministerstvem vnitra České republiky.

Až v případě, že takto není dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů OVK, jmenuje členy na neobsazená místa primátor statutárního města Přerova (dále jen primátor).

Oznámení o svolání I. zasedání OVK doručuje primátor delegovaným a jmenovaným členům OVK obyčejným dopisem.

Členy a náhradníky OVK  mohou „volební strany“ delegovat nejpozději ve středu 23. 4. 2014, do 16,00 hod.

I. zasedání okrskové volební komise se musí konat nejpozději v pátek 2. 5. 2014.

Následně musí být proškoleni předseda a zapisovatel OVK.

Poslední delegovaní členové OVK mohou být až v 16,00 hod ve středu 23.4.2014. Těmto členům OVK  bude zasláno oznámení o konání I. zasedání OVK ve čtvrtek 24. 4. 2014 a ve své dopisní schránce ho naleznou v pátek 25.4.2014 nebo v pondělí 26. 4. 2014.

Protože předpokládáme, že si někteří delegovaní členové OVK budou brát v pátek

2. 5. 2014 dovolenou (ve čtvrtek 1. 5. je státní svátek) svolá primátor

I. zasedání okrskových volebních komisí již na středu 30. 4. 2014

do zasedací místnosti budovy Magistrátu města Přerova (dále jen MMPr),  Smetanova 7,

I. patro, dvorní trakt

Harmonogram pro I. zasedání OVK Přerov:

  •   7:30 hod. – OVK č. 1 – 10
  •   9:00 hod. – OVK č. 11 – 20
  • 10:30 hod. – OVK č. 21 – 30
  • 12:30 hod. – OVK č. 31 – 40
  • 14:00 hod. – OVK č. 41 – 51

Neúčast na I. zasedání a školení je důvodem pro krácení odměny za výkon funkce člena OVK.

Po dohodě s Krajským úřadem Olomouckého kraje a Českým statistickým úřadem budeme ve stejných prostorách organizovat školení předsedů a zapisovatelů OVK v pátek 16. 5. 2014

od 8,00 hod. pro předsedy a zapisovatele z obcí v obvodu MMPr, pověřeného obecního úřadu

a od 10,30 hod. pro předsedy a zapisovatele OVK z Přerova.

Náhradní školení bude Krajský úřad Olomouckého kraje organizovat v pondělí 19. 5. 2014 od 9,00 hod. a od 13,00 hod. v kongresovém sále KUOK, Jeremenkova 40a.

Součástí dopisu, kromě oznámení o konání I. zasedání, budou i další dokumenty, jako tiskopis pro vyplnění osobních údajů nutných pro vydání průkazu člena komise, oznámení k daním apod.

Členství v OVK vzniká složením slibu tohoto znění:

„Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci člena okrskové volební komise a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“

Skládá-li slib občan jiného členského státu, musí ke svému podpisu ještě připojit vlastnoručně napsanou větu tohoto znění: „Prohlašuji, že rozumím textu, který podepisuji.“

Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný člen na prvním zasedání OVK tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.

Členství v OVK zaniká

a) dnem ukončení činnosti OVK,

b) úmrtím,

c) okamžikem, kdy předseda OVK obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena OVK; toto prohlášení nelze vzít zpět,

d) okamžikem, kdy předseda OVK obdrží písemné odvolání člena OVK tím, kdo jej
  delegoval,

e) pozbytím státního občanství České republiky nebo občanství jiného členského státu,

g) ve dnech voleb, nevykonává-li člen OVK svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá déle než

3 hodiny.

I v těchto volbách bude OVK  k zápisu výsledku voleb ve volebním okrsku využívat počítače s programovým vybavením ČSÚ.

Demoverze programu okrskové volební komise bude zveřejněna na webových stránkách ČSÚ adrese www.volby.cz, v odkaze "VOLBY A ČSÚ".

Zde jsou zveřejněny i další informace např. Pokyny pro postup okrskových volebních komisí při realizaci závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu na území ČR

Podle ustanovení § 10 vyhlášky číslo 409/2003 Sb. k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna (dále jen odměna).

Při plné účasti na všech zasedáních okrskové volební komise přísluší odměna:

  • předsedovi okrskové volební komise 1 600,- Kč,
  • zapisovatelovi okrskové volební komise 1 500,- Kč,
  • ostatním členům okrskové volební komise 1 300,- Kč.

V případě, že se předseda, zapisovatel, člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, MMPr celkovou výši odměny poměrně krátí. Odměna je krácena i v případě neúčasti na I. zasedání OVK.

Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise (§ 61 zákona číslo 62/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Paušální náhrada ušlého výdělku dle odst. 3 § 10 vyhlášky přísluší ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den. 

Činnost OVK je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb do EP Státní volební komisí sdělením ve Sbírce zákonů.
Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku členům OVK vyplatí MMPr do 30 dnů po ukončení činnosti OVK. Tedy mezi 11. 6. - 10. 7. 2014.

27. 3. 2014 10:41:34 | přečteno 2954x | Jaroslav Sláma

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21336342
Za týden: 44854
Za den: 4271
Online návštěvníků: 49
 
load