Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


EVIDENCE OZNAČENÝCH PSŮ A JEJICH CHOVATELŮ

Předmětem této vyhlášky je:

a) povinnost chovatelů nechat trvale označit psa, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona (dále jen“ veterinární lékař“), a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest,
b) povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence označených psů a jejich chovatelů
c) náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů

Tato vyhláška se vztahuje na všechny chovatele psů chovaných na území statutárního města Přerova (dále je „město“), s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města zdržují po dobu kratší než 30 dnů. Chovatelem se rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která trvale nebo dočasně drží nebo chová psa. Mikročipem se rozumí miniaturní transponder, který se aplikuje zvířeti pod kůži a slouží k radiofrekvenční identifikaci (RFID) daného zvířete.

MÍSTNÍ POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Zařízení k přechodnému ubytování jsou definována v ustanovení § 3 písm. j) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Podle ní jsou stavbami ubytovacího zařízení stavby nebo jejich části, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené. Ubytovacím zařízením není bytový dům, rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci.
Zpoplatnění se vztahuje pouze na lůžka, která jsou skutečně využita. Jde v podstatě o poplatek za přespání. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, ve které bude zaznamenávat dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu je povinen uchovávat po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ a ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Poplatníkem je:

a) fyzická osoba,
1. která má na území města trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek za komunální odpad na rok 2017 je zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“), kterou vydalo Zastupitelstvo města Přerova dne 14.12.2015.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Seznam veřejných prostranství, která podléhají místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství dle čl. 3 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedena v příloze č. 1.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Předmětem poplatku je držení (chov) psa, který je starší než tři měsíce. Poplatníkem je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba, která se o něj stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem. Rozhodujícím faktorem místní příslušnosti držitele psa je jeho trvalý pobyt nebo sídlo. Za držení psa se nepovažuje například opatrování psa v době dovolené jeho držitele nebo pobytu držitele v nemocnici, lázních apod.
Trvalým pobytem se rozumí adresa občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání ( § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ). Povinnosti platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle ustanovení § 65 odst. 1 písm a) a následně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Poplatkovou povinnost však nemají cizinci s přechodným pobytem na území České republiky bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o přechodný pobyt krátkodobý či déle trvající.
Sídlem právnické osoby je zpravidla místo, kde má právnická osoba stálou provozovnu nebo místo, kde vykonává hlavní část své činnosti nebo místo, kde se nachází převážná část jejího nemovitého majetku.

OHLÁŠENÍ TOMBOLY, U NÍŽ VÝŠE HERNÍ JISTINY ČINÍ VÍCE NEŽ 100 000 KČ NEBO TURNAJE MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁKONA Č. 186/2016 SB., O HAZARDNÍCH HRÁCH

Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her:
- tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč
- turnaje malého rozsahu.

Hazardní hry se ohlašují místnímu obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.

POKUTY (SANKČNÍ PLATBY) A NÁKLADY ŘÍZENÍ

Odbor ekonomiky Magistrátu města Přerova eviduje a vymáhá pokuty a náklady řízení uložené ve správním řízení odbory magistrátu města (Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Odbor sociálních věcí a školství, Odbor ekonomiky) a Městskou policií v Přerově

POVOLENÍ K UMÍSTĚNÍ HERNÍHO PROSTORU

K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, jež uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má nacházet herní prostor, ve kterém mají být příslušné hazardní hry provozovány.


 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21313450
Za týden: 40670
Za den: 7005
Online návštěvníků: 209
 
load