Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

BEZÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITÝCH VĚCÍ (DAROVÁNÍ)

Jedná se o projednání žádosti o bezúplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, popř. o bezúplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví občanů či právnických osob (dále jen žadatel), které užívá statutární město Přerov.

NÁJEM/PACHT NEMOVITÝCH A/NEBO MOVITÝCH VĚCÍ

Jedná se o projednání žádosti o nájem nemovitých a/nebo movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, popř. o projednání uzavření smlouvy o nájmu nemovitých a/nebo movitých věcí ve vlastnictví občanů či právnických osob (dále jen žadatel), které užívá statutární město Přerov.

ŘEŠENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA U POZEMKŮ, KTERÉ JSOU ÚZEMNÍM PLÁNEM URČENY PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Územní plán (regulační plán) určuje zásady organizace území. Vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití podle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsou v Územním plánu města Přerova, schváleném usnesením č. 801/25/2/2009 Zastupitelstva města Přerova ze dne 21.9.2009, který nabyl platnosti dne 7.10.2009, pro účely uplatnění předkupního práva vymezeny plochy pro veřejná prostranství. V katastru nemovitostí je tedy zapsáno předkupní právo pro statutární město Přerov u pozemků, které náležejí podle Územního plánu města Přerova do vymezených ploch pro veřejná prostranství.Vlastníci výše uvedených pozemků jsou povinni v případě zamýšleného převodu pozemek nebo jeho část nabídnout statutárnímu městu Přerov za cenu obvyklou zjištěnou posudkem znalce podle zvláštního právního předpisu. Vlastník pozemku je rovněž oprávněn nabídnout takový pozemek nebo jeho část ke koupi statutárnímu městu Přerov za cenu obvyklou zjištěnou posudkem znalce podle zvláštního právního předpisu.

SLUŽEBNOST A REÁLNÁ BŘEMENA

Jedná se o projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti či reálného věcného břemene na nemovitých věcech ve vlastnictví statutárního města Přerova, popř. ve vlastnictví občanů či právnických osob (dále jen žadatel).

SMĚNA NEMOVITÝCH VĚCÍ

Jedná se o projednání žádosti o směnu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, popř. o směnu nemovitých věcí ve vlastnictví občanů či právnických osob (dále jen žadatel), které užívá statutární město Přerov

ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITÝCH VĚCÍ (VYJMA BYTŮ)

Jedná se o projednání žádosti o úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova (vyjma bytů), popř. o úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví občanů či právnických osob (dále jen žadatel), které užívá statutární město Přerov.

VÝPŮJČKA/VÝPROSA NEMOVITÝCH A/NEBO MOVITÝCH VĚCÍ

Jedná se o projednání žádosti o výpůjčku/výprosu nemovitých a/nebo movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova, popř. o projednání uzavření smlouvy o výpůjčce/výprose nemovitých a/nebo movitých věcí ve vlastnictví občanů či právnických osob (dále jen žadatel), které užívá statutární město Přerov.
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3945
Za týden: 361260
Za den: 57004
Online návštěvníků: 1698
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load