Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic (dále jen „registrační značka na přání“). Žádost o přidělení registrační značky na přání k silničnímu vozidlu, které není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel.

REZERVACE REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost rezervuje registrační značku na přání, pokud registrační značka na přání splňuje podmínky uvedené v bodě 6 této životní situace a pro žadatele již není rezervována jiná registrační značka na přání.
Pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována, podá do 3 měsíců od provedení rezervace žádost o přidělení této značky, obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti vyhoví. Není-li v této lhůtě žádost podána, rezervace zaniká.

SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO VOZIDLA

Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti.

VYDÁNÍ TŘETÍ TABULKY RZ (NA NOSIČ JÍZDNÍCH KOL) NEBO NOVÉ TABULKY RZ ZA POŠKOZENOU

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou:
• k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo
• v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání.

VÝMĚNA REGISTRAČNÍ ZNAČKY VOZIDLA Z DŮVODU ZTRÁTY, POŠKOZENÍ NEBO ODCIZENÍ

Ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

VÝMĚNA TP NEBO ORV VOZIDLA Z DŮVODU ZTRÁTY, ZNIČENÍ, POŠKOZENÍ NEBO ODCIZENÍ

Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla. Poškozený technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla spolu s žádostí.

VYŘAZENÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA Z PROVOZU (dříve DEPOZIT) a jeho ukončení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu na základě žádosti vlastníka silničního vozidla. Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník silničního vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl.

VÝVOZ VOZIDLA DO JINÉHO STÁTU

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla přidělí k tomuto vozidlu registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu a vydá tabulky s touto přidělenou registrační značkou v počtu odpovídajícím kategorii vozidla. Platnost registrační značky se stanovuje maximálně na 3 měsíce od jejího přidělení.

ZÁNIK SILNIČNÍHO VOZIDLA

Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků, bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo bylo zničeno. Za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

ZÁPIS SILNIČNÍHO VOZIDLA DO REGISTRU VOZIDEL BEZ ČESKÉHO TP

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky:
• trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl,
• sídlo, jedná-li se o právnickou osobu

ZÁPIS SILNIČNÍHO VOZIDLA DO REGISTRU VOZIDEL S ČESKÝM TP

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, sídlo, jedná-li se o právnickou osobu

ZÁPIS ZMĚNY PROVOZOVATELE VOZIDLA V REGISTRU VOZIDEL (vlastník vozidla se nemění)

Zápis změny provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě
• společné žádosti vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla (např. při změně leasingového nájemce), nebo
• žádosti provozovatele silničního vozidla, má-li být novým provozovatelem silničního vozidla jeho vlastník (např. provozovatel - leasingový nájemce „převede“ vozidlo na leasingovou společnost).

ZÁPIS ZMĚNY VLASTNÍKA V REGISTRU VOZIDEL (včetně ukončení leasingu)

Zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností
• v případě převodu vlastnického práva (např. koupě, dar, ukončení leasingu) na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem,
• v případě přechodu vlastnického práva (např. dědictví, vydražení vozidla) na základě žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci.

ZMĚNY OSTATNÍCH ÚDAJŮ V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL (změna barvy, adresy, příjmení apod.)

O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat provozovatel vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

ZMĚNY OSTATNÍCH ÚDAJŮ V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL (technické změny)

O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat provozovatel vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3945
Za týden: 361260
Za den: 57004
Online návštěvníků: 1698
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load