Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

EVIDENCE OZNAČENÝCH PSŮ A JEJICH CHOVATELŮ

Předmětem této vyhlášky je:

a) povinnost chovatelů nechat trvale označit psa, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona (dále jen“ veterinární lékař“), a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest,
b) povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence označených psů a jejich chovatelů
c) náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů

Tato vyhláška se vztahuje na všechny chovatele psů chovaných na území statutárního města Přerova (dále je „město“), s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města zdržují po dobu kratší než 30 dnů. Chovatelem se rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která trvale nebo dočasně drží nebo chová psa. Mikročipem se rozumí miniaturní transponder, který se aplikuje zvířeti pod kůži a slouží k radiofrekvenční identifikaci (RFID) daného zvířete.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická a právnická osoba - každý chovatel psa.

Jednáte-li za jinou osobu, nutno se prokázat písemným zplnomocněním této osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Chovatel psa chovaného na území města je povinen psa staršího 3 měsíců nechat trvale označit mikročipem v souladu s normami ISO 11784 a 11785 s českých národním kódem (203), který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nejpozději však do 7 měsíců staří psa. V případě, že chovatel se stane chovatel psa staršího 7 měsíců a pes není trvale označen ve smyslu této obecně závazné vyhlášky, je povinen jej nechat trvale označit mikročipem do 30 dnů ode dne, kdy se stal jeho chovatelem. Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle tvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést. Trvalé označení psa mikročipem provede na žádost chovatele veterinární lékař, který vykonává veterinární léčebnou a preventivní péči. Od veterinárního lékaře si chovatel vyžádá registrační kartu o označení psa mikročipem a potvrzení o zaslání údajů do Národního registru majitelů zvířat za účelem centrální evidence zvířat, pokud chovatel tak sám neučiní.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení na předepsaném tiskopise poštou nebo osobně u správce evidence označených psů a jejich chovatelů.

Ohlášení musí obsahovat :

 • u fyzických osob jméno, příjmení, trvalý pobyt, datum narození,
 • u právnických osob název, sídlo, identifikační číslo organizace,
 • jméno psa, datum narození, rasu, barvu a jeho pohlaví, evidenční číslo a datum označení psa mikročipem, které doloží registrační kartou
 • číslo tetování, nebo potvrzení veterinárního lékaře, že psa nelze označit mikročipem
 • kontaktní údaje pro případ ztráty psa

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Příslušným správcem evidence označených psů a jejich chovatelů na území statutárního města Přerova je Magistrát města Přerova, odbor ekonomiky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Osobní jednání je možné na Magistrátu města Přerova, odboru ekonomiky, Bratrská 34, 750 02 Přerov, 2. patro, referent - Stanislava Bartoníková, tel. 581 268 219.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
 • registrační kartu o označení psa mikročipem
 • doklad o úhradě za provedení označení psa mikročipem
 • potvrzení o zaslání údajů do Národního registru majitelů zvířat
 • doklad o tetování
 • potvrzení veterináře, že psa nelze označit mikročipem

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Ohlášení lze podat na formuláři, který je k dispozici na odboru ekonomiky nebo ke stažení na internetových stránkách města www.prerov.eu
  Formuláře - finance, poplatky

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Trvalé označení psa mikročipem včetně zaregistrování v Národním registru majitelů zvířat se prování na náklady města, maximálně však do částky 600,00 Kč.

Náklady za trvalé označení psa mikročipem budou chovateli proplaceny Magistrátem města Přerova, odborem ekonomiky, nejdříve však od 1. 4. 2009 po předložení:

 1. dokladu o úhradě,
 2. registrační karty o označení psa mikročipem v souladu s normami ISO 11784 a 11785, s českým národním kódem (203), který odpovídá standardu vydanému Evropskou unií,
 3. potvrzení o zaregistrování psa v Národním registru majitelů zvířat,

za podmínky, že chovatel nemá u odboru ekonomiky evidován žádný nedoplatek na poplatcích nebo na pokutách a chovatel se přihlásil do evidence označených psů a jejich chovatelů podle čl. 5 odst. 1 a splnil povinnost dle článku 3 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Úhrada nákladů městem za trvalé označení psa mikročipem se nevztahuje na chovatele, který do 31.12.2010 nesplnil povinnost stanovenou v čl. 3 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Chovatel psa chovaného na území města je povinen přihlásit se do evidence označených psů a jejich chovatelů do 30 dnů ode dne označení psa mikročipem nebo do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem již označeného psa.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • E-podatelna: pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna
 • oe@prerov.eu pro získávání informací bez zaručeného elektronického podpisu
  Podrobná struktura odboru ekonomiky

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ODBOR EKONOMIKY

28. Popis byl naposledy aktualizován: 25. 6. 2015 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21120545
Za týden: 50863
Za den: 10819
Online návštěvníků: 135
 
load