Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Úplatný převod objektu bydlení v ulici Boženy Němcové 10 v Přerově

Záměr úplatného převodu objektu bydlení  č.p. 1721, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 445/1 a pozemku p.č. 445/1, zast.pl. a nádvoří, o výměře 355 m2, včetně příslušenství, vše v k.ú. Přerov (B. Němcové 10).  

Termín vyhlášení:  16.9.2013

Vyhlašovací cena min. 4.303.630,-Kč  (dle znaleckého posudku)

Účastnický poplatek: 2.420,- Kč (vč. DPH)

Jeho úhrada může být provedena v pokladně Magistrátu města Přerova - Bratrská 34, nám. T. G. M. 16 nebo bezhotovostním převodem na účet statutárního města Přerov, č. 19-1884482379/0800, var. symbol  5305003, či poštovní poukázkou nejpozději do konce lhůty podání přihlášek do výběrového řízení. (Pro potřebu vyhotovení příjmového daňového dokladu proveďte, prosím, úhradu v hotovosti na pokladnách Magistrátu města Přerova).  Tento poplatek je nevratný.

Prohlídka (na místě samém): 7.10.2013, v 10.00 hod.

Uzávěrka podání přihlášek - nabídek: 16.10.2013, do 11.00 hod.

Informace k nemovitostem:

 • Předmětem prodeje je budova B. Němcové 10 včetně zastavěného pozemku a příslušenství (přípojka vody, přípojka kanalizace, plynová přípojka).
 • Nemovitosti jsou dle současného Územního plánu sídelního útvaru Přerov určeny pro funkční využití –  stávající plochy /S/ - plochy smíšené obytné, v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, v platném znění.
 • Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.
 • Pozemek se nachází v zastavěném území.
 • Územní plán města Přerova, včetně Změny č. 1 Územního plánu města Přerova, je vystaven k nahlédnutí na internetových stránkách města Přerova, a to na adrese www.prerov.eu .
 • Nemovitosti jsou kolaudovány k účelu využití jako žákovská stravovna. (V r.1996 částečná rekonstrukce a nemovitost využívána jako administrativní budova do 1.7.2011.) 
 • Přístup k budově je z místní uliční komunikace a z chodníku v ul. B. Němcové. Příjezd a přístup k zadnímu vchodu do budovy je možný z ul. Bratrská přes dvůr a hřiště Obchodní akademie a odborné jazykové školy v Přerově na základě dohody.
 • Budova je napojena na všechny inženýrské sítě včetně zemního plynu.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy je k dispozici na odboru správy majetku.

Podmínky výběrového řízení:

 1. Zájemce doloží čestné prohlášení, že: nemá má žádné dluhy vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či založeným subjektům,
  • není v likvidaci,
  • nebyla na jeho majetek prohlášena exekuce,
  • nebylo proti němu v uplynulých 3 letech rozhodnuto o úpadku v insolvenčním řízení nebo nebylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku,
  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů  kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek.
 2. Podmínkou výběrového řízení je dodržení Pravidel pro konání výběrového řízení v případech prodeje a nájmu nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerov (na vyžádání vydá odbor správy majetku nebo na www.prerov.eu , Magistrát, Potřebuji vyřídit, Formuláře, Právní tématika).
 3. Rada města Přerova může zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu. StMPr má právo vybrat si nejlépe vyhovující nabídku, odmítnout všechny nabídky, vypsat více kol výběrového řízení včetně elektronické aukce. V případě vícekolového řízení je uchazeč oprávněn k účasti v dalších kolech pouze v případě, že předloží nabídku výhodnější než v kole předchozím. Veškerými nabídkami, které uchazeč v jednotlivých kolech předloží, je uchazečvázán až do doby konečného rozhodnutí zadavatele o nabídkách a uzavření příslušné smlouvy, pokud bude SMPr nabídka vybrána.

Přihláška do výběrového řízení:

 1. bude obsahovat:
  • záměr na využití nemovitostí,
  • nabídku výše kupní ceny,
  • výpis z obchodního rejstříku/živnostenský list,
  • prohlášení žadatele o tom, že nemá vůči statutárnímu městu Přerov nebo jím zřízeným či založeným subjektům dluhy,
  • zproštění mlčenlivosti.
 2. se podává na předepsaném formuláři - na vyžádání vydá odbor správy majetku a komunálních služeb. Formuláře jsou k dispozici i na internetových stránkách statutárního města Přerov www.prerov.eu, Magistrát, Potřebuji vyřídit, Formuláře, Právní tématika.

Zapečetěná obálka do výběrového řízení musí být viditelně označena slovy „Odbor správy majetku – výběrové řízení – B. Němcové 10“, jinak nebude do výběrového řízení zařazena. Podává se na podatelně Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, přízemí.

Bližší informace:

Magistrát města Přerova, odbor správy majetku a komunálních služeb, Blahoslavova 3, 750 11 Přerov, Ivana Kozáková, tel. 581 268 121, e-mail: ivana.kozakova@prerov.eu, přízemí, kancelář č. 8, www.prerov.eu, Magistrát, Veřejné zakázky a výběrová řízení, Výběrové řízení, Výběrové řízení na nájem a převod nemovitostí.

Mgr. Zdeněk Vojtášek

vedoucí odboru správy majetku a

komunálních služeb

16. 9. 2013 9:50:57 | přečteno 626x | Ing. Jana Pivodová

 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21336342
Za týden: 44854
Za den: 4271
Online návštěvníků: 49
 
load