Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Předlohy k ZM - 10.12.2012

BOD

Název materiálu – téma

 

Program zastupitelstva

  1.

Zahájení

1.1 

ikona souboruZahájení, schválení programu 15. zasedání, volba ověřovatelů zápisu

  2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 14. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

  2.1

ikona souboruZpráva z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

  2.2

ikona souboruZměna v personálním obsazení osadního výboru Předmostí

  2.3

ikona souboruInformace o činnosti Rady města Přerova od 14. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

  3.

Petice

  3.1

ikona souboruPetice

  4.

Majetkoprávní záležitosti

  4.1.1

ikona souboruZáměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č.  77,  p.č. 78,  p.č. 80/1, p.č. 80/2, p.č. 80/3 vše v k.ú. Svrčov.

ikona souboruPříloha č. 1

  4.2.1

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1169 v  k.ú. Přerov .

ikona souboruPříloha č. 1

  4.2.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2680/1 v  k.ú. Přerov.

ikona souboruPříloha č. 1

  4.2.3

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 688 v k.ú. Penčičky

ikona souboruPříloha č. 1

  4.2.4

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 760 a 937 oba v k.ú. Čekyně

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

  4.2.5

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

  4.2.6

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 1963/8 v objektu k bydlení č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2139, včetně pozemku p.č. 2140, vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku na prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny

ikona souboruPříloha č. 1

  4.2.7

ikona souboruPřevod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – bytových jednotek  v objektu k bydlení č.p. 2178, příslušném pro část obce Přerov I – Město na pozemku p.č. 3672 v k.ú. Přerov ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, do vlastnictví nájemců za ceny dle vnitřního předpisu č. 25/2007 v platném znění

ikona souboruPříloha č. 1

  4.2.8

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 1205  v k.ú. Žeravice

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

  4.3.1

ikona souboruÚplatný převod pozemků p.č. 228/10 a 228/11 v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Přerova

ikona souboruPříloha č. 1

  4.3.2

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2655/2, v k.ú. Přerov .

ikona souboruPříloha č. 1

 4.3.3

ikona souboruÚplatný  převod nemovitých věcí do majetku  statutárního města Přerova –  pozemku p.č. 2406/2, p.č. 2433/9, p.č. 5198/62, p.č. 5198/63, p.č. 5198/64, p.č. 5198/65, p.č.  5198/66  v k.ú.  Přerov.

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

  5.

Finanční záležitosti

  5.1

ikona souboruRozpočtové opatření č. 17

  5.2

ikona souboruDodatek č. 5 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s.

ikona souboruPříloha č. 1

  5.3

ikona souboruKontokorentní úvěr

  5.4

ikona souboruPodmínky výběrového řízení pro rok 2013

  5.5

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

ikona souboruPříloha č. 3

  5.6

ikona souboruObecně závazná vyhláška č.../2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

ikona souboruPříloha č. 3

  5.7

ikona souboruNávrh na poskytnutí dotace TK Precheza Přerov o.s., Tělocvičná jednota Sokol Přerov, Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

ikona souboruPříloha č. 3

  6.

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013

  6.1

ikona souboruNávrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013

ikona souboruPříloha č. 1

7.

Grantový program na rok 2013

  7.1

ikona souboruGrantový program na rok 2013 - vyhlášení

ikona souboruPříloha č. 1

  8.

Investiční záležitosti

  9.

Rozvojové záležitosti

  9.1

ikona souboruMěstská knihovna v Přerově

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

ikona souboruPříloha č. 3

ikona souboruPříloha č. 4

ikona souboruPříloha č. 5

ikona souboruPříloha č. 6

ikona souboruPříloha č. 7

ikona souboruPříloha č. 8

ikona souboruPříloha č. 9

ikona souboruPříloha č. 10

  10.

Školské záležitosti

  10.1

ikona souboruZákladní škola Přerov, U tenisu 4 – zaměření školy

ikona souboruPříloha č. 1

  10.2

ikona souboruKoncepce školního stravování pro léta 2013 – 2017 pro zařízení školního stravování zřizovaná statutárním městem Přerovem

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

  10.3

ikona souboruKoncepce v oblasti školství pro léta 2013 – 2017 ve vztahu k mateřským a základním školám zřizovaným statutárním městem Přerovem

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

ikona souboruPříloha č. 3

ikona souboruPříloha č. 4

ikona souboruPříloha č. 5

  11.

Sociální záležitosti

  12.

Zařízení na energetické využití odpadu

  12.1

ikona souboruInformace o přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji, včetně zařízení na energetické využití odpadu.

  13.

Různé

  13.1

ikona souboruNávrh na stanovení výše paušální částky, která přísluší v roce 2013 jako náhrada výdělku, ušlého některým členům Zastupitelstva města Přerova v souvislosti s výkonem jejich funkce

  14.

Náměty, dotazy a připomínky

  14.1

ikona souboruNáměty, dotazy a připomínky

  15.

Závěr zasedání


MATERIÁLY NA STŮL:

Bod  Název materiálu  
 15/10.4

ikona souboruSportoviště na území města Přerova 

ikona souboruPříloha č. 1

 15/4.2.5-výměna

ikona souboruÚplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2790/1 v k.ú. Přerov

 15/4.2.9

ikona souboruÚplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu  bydlení č.p. 406, příslušného k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 731 a pozemků p.č. 731 a p.č. 732, včetně příslušenství,  vše v k.ú.Přerov (Velké Novosady 5)

ikona souboruPříloha č. 1

 15/4.3.4

ikona souboruPřevod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – objektu občanské vybavenosti č.p. 2884, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/227 a pozemků p.č. 5307/209, p.č.  5307/227 a p.č. 5307/230, včetně příslušenství a movitých věcí, vše v k.ú. Přerov (Petřivalského 3)

ikona souboruPříloha č. 1

ikona souboruPříloha č. 2

ikona souboruPříloha č. 3

ikona souboruPříloha č. 4

ikona souboruPříloha č. 5

ikona souboruPříloha č. 6

 15/4.6.1

ikona souboruUzavření dodatku č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova

ikona souboruPříloha č. 1

 15/4.4.1

ikona souboruSměna nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova

ikona souboruPříloha č. 1

 15/11.1

ikona souboruObyvatelé objektů Přerov, Škodova

 15/11.2

ikona souboruPoskytnutí mimořádné dotace - Oblastní spolek ČČK Přerov

 15/5.1.1  ikona souboruRozpočtové opatření č. 17 - dodatek

 15/9.1-výměna

 ikona souboruMěstská knihovna v Přerově
3. 12. 2012 16:01:57 | přečteno 1667x | Iva Kohoutová


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21327547
Za týden: 44673
Za den: 8040
Online návštěvníků: 45
 
load