Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Aktuálně ke komunálnímu odpadu v Přerově

Přerov

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. (po novele zákonem č. 169/2013 Sb.), stanoví mimo jiné povinnost zpracovávat plány odpadového hospodářství (POH) České republiky, kraje a obce. Obec, jako původce komunálního odpadu, vznikajícího na území obce při činnosti fyzických osob, zpracovává POH v případě, kdy produkuje ročně více než 10 tun nebezpečného odpadu nebo více než 1000 tun ostatního odpadu. 

POH města Přerova byl zpracován v roce 2005 a schválen Zastupitelstvem města Přerova v roce 2006 na pětileté období, tj. do roku 2010. Vzhledem k tomu, že zatím nedošlo ke změně POH ČR a ani POH Olomouckého kraje, z jehož závazné části musí vycházet POH města Přerova, není (po dohodě s Krajským úřadem Olomouckého kraje) od roku 2011 zpracován nový POH města Přerova.

HLAVNÍ CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ Z POH

K hlavním cílům směřujícím k naplnění POH patří mimo jiné snížit maximální množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) ukládaného na skládky tak, aby podíl této složky činil:

 • v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních,
 • v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních,
 • výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních

z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995.

HIERARCHIE ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Dle zákona o odpadech musí být v rámci odpadového hospodářství dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:

 1. Předcházení vzniku odpadů (bezodpadová technologie, domácí kompostování)
 2. Příprava k opětovnému použití a recyklace odpadů (materiálové využití odpadů)
 3. Energetické využití odpadů (zařízení na energetické využití odpadů)
 4. Odstranění odpadů (skládkování odpadů)

Dle POH města Přerova mělo být na skládku uloženo v roce 2010 max. 8 488 tun směsného komunálního odpadu (SKO), v roce 2013 má být uloženo na skládku max. 5 504 tun SKO.

Množství směsného komunálního odpadu za město Přerov uloženého na skládku v období 2001 - 2012:

Množství směsného komunálního odpadu za město Přerov uloženého na skládku v období 2001 - 2012, obrázek se otevře v novém okně

I přesto, že je na dobré úrovni zavedeno ve městě Přerově třídění využitelných složek komunálního odpadu sbírané formou sběrných nádob (kontejnery), stále převyšuje množství směsného KO (zbytkového) ukládaného na skládku. Část odpadu z údržby veřejné zeleně je zpracovávána v tzv. malém zařízení s kapacitou zpracování max. do 150 tun biologicky rozložitelného odpadu za rok (umístěno u skládky KO) a část tohoto odpadu je ukládána na skládku, vzhledem k dosud nerealizované plánované výstavbě kapacitně větší kompostárny (předpoklad vybudování této kompostárny v roce 2014).

Množství skládkovaného odpadu v Olomouckém kraji (biol. rozložitelný komunální odpad):

Množství skládkovaného odpadu v Olomouckém kraji, obrázek se otevře v novém okně

V souvislosti s dalším směřováním rozvoje odpadového hospodářství v Olomouckém kraji a s ohledem na závazné cíle stanovené POH kraje a měst, zahájil Olomoucký kraj postupné kroky k jejich naplňování. Jejich cílem je příprava integrovaného systému nakládání s odpady (dále jen - ISNO) v Olomouckém kraji, včetně vybudování zařízení na energetické využití odpadů na území Olomouckého kraje. ISNO by tak zajistil dlouhodobé a koncepční řešení nakládání s komunálním odpadem, jehož součástí by měly být stávající i nově budovaná zařízení – dotříďovací linky, zařízení pro nakládání s bioodpadem, stávající skládky, zařízení na energetické využití odpadů (dále jen – ZEVO), včetně zařízení doplňkových, jako jsou např. překládací stanice apod.

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI A SPOLEČNÉM POSTUPU PŘI TVORBĚ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OLOMOUCKÉM KRAJI

Prvním krokem, který v této věci Olomoucký kraj uskutečnil, bylo projednání a schválení „Memoranda o spolupráci a společném postupu při tvorbě integrovaného systému nakládání s odpady v  Olomouckém kraji“ (dále jen - Memorandum). Memorandum podepsalo všech 13 ORP v Olomouckém kraji.

ikona souboruMemorandum o spolupráci a společném postupu při tvorbě integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji

Nezbytnou podmínkou pro vybudování ISNO, včetně zařízení na energetické využití odpadů, je z hlediska ekonomického, ekologického a sociálního dlouhodobé zajištění dostatečného množství odpadu. Z tohoto důvodu je nutný společný postup zodpovědných subjektů – měst a obcí jako původců komunálních odpadů na území Olomouckého kraje. Současně vznikl řídící tým pro přípravu a tvorbu ISNO, ve kterém má svého zástupce také město Přerov. Zastupitelstvo města Přerova schválilo Memorandum na svém zasedání dne 31.10.2011. Tímto se město Přerov připojilo ke spolupráci s olomouckým krajem k tomuto Memorandu.

TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU BUDE I NADÁLE PRIORITOU

Vývoj produkce a třídění komunálního odpadu v Přerově v letech 2001 - 2012

Prioritou je třídění nebezpečných složek komunálního odpadu (např. obaly znečištěné škodlivinami, nepoužitelná léčiva, zbytky barev, zbytky chemikálií) a sběr výrobků, které podléhají zpětnému odběru (pneumatiky, výbojky, zářivky, elektrozařízení z domácností).

V Memorandu se strany, mimo jiné, zavazují dodržet oblast spolupráce týkající se předcházení vzniku odpadů, třídění a využívání odpadů (recyklace). Také pro město Přerov je i nadále prioritou třídění komunálního odpadu a to zejména svoji účastí na projektu Olomouckého kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně využití jeho obalové složky“, který byl zahájen v roce 2004. Za dobu jeho trvání (do roku 2012) bylo do projektu vloženo téměř 41 mil. korun. Z těchto finančních prostředků čerpalo také město Přerov, zejména na nákup sběrných nádob na tříděný komunální odpad. Kromě těchto finančních prostředků poskytuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. městům a obcím, tedy i městu Přerovu, finanční odměny za množství vytříděných využitelných složek komunálního odpadu.

Přehled finančních prostředků (odměn) poskytnutých autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM a.s. za vytříděné využitelné složky komunálního odpadu:

Rok

Odměna
EKO-KOM
(Kč)

Využití finančních prostředků

  2003

1 500 000,-

TS zakoupily svozové vozidlo

  2004

1 450 000,-

 
  2005

1 877 000,-

 
  2006

1 966 152,-

Pořízení sběrných nádob v rámci změny barevnosti 1 500 000,-

  2007

2 842 602,-

Vybudování 12-ti nových stanovišť v MČ Přerova na separaci 885 713,-

  2008

3 034 887,-

 
  2009

3 401 754,-

Nákup lisu na dotříďovaní linku 2 460 570,- 

  2010

3 560 610,-

Nákup nakladače na linku 1 961 370,-

Nákup svozového vozidla 4 796 400,-

Nákup sběrných nádob 287 640,-

  2011

2 758 489,-

Nákup nádob na separaci do ZŠ 205 788,-

  2012

2 484 853,-.

Zpracování projektové dokumentace a vybudování stanovišť sběrných nádob na třídění KO.

Oprava přebíracího dopravníku u dotříďovací linky.

Zpracování PD na rekonstrukci dotříďovací linky.

Nákup nádob (košů) na třídění KO v přerovských školách.

Celkem

24 876 347,-

 

Poznámka: Finanční prostředky získané od autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. jsou účelově vázány a lze je použít pouze do systému separace využitelných složek KO.

CO PŘINESE NOVELA ZÁKONA O ODPADECH (zejména v oblasti skládkování odpadů)

Otázkou snižování množství komunálního odpadu ukládaného na skládky a zejména jeho využíváním (např. i energetickým) je nutno se intenzivně zabývat. Připravovaná novela zákona o odpadech totiž přinese mimo jiné výrazné zvýšení poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku. Předpokládá se také, že v letech 2023 – 2025 dojde k zákazu skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu.

CO  PŘINESE  ISNO  (včetně realizace ZEVO)

 • stabilitu odpadového hospodářství na území Olomouckého kraje
 • vytvoření ekonomicky silného subjektu v podnikatelském prostředí (snadnější podmínky pro obchodování s odpady)
 • sociálně, ekonomicky a environmentálně nejlepší řešení
 • zabezpečení paliva pro provoz ZEVA tzn. Stálý přísun paliva (odpadů) bez ohledu na vývoj a stabilitu ceny a dostupnosti fosilních paliv (pro občany odebírající teplo v rámci CZT výhodná cenová stabilita)
 • v případě náhrady spalování fosilních paliv dochází ke snížení emisi vypouštěných do ovzduší (přísné limity pro ZEVA, které jsou dány legislativou a jsou nižší např. pro tuhé znečišťující látky 10x, pro oxid siřičitý 34x, pro oxidy dusíku 3x, pro těkavé organické látky 5x)
 • nahradí cca 60 000 tun uhlí, což je cca 2300 vagonů.

AKTUÁLNÍ INFORMACE  O  NAPLŇOVÁNÍ  MEMORANDA

Na základě schváleného Memoranda bylo zadáno řídícím týmem zpracování a schválení studie proveditelnosti ISNO včetně vybudování zařízení na energetické využití zbytkového komunálního odpadu.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele studie proveditelnosti, které proběhlo v první polovině roku 2012, byla vybrána firma FITE a.s., Ostrava ve spolupráci s Institutem pro udržitelný rozvoj měst a obcí o.p.s., Praha. Studie byla zpracována v podzimních měsících roku 2012. Po zapracování řady připomínek byla tato studie proveditelnosti přijata řídícím týmem na lednovém zasedání roku 2013.

Analytická část studie popisuje aktuální stav nakládání s komunálními odpady, zjišťuje potenciál množství odpadů v ISNOL a vybavenost zařízeními pro jejich sběr, úpravu, využití a odstranění. Návrhová část rozpracovává možnosti energetického využívání směsného komunálního odpadu (SKO), které bylo vyhodnoceno jako nejvýhodnější alternativa pro řešení omezení skládkování SKO a dále výběr vhodné lokality pro výstavbu ZEVO. Hodnoceny byly čtyři návrhy lokalit pro výstavbu ZEVO:

 1. Lokalita Přerov – areál teplárny Dalkia ČR, a.s.
 2. Lokalita Mohelnice
 3. Lokalita Cukrovar Prosenice
 4. Spojený záměr papírenské společnosti ve vhodných lokalitách Olomouckého kraje

Studie proveditelnosti – Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji

Prezentace studie proveditelnosti pro veřejnost v Přerově proběhla ve dnech 20. března 2013 a 29. května 2013.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Své dotazy, týkající se problematiky nakládání s komunálním odpadem můžete zasílat:

 • písemně na adresu Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 11

Odpovědi na vaše dotazy jsou uveřejněny na:

Odpovědi na dotazy

23. 2. 2012 10:58:13 - aktualizováno 30. 12. 2013 12:09:08 | přečteno 7432x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3116978
Za týden: 14454
Za den: 1793
Online návštěvníků: 36
 
load