Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo:

73

2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

POKUTY (SANKČNÍ PLATBY) A NÁKLADY ŘÍZENÍ

4. Základní informace k životní situaci:

Odbor ekonomiky Magistrátu města Přerova eviduje a vymáhá pokuty a náklady řízení uložené ve správním řízení odbory magistrátu města (Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Odbor sociálních věcí a školství, Odbor ekonomiky) a Městskou policií v Přerově

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

V této věci může jednat daňový subjekt, kterému byla pokuta uložena :

 • tj. fyzická osoba; za fyzické osoby, které nemohou před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost k právním úkonům, jednají jejich zákonní zástupci; zmocnění zástupci zvolení daňovým subjektem nebo ustanovení zástupci,
 • tj. právnická osoba, za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Neuhradí - li dlužník platbu pokuty a náhradu nákladů řízení v zákonné lhůtě, přikročí správce daně v souladu s platným právním předpisem rovnou k daňové exekuci.

Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu na :

 • srážkami ze mzdy,
 • přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb,
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky,
 • postižením jiných majetkových práv,
 • prodej movitých věcí,
 • prodej nemovitostí.

Exekuce jsou prováděny rovněž prostřednictvím soudního exekutora. V případě exekuce se zvýší nedoplatek o exekuční náklady. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Na žádost dlužníka může odbor ekonomiky povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky , bylo-li by neprodlené zaplacení pokuty pro dlužníka spojeno s vážnou újmou nebo není-li možno z jiných důvodů zaplatit celou pokutu najednou.

Žádost musí být podána písemně (musí být patrno, kdo ji činí, čeho se týká a co se navrhuje) nebo ústně do protokolu nebo je ke stažení

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Věcně příslušný ke správě placení platební povinnosti je Magistrát města Přerova, odbor ekonomiky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Osobní jednání je možné na Magistrátu města Přerova, Odboru ekonomiky, Bratrská 34, 750 11 Přerov, 2. patro. V pondělí a středu v úřední hodiny. V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklad totožnosti ( občanský průkaz, pas)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Žádost o povolení splátek a posečkání dluhu lze podat na formuláři, který je k dispozici na odboru ekonomiky nebo ke stažení
  ikona souboru (0 Bytes, )

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Povolení splátek a posečkání dluhu podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč, podle položky 1, písm. d) Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek je možno uhradit :

 • hotově v pokladně -  Bratrská 34, 
 • převodem nebo poštovní poukázkou na účet Statutárního města Přerova, vedeného u České spořitelny, a.s., č. ú. 19-1884482379/0800, VS 1110 + číslo poplatníka.

Nezaplatí-li žadatel správní poplatek ani v náhradní lhůtě (na základě zaslané výzvy k úhradě správního poplatku), správce daně zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li zákon o správních poplatcích jinak. Pokud je žádosti vyhověno, mohou být stanoveny další podmínky. Nesplnění termínů (a případně dalších podmínek v rozhodnutí stanovených) vede ke ztrátě výhod plynoucích z posečkání či povolení splátek - viz bod 20.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30 dnů ode dne podání žádosti o posečkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • E-podatelna: pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Nejsou

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o povolení splátek nebo posečkání je přípustné odvolání.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Základní podmínkou při povolení posečkání je dodržení stanovených termínů. V případě pozdní úhrady splátky ztrácí rozhodnutí o posečkání platnost. Nedoplatek se stává splatným najednou a v den původní splatnosti.

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

ODBOR EKONOMIKY - ODBOR EKONOMIKY

26. Kontaktní osoba:

Ing. Milena Lanžhotská

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.7.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován:

20.3.2023

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:


 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 0
Za týden: 342973
Za den: 58125
Online návštěvníků: 1347
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load