Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Informace pro vlastníky lesů

Informace o ochraně lesů proti kůrovcům Obecné povinnosti vlastníků lesů
Kůrovec, obrázek se otevře v novém okněNa tomto obrázku lze zcela názorně vidět velmi silné napadení kůry smrku lýkožroutem smrkovým. Ná kůře stojících stromů se vedle závrtových otvorů objevují malé hromádky tmavohnědých drtinek. Po náletu kůrovců dochází také k barevným změnám jehličí, které světlá, postupně rezne a opadává. Současně začíná v místě primárního náletu opadávat kůra.

Nejvýznamnějšími kůrovci na smrku - lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý jsou ve smyslu ust. § 3 vyhl. 101/1996 Sb.v platném znění kalamitními škůdci, při jejichž přemnožení je povinnen každý vlastník napadeného lesa přijímat obranná opatření. Pouze souhrn kombinací účinných postupů může zabránit dalšímu rozšíření tohoto škůdce. 

Nejvýznamnějšími kůrovci na smrku, obrázek se otevře v novém okně

prostorové rozmístění jednotlivých druhů, obrázek se otevře v novém okněV případě napadení lýkožroutem severským je třeba věnovat značnou pozornost vizuálnímu vyhledávání, neboť brouci napadají horní část koruny, takže není možné zjistit u stojících stromů závrtové otvory ani drtinky na kořenových nábězích.

Obrázek znázorňuje prostorové rozmístění jednotlivých druhů kůrovců na smrku.Článek ikona souboruDoporučené technologické postupy při ochraně lesa proti kůrovcům podá informace o doporučených technologických postupech na ochranu lesa před kůrovci, jako velmi škodlivými biotickými činiteli zejména na smrkových porostech. Tyto informace vám komplexně objasní metody k ochraně vašich lesních porostů a současně pomohou splnit závazné nařízení ministerstva zemědělství - viz výše.

Webové stránky Ministerstva zemědělství podávájí zásadní informace o možnostech poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v daném roce. Na příspěvek není právní nárok, poskytuje se do vyčerpání finančních limitů daných státním rozpočtem ve smyslu stanovených závazných pravidel na daný rok.

Upozornění pro vlastníky lesů:

 1. Ve smyslu ustanovení § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů  je vlastník lesa povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech. Souhrnné údaje musí vlastník lesa za uplynulý rok předat orgánu státní správy lesů (zde Magistrát města Přerova, odbor Odbor stavebního úřadu a životního prostředí) vždy do konce měsíce března následujícího roku. 
 2. Hospodaření v lesích je vlastník lesa povinen zajišťovat v součinnosti s OLH (odborný lesní hospodář)

Povinnosti a oprávnění OLH:

 • Zabezpečuje vlastníku odbomou úroveň hospodaření v lese
 • Poskytuje poradenskou činnost
 • Vyjadřuje se k těžbě v případě hospodaření bez převzatých osnov
 • Vyjadřuje se k žádosti o odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa, součinnost s vlastníkem při zpracování projektů zalesnění na pozemky prohlášené za pozemky určené k plnění funkce lesa
 • Soustřeďuje podklady a vede evidenci o prováděných odborných úkonech a činnostech
 • Poskytuje poradenskou činnost v oblasti dotací a potvrzuje provedení dotovaných výkonů

Výběr z povinností vlastníka lesa (§ 25,31,32,33,40 zákona č. 289/95 Sb., o lesích v platném znění)

 • Pro vlastníka o výměře do 3 ha, který převezme osnovu, se stává závazná nepřekročitelnost celkové výše těžeb. Vlastník lesa nad 3 ha lesa musí dodržet také podíl (%) melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Pro státní a obecní lesy je navíc závazná povinnost provést naléhavé výchovné zásahy v porostech do 40 let věku.
 • Obnovovat a vychovávat lesní porosty tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala odolnost a plnění funkcí lesa
 • Velikost holé seče nesmí překročit 1 ha a její šíře dvojnásobek průměrné výše těženého porostu (u exponovaných stanovišť jednonásobek). Šíře není omezena při domýcení porostních zbytků menších 1 ha
 • Nesmí úmyslnou těžbou silně prořeďovat porost (snižovat zakmenění pod 7)
 • Nelze přiřazovat holou seč k nezajištěným plochám, pokud by souvislá výměra přesáhla 1 ha a šířka dvojnásobek průměrné výšky porostu bez ohledu na vlastnickou hranici
 • Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku
 • Vlastník je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les
 • Je zakázáno provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších 80 let
 • Vlastník je povinen vést hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení osnova o provedené obnově lesa. Souhrnné údaje předá orgánu státní správy do konce března za uplynulý rok.
 • Je povinen chránit les před znečišťujícími látkami. Používat v lese výhradně biologicky odbouratelné oleje a kapaliny.
26. 5. 2011 14:18:01 - aktualizováno 13. 10. 2014 12:16:34 | přečteno 4126x | Mgr. Marek Herman


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21308289
Za týden: 40921
Za den: 7566
Online návštěvníků: 154
 
load