Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Zásady pro udělení

Zásady  pro udělování Ceny města  - medaile J. A. Komenského 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 10. zasedání konaném dne 12. října 2015 usnesením  č.  303/10/8/2015 vydává v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto Zásady  pro udělování Ceny města  - pamětní medaile J. A. Komenského (dále jen Zásady).

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Statutární město Přerov může udělit Cenu města Přerova – medaili J. A. Komenského  (dále jen „Cena“) výjimečným osobnostem, které dosáhly vynikajících výsledků v různých oblastech činnosti - zejména v hudbě, výtvarném umění a architektuře, dramatickém umění, literární činnosti, sportu, vědě, výchově a vzdělávání nebo za záchranu lidského života – a přispěly tím k šíření dobrého jména města Přerova.
 2. Medaile J. A. Komenského je dílem přerovského rodáka akademického sochaře Josefa Bajáka. Medaile je oboustranná s portrétem J. A. Komenského na straně jedné a historickým pohledem na město na straně druhé.
 3. Udělení Ceny není spojeno s peněžitou odměnou.

Článek 2

Podávání návrhů

 1. Cena je udělována zpravidla jednou za čtyři roky – vždy ve třetím roce volebního období maximálně pěti navrženým kandidátům. Ve výjimečných případech může být Cena udělena i v jiném termínu nebo nemusí být udělena vůbec.
 2. Návrhy na udělení Ceny budou mít písemnou formu a  musí být odevzdány v termínu nejpozději do 31.5. příslušeného kalendářního roku, kdy je Cena udělována. Návrhy mohou předkládat občané, zástupci sdružení, škol, podniků, zájmových organizací atd. Na možnost nominace budou upozorněni na webových stránkách města a v místním tisku.
 3. Každý návrh musí obsahovat:
  • jméno a příjmení kandidáta navrženého na udělení Ceny
  • řádné zdůvodnění návrhu – důvod k udělení Ceny
  • krátký životopis kandidáta
  • kontaktní údaje na navrhovatele.
   Každý kandidát na udělení Ceny musí být navržen samostatným návrhem. Návrh, který nesplňuje tyto náležitosti, může být z dalšího projednávání vyloučen.
 4. Návrhy na udělení Ceny lze podat buď osobně (Kancelář primátora, nám. T. G. Masaryka 2, Přerov), zaslat poštou na adresu Kancelář primátora Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov, elektronickou poštou (e-mailem) na adresu: kp@prerov.eu nebo prostřednictvím Portálu občana (https://portal.prerov.eu).  
 5. Návrhy podané po datu uvedeném v odstavci 2 tohoto článku nebudou  posuzovány. Rozhodující datum pro přijetí návrhu k dalšímu posouzení je v případě návrhů podaných osobně datum doručení na přijímacím razítku, v případě návrhů zaslaných poštou datum na podacím razítku pošty a v případě návrhů zaslaných elektronickou poštou (e-mailem) datum doručení elektronické pošty.
 6. Návrhy na udělení Ceny eviduje Kancelář primátora.

Článek 3

Projednávání návrhů a udělování Ceny

 1. Udělení Ceny schvaluje Zastupitelstvo města Přerova na návrh Rady města Přerova.
 2. Cenu předává primátor nebo náměstek primátora statutárního města Přerova při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

 1. Ruší se Zásady  pro udělování Ceny města  - medaile J. A. Komenského, které vydalo Zastupitelstvo města Přerova na svém 5. zasedání konaném dne 16. dubna 2007 usnesením  č. 100/5/9/2007.
 2. Tyto zásady nabývají platnosti dne 13. října 2015.

V Přerově dne 13. října 2015

24. 10. 2014 9:07:24 - aktualizováno 1. 12. 2015 15:07:40 | přečteno 2032x | Ing. Jana Pivodová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21099184
Za týden: 42152
Za den: 7527
Online návštěvníků: 74
 
load