Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu vyhlásil Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 24/2014 Sb. na dny 23. a 24 května 2014.

Seznamy voličů

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu (dále jen EP) je zápis státního občana České republiky nebo občana jiného členského státu EU, který má právo volit (dále jen „volič“), do seznamu voličů pro volby do EP.

V Přerově seznam voličů do EP vede Magistrát města Přerova (dále jen MMPr), ohlašovna pobytu, Bratrská 34.

Seznam voličů se tvoří v několika fázích

 • Pro každé volby do EP, vždy nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (v těchto volbách nejpozději 13. dubna), se vytváří ze stálého seznamu voličů nový seznam voličů podle trvalého pobytu voliče, který je státním občanem ČR. Zda je volič v seznamu voličů v Přerově zapsán si může ověřit po 13. dubnu 2013 na MMPr, ohlašovně pobytu, Bratrská 34 a případně se může domáhat zapsání do tohoto seznamu voličů. Pokud by mu MMPr nevyhověl, může se do 30 dnů přede dnem voleb domáhat rozhodnutí soudu o provedení opravy nebo doplnění seznamu (zákon číslo 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů).
 • MMPr do seznamu voličů nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (nejpozději 3. května 2014) zanese voliče, kteří nemají v Přerově trvalý pobyt, ale kteří jsou v Přerově v nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení a jsou správcem příslušného zařízení MMPr nahlášeni.
  O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů v místě jeho trvalého nelze provést a volič nemá jinou možnost než volit u té okrskové volební komise, do jejíhož územního obvodu uvedené zařízení patří.
 • Občan jiného členského státu EU je do seznamu voličů zapsán, jestliže:
  1. zápis do seznamu voličů požádá nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16.00 hodin a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 9. dubna 2014) a musí splňovat i další podmínky volebního práva, jako např. minimální věk 18 let,
  2. je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u MMPr podá žádost nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 13. dubna 2014 do 16.00 hodin o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP. Žádosti podle obou odrážek musí občan jiného členského státu EU na MMPr, evidenci obyvatel podat osobně. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. MMPr žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. Na www.mvcr.cz v odkaze VOLBY si lze obě žádosti stáhnout.
  3. o zápis do seznamu voličů požádal již při minulých volbách do EP (2004, 2009) a zároveň nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit.

Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR po tom, kdy je zapsán v seznamu voličů na MMPr (po 13. 4. 2014 a 13.4.2014 mu bylo nejméně 18 let) musí na MMPr, ohlašovně pobytu, tedy v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP. MMPr mu o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení musí předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 21. května 2014 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).

Stejně tak volič, který byl v zahraničí veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě a hodlá hlasovat ve volbách v ČR, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. V ostatním se musí chovat jako volič, který se přestěhuje v rámci ČR, viz předcházející odstavec.

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do EP  konaných ve dnech 23. – 24. 5. 2014 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu (Statutárním městě Přerově), může na voličský průkaz hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky.

O vydání voličského průkazu může volič požádat písemným podáním do 16,00 hod. 8. května 2014:

 • osobně na Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, ohlašovně pobytu. Na vyvolávacím zařízení zvolit službu „Trvalý pobyt, Změna trvalého pobytu“.  Při osobně učiněné žádosti prokáže svou totožnost, právo hlasovat v Přerově (nejlépe platným občanským průkazem), vyplní a před úřednicí podepíše písemnou žádost, jeho podpis se úředně neověřuje
 • nebo písemným podáním doručeným na podatelnu MMPr, Bratrská 34. Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Podání v elektronické podobě musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo zaslané prostřednictvím datové schránky voliče. 

Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je ověření podpisu pro účely využití volebního práva u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.

Voličský průkaz může za stejných podmínek jako obecní úřad, vydávat na žádost voliče i zastupitelský úřad, pokud je u něj volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Pro žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář.

Magistrát města Přerova nicméně doporučuje použít jím vytvořený formulář „ikona souboruŽádost o vydání voličského průkazu“, případně i „ikona souboruVzor plné moci k převzetí voličského průkazu“. Najdete je na těchto stránkách.

Magistrát města Přerova, ohlašovna pobytu, předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 8. května 2014 osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo ho do vlastních rukou voliče zašle na adresu uvedenou v žádosti.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Hlasování v nemocnici, zařízení sociálních služeb, školském zařízení nebo v jiném obdobném zařízení v Přerově (dále jen příslušné zařízení) 

Při dlouhodobém pobytu voliče v příslušném zařízení, a pokud lze předpokládat, že tam bude i po dobu voleb do EP, má volič možnost požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.

Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do seznamu voličů, předá osoba stojící v čele příslušného zařízení Magistrátu města Přerovanejpozději 20 dnů přede dnem voleb (tj. 3. května 2014 do 16.00 hodin).

Při krátkodobém pobytu v příslušném zařízení, nebo když volič neví, kde se přesně ve dnech voleb bude nacházet (např. předpokládá hospitalizaci, služební cestu apod.), bude asi nejvhodnější, aby si na příslušném obecním úřadě podle místa svého trvalého pobytu vyřídil voličský průkaz, na který může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v příslušném zařízení v době po odevzdání údajů k zapsání do seznamu voličů pro volby do EP obecnímu úřadu (tj. od 3. května 2014) může volič do 16,00 hod. 8. května. 2014 u obecního úřadu, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt, požádat o vydání voličského průkazu, který si zajistí prostřednictvím osoby, kterou vybaví plnou mocí k podání žádosti o vydání voličského průkazu a jeho převzetí s úředně ověřeným podpisem u obecního úřadu, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt.

Dojde-li k hospitalizaci voliče v příslušném zařízení po uplynutí lhůty, ve které lze požádat o vydání voličského průkazu tj. ode dne 8. května 2014, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Hlasovací lístky

Sada hlasovacích lístků bude dodána všem voličům nejpozději 3 dny  přede dnem voleb (tj. úterý 20.5.2014), na požádání ji obdrží i ve volební místnosti.

V Přerově bude hlasovací lístky voličům doručovat Česká pošta s. p.

Hlasovací lístky se doručují na adresu trvalého pobytu voliče vhozením do domovní schránky, předáním rodinným příslušníkům apod.

Pokud se volič na adrese svého trvalého pobytu nezdržuje, nemá domovní schránku apod., nebudou mu doručeny.

Jak hlasovat

Volič hlasuje ve volební místnosti, v tom volebním okrsku, kam podle místa svého trvalého pobytu (příp. přechodného pobytu patří) patří.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.

Občanský průkaz si volič může nechat vystavit i v den voleb – viz Vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů v souvislosti s výkonem volebního práva.

Volič, který je občanem jiného členského státu, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková volební komise hlasování neumožní.

To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Volič, který se do volební místnosti dostavil s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat.

Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů volič obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním kulatým razítkem Magistrátu města Přerova. Na žádost mu okrsková volební komise vydá i novou sadu hlasovacích lístků.

Poté volič vstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku. Zde do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek.

Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Po opuštění tohoto prostoru vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

V prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem.

Pouze s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a případně i úřední obálku s hlasovacím lístkem vložit do volební schránky.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, okrsková volební komise hlasování neumožní.

Volič může okrskovou volební komisi ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma), ale pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Přede dnem voleb může požádat o hlasování mimo volební místnost na Magistrátu města Přerova (dále jen MMPr), Bratrská 34, přízemí, kanc. č. 14 nebo na tel. čísle 581 268 460.

Ve dny voleb pak na tel. čísle 581 268 224 nebo přímo okrskovou volební komisi např. prostřednictvím jiného voliče.

K tomu, aby okrsková volební komise mohla voliče navštívit, potřebuje znát:

 • jeho jméno a příjmení,
 • adresu, kde ho má navštívit,
 • u panelových domů je dobré sdělit poschodí, č. dveří apod.
 • případně i sdělit, který volební den a hodinu volič preferuje

Kdy volič promarní svůj hlas

 • jestliže do úřední obálky vloží jiný než hlasovací lístek na předepsaném tiskopise
 • jestliže do úřední obálky vloží přetržený hlasovací lístek
 • jestliže do úřední obálky vloží hlasovací lístek poškozený tak, že z něj nejsou patrné potřebné údaje; zejména vylosované číslo a název „volební strany“, jméno a příjmení kandidátů a jejich pořadí uvedené arabskými číslicemi, datum voleb, otisk úředního razítka Ministerstva vnitra
 • jestliže do úřední obálky vloží více než jeden platný hlasovací lístek, ať už ve prospěch různých „volebních stran“, nebo tutéž “volební stranu“
 • hlasovací lístek nevloží do úřední obálky
 • odevzdá prázdnou úřední obálku

Pokud volič dá na hlasovacím lístku více než 2 předností hlasy kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch „volební strany“, ale ani k jednomu přednostnímu hlasu se nepřihlíží.

27. 3. 2014 10:45:21 - aktualizováno 1. 4. 2014 9:44:53 | přečteno 1158x | Jaroslav Sláma

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21328495
Za týden: 45621
Za den: 8988
Online návštěvníků: 254
 
load