Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Ochrana přírody

Nejčastější dotazy

Chcete pokácet dřevinu na svém pozemku, který se nachází mimo les?

O povolení ke kácení požádejte - Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

O povolení nemusíte žádat za těchto podmínek:
  • jde-li o stromy do obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo keřový porost a zapojený porost dřevin do celkové rozlohy 40 m2, a roste-li na vašem pozemku a vy tento pozemek užíváte. Při překročení těchto parametrů nebo jedná-li se o břehové porosty vodotečí, památné stromy nebo významné krajinné prvky a o stromořadí, jste povinen podat žádost o povolení ke kácení,
  • jde-li o ovocné dřeviny s velikostí obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nad 80 cm, které rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň,
  • jde-li o dřeviny rostoucí na pozemcích vedených v KN ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
  • jde-li o důvody pěstební, to je za účelem obnovy porostů, při provádění výchovné probírky porostů, důvody zdravotní, nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. zákon o vodách, energetický zákon). Kácení z těchto důvodů musí být písemně oznámeno nejméně 15 dnů předem Odboru stavebního úřadu a životního prostředí MMPr, který je může pozastavit, omezit, nebo zakázat,
  • jde-li o dřeviny, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Po pokácení takového stromu je povinnost ohlásit tuto skutečnost do 15 dnů od provedení kácení  Odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

Chcete pokácet strom na pozemku města případně jiného vlastníka?

Obraťte se na vlastníka pozemku, který je oprávněn podle zákona podat orgánu ochrany přírody žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V případě, že vlastníkem pozemku, na kterém strom roste, je statutární město Přerov, požadavek na kácení sdělte, nejlépe písemně -  MMPr, Odbor správy majetku a komunálních služeb

V případě, že se s vlastníkem nedohodnete, můžete se obrátit na soud. Odbor stavebního úřadu a životního prostředí není kompetentní vlastníkovi kácení nařídit.

Chystá se někdo pokácet zdravý strom nebo jej už pokácel?

Máte-li podezření, že kácení nebylo povoleno, volejte

Poškodil někdo strom?

Časté je nevhodné ořezávání stromů, lámání větví či poškozování kořenového systému při výkopových pracích. Volejte

Kdo provede odborné posouzení zdravotního stavu stromu?

  • soudní znalci (http://portal.justice.cz )
  • odborná zahradnická firma
  • Agentura ochrany přírody a krajiny Olomouc.

Pro radu volejte - MMPr, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Kdo odborně ošetří strom?

Pro ošetření stromů kontaktujte některou z odborných zahradnických firem. Pro radu volejte - MMPr, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Je potřeba pokácet strom, který bezprostředně ohrožuje život nebo majetek?

Tuto možnost lze využít ve zcela výjimečných případech, např. rozštípl-li se nebo vyvrátil strom při vichřici a hrozí bezprostředně pádem. Důvodem tedy není např. dlouholeté poškození stromu nebo zanášení okapů listím. Škodou značného rozsahu není ani hrozba, že strom spadne na automobil (můžeme ho přeparkovat). Před kácením DŮRAZNĚ doporučujeme stav stromu zdokumentovat (např.fotograficky), aby posléze nebylo sporu o tom, že šlo o „bezprostřední“ stav ohrožení.

Pokud je potřeba jednat okamžitě, volejte - HZS Olomouckého kraje.

Ten, kdo provede kácení, musí tuto skutečnost do 15 dnů oznámit -  MMPr, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Vypaluje někdo trávu nebo dokonce dřeviny?

Vypalování trávy je zakázáno zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů. Vypalováním trávy dochází ke snížení druhové rozmanitosti společenstev rostlin, živočichů, mikroorganizmů a je zde zvýšené riziko požáru. Volejte

Sbírá či vykopává někdo chráněné druhy rostlin?

Chráněné rostliny jsou chráněny ve všech svých podzemních i nadzemních částech a všech vývojových stádiích, chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, prodávat, vyměňovat. Seznam rostlin (též živočichů) chráněných zákonem č.114/1992 Sb. najdete v příloze II prováděcí vyhlášky MŽP ČR č.395/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Uvidíte-li někoho sbírat, pěstovat či prodávat takové rostliny, nejprve se informujte přímo u dotyčného, zda má povolení k pěstování takovýchto rostlin, či zda může prokázat jejich povolený způsob nabytí. V případě záporné odpovědi či odmítnutí rozhovoru volejte

Je-li potřeba zakročit rychle, volejte

Co jsou to invazní rostliny a čím jsou nebezpečné?

Velké ohrožení pro biologickou rozmanitost v přírodě, a tím i ekologickou rovnováhu krajiny, představují hned za likvidací stanovišť invaze nepůvodních rostlinných druhů, tzv. neofytů. Jedná se o rostliny, které k nám byly zavlečeny, někdy jako okrasné či užitkové, jindy mimoděk s jiným nákladem, postupně zplaněly a zdomácněly a začaly se nekontrolovatelně šířit do zahrad, parků i přirozených ekosystémů. Jsou to rostliny, které se dobře přizpůsobily novým podmínkám, rychle se rozmnožují, v „cizí“ přírodě mají minimum přirozených škůdců a původní druhy jim nejsou schopny konkurovat. Mezi nejrozšířenější invazní druhy v Přerově a okolí patří křídlatky (japonská, sachalinská a jejich kříženec - česká), netýkavka žláznatá, trnovník akát nebo slunečnice topinambur. Zvlášť nebezpečný, nejen pro původní rostliny, ale i pro člověka, je bolševník velkolepý. Tato mohutná mrkvovitá rostlina produkuje veliké množství semen a při poranění uvolňuje tekutinu, která způsobuje na kůži puchýře. V minulosti byl bolševník nejblíže Přerovu zaznamenán ve Výmyslově.

Jak mohu zabránit šíření invazních rostlin?

Rozhodně je nevysazujte záměrně, a to ani na vlastní okrasnou zahradu, přestože mnohé z nich vypadají velmi dekorativně a jsou schopny v krátké době zakrýt nevzhledné zákoutí. Pokud na své zahradě objevíte křídlatku nebo bolševník, zbavte se jich. 

O vhodném způsobu se poraďte s rostlinolékařem  - Státní rostlinolékařská správa, Přerov, pokud zaznamenáte výskyt křídlatky nebo bolševníku na veřejném prostranství, volejte


6. 10. 2014 12:32:46 - aktualizováno 4. 11. 2014 10:30:42 | přečteno 1661x | webmaster


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21312978
Za týden: 40013
Za den: 6290
Online návštěvníků: 119
 
load