Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Podněty a připomínky ze 3. zasedání ZM, 10. 12. 2018

Písemné vypořádání podnětů a připomínek ze 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 10. prosince 2018 ve smyslu ustanovení §82 zákona 128/2000 Sb., o obcích 

 Bod Podnět Odpovědná osoba

1/3

Radek Pospíšilík

bod programu č. 1

Proč je materiál ke Sportovišti na stůl?

Primátor sdělil že se jedná pouze o založení společnosti (administrativní úkon). Další jednání ke společnosti teprve budou probíhat.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

2/3

Jan Horký

materiál č. 2.2

bod programu č. 2

Dotaz k usnesení 85/3/8/2018 - 3. schůze rady - smlouva o právu provést stavbu na městských pozemcích v areálu TK Precheza Přerov II. etapa. Má to zabírat veřejnou zeleň. Požádal o představení materiálu.

Ing. Dohnal, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb:

V současné době je uzavřena s tenisty smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky pod sportovní halou. Zároveň je uzavřena smlouva s právem stavby. Vzhledem k tomu, že tenisté chtějí rozšířit prostor pro zázemí, byla prozatím uzavřena smlouva s právem provést stavbu. Jedná se o malou přístavbu, kde budou pouze šatny. Je to na pozemcích, které jsou ostatní plochou. Nejedná se o zeleň, s tím, že do doby než bude zahájena stavba, bude uzavřena kupní smlouva na část těchto pozemků.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

3/3

Věra Václavíčková

materiál č. 2.2

bod programu č. 2

Dotaz k usnesení 106/3/12/2018 – 3. schůze rady – Programové prohlášení Rady města Přerova. Zajímá ji oblast vzdělávání a školství. Chápe, že jde o jakousi koncepci, nicméně, jsou to obecné body, které neřeší žádnou časovou osu, žádné konkrétní záměry. Kde se o tom doví?

Primátor Ing. Měřínský:

Jedná se o programové prohlášení ne o časový rozvrh, kdy budou co dělat. Je to program na 4 roky a déle. Nebývá zvykem, aby v programovém prohlášení byl harmonogram, co a kdy se bude uskutečňovat.

Náměstek Mgr. Kouba – bude vytvořena nová koncepce na roky 2019-24, bude spolupracovat s komisí pro školství a současně zve k jednání i paní zastupitelku.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

4/3

Radek Pospíšilík

a další

materiál č. 2.2

bod programu č. 2

Programové prohlášení rady – kvituje, že obsahuje rekonstrukci Strojaře, možnou realizaci víceúčelové haly, včetně dostavby pavilonu G. To podporují.

Co mu chybí, tak je realizace:

 • cyklostezky Penčice – Čekyně, kterou už schválilo zastupitelstvo, a rada na to vyčlenila 2 mil. Kč. Je v plánu realizace?

 • revitalizace rybníků v Předmostí – také bylo schválené zastupitelstvem, je možnost získat dotaci až 85%.

 • kanalizace Penčice – Čekyně. Město bude kupovat akcie VAKu, aby se tyto stavby mohly realizovat, a víme, že se čeká, jak dopadne druhá výzva.

Primátor Ing. Měřínský odpověděl:

 • v programovém prohlášení najdete rozšíření sítě cyklostezek na území města Přerova budovaných s využitím dotačních titulů.

 • Kanalizace Penčice – Čekyně – VAK by dotaci na vybudování kanalizace měl dostat.

 • Podpora místních částí je také součástí programového prohlášení.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků k bodu programu č. 2 je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

5/3

Antonín Prachař

materiál č. 3.2.1

bod programu č. 3

Návrh usnesení ohledně sankcí za odstoupení fy Panattoni od smlouvy

Usnesení bylo přijato.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

6/3

Radek Pospíšilík

materiál č. 4.4

bod programu č. 4

V materiálu není vypořádána otázka dlužníků (nezaplatí, nedostane dávku)

Tajemník objasnil způsob poskytování dávek – nezajišťuje magistrátní úřad.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků k bodu programu č. 4 je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

7/3

Věra Václavíčková

materiál č. 5

bod programu č. 5

Sociální fond měl být 5%, ale v rozpočtu je 13%.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace:

V první řadě je třeba říci, jakým způsobem je Sociální fond tvořen:

 • převodem základního přídělu z rozpočtu města ve výši 3,2 % objemu mzdových prostředků plánovaných pro zaměstnance města a plánovaných odměn členů Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.  (5 608 tis. Kč)

 • převodem zůstatku z předcházejícího roku, (bude řešeno žádostí o převod v lednu 2019)

 • splátkami půjček a zápůjček poskytnutých z fondu před 31. 12. 2015, (odhad na rok 2019 je 267 tis. Kč)

 • příjmy z poplatků za chatu Svrčov, (odhad na rok 2019 je 80 tis. Kč)

 • příjmy z úroků fondu, (cca. 0,2 tis. Kč)

 • sankčními poplatky.

 Základní příděl z rozpočtu města je vypočten:

PLATY POLICIE 

25 980 000

UVOLNĚNÍ ZASTUPITELÉ

4 398 554

PLATY ÚŘAD 

141 630 000

SENIOR TAXI

270 000

PRADLENY

550 000

MANAGER PK

440 000

APK

1 720 000

VOLBY DO KZ PLATY

260 000

CELKEM175 248 554 z toho 3,2% je 5 607 954, což zaokr. činí 5 608 tis. Kč.

Bude zodpovězeno

Z.: tajemník

T.: 10. 1. 2019

8/3

Radek Pospíšilík

materiál č. 5

bod programu č. 5

Otázka nákladů a navýšení doplatku na provoz městské autobusové dopravy.

Ing. Kočicová podala objasňující informaci.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků k bodu programu č. 5 je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

9/3

Libor Slováček

materiál č. 8

bod programu č. 8

Mimořádné dotace. Je zde žádost TK Precheza na Zlatého kanára, budeme doplácet i v příštím roce?

Mgr. Navařík, PhD. Uvedl, že se pokusí otázku mimořádných dotací v příštím roce vyřešit.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

10/3

Věra Václavíčková

materiál č. 10.6

bod programu č. 10

Rezerva rozpočtu. Žádá o písemnou odpověď na to, co se plánuje s rezervou 9,767 tis. Kč. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace:

Částka 9 767 tis. Kč v rezervě 2019 na schválené záměry je složena z:

 • křížení silnice I/47 u odbočky k Emosu chodci a cyklisty...... 2.500 tis. Kč
 • spolufinancování stavby silnice "I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská" - cyklostezka a chodníky……………………........ 567 tis. Kč
 • koupě pozemků za Strojařem.................................................. 6.700 tis. Kč

Bude zodpovězeno

Z: H. Mazochová

T.: 10. 1. 2019

11/3

Radek Pospíšilík

materiál č. 10.6

bod programu č. 10

Řízení dopravy. Proč při provádění rekonstrukce ul. Čechova nebyla do řízení dopravy zapojena Městská policie. Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků, je součástí audiozáznamu.

Informace:

Na základě zjištěných skutečností bylo nutné zamezit porušování dopravních předpisů v ulici Wurmova, kde vysoký počet vozidel jezdil do zákazu vjezdu (jednosměrky) a proto zde hlídky prováděly nepravidelný dohled. Co se týče usměrňování (k řízení provozu je oprávněna pouze Policie ČR) provozu strážníkem městské policie, tak byl ředitelem Městské policie telefonicky kontaktován zastupitel R. Pospíšilík s tím, že částečně byl daný problém prodiskutován a R. Pospíšilík přijal pozvání k osobnímu podrobnějšímu projednání dané problematiky.

K problematice usměrňování a řízení je zajímavý článek na: 

https://www.autoweb.cz/beran-rizeni-provozu-na-silnici-straznikem-obecni-policie/

Bude odpovězeno

Z.: primátor

T.: 10. 1. 2019

12/3

Antonín Prachař

materiál č. 10.6

bod programu č. 10

Sdělil informace k dopravním stavbám:

 • k územnímu řízení na přeložku Mádrův podjezd

 • dotkl se výstavby MUK Přerov, objízdných tras – údajně je návrh, že od 1.3.2019 po dobu 3 měsíců bude uzavřena ulice Polní.

 • Přerov rekonstrukce II. železniční stanice – začátek 1.3.2019 výstavbou nadjezdu nad kolejemi v Dluhonicích.

Požádal, aby při všech jednáních, které vede ŘSD v rámci projektu organizace výstavbu MUK byl delegován zástupce města – bylo mu sděleno, že žádný zástupce města na jednání nebyl. Stavba byla zahájena, a proto je účast zástupce města na jednáních důležitá.

Ing. Navrátil:

 • Mimoúrovňovému křížení – ano, první schůzka proběhla bez jeho přítomnosti, protože čerpal dovolenou, nicméně všechny další kontrolní dny již bude přítomen.

 • ulice Polní – v této době probíhají intenzivní jednání. My ještě pořád o té uzavírce jednáme.

Celé vystoupení, včetně všech souvisejících příspěvků k bodu programu č. 10 je součástí audiozáznamu.

Bez dalších sdělení

13/3
Ludmila Tomaníková
bod programu č. 6
Dotaz – zda dotace, kterou na tuto činnost dostáváme od státu, uhradí skutečné náklady. Požádala o přehled nákladů na výkon státní správy pro jiné obce. Tento problém měl řešit parlament, ale bylo pozastaveno. Apeluje na zastupitele kraje, aby se tím zabývali.

Ve státní správě neděláme jenom tuto oblast. Měla jsem na mysli všechnu činnost, kterou děláme pro jiné obce.

Vyjádření OE – Ve věci proběhlo osobní jednání, kdy byl upřesněn požadavek a dohodnut způsob zpracování výstupu – byly sděleny možnosti orientačního zjištění příjmů a výdajů souvisejících s výkonem státní správy magistrátem a stanoven termín plnění.
ikona souboruPříloha: Výdaje související s výkonem státní správy
Bude zodpovězeno

Z.: odbor ekonomiky

T.: 03/2019

14.1.2019 13:40:17 - aktualizováno 28.3.2019 9:35:30 | přečteno 839x | Zdeněk Daněk

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 24651
Za týden: 619067
Za den: 125223
Online návštěvníků: 2006
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load