Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Předmětem poplatku je držení (chov) psa, který je starší než tři měsíce. Poplatníkem je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba, která se o něj stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem. Rozhodujícím faktorem místní příslušnosti držitele psa je jeho trvalý pobyt nebo sídlo. Za držení psa se nepovažuje například opatrování psa v době dovolené jeho držitele nebo pobytu držitele v nemocnici, lázních apod.
Trvalým pobytem se rozumí adresa občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání ( § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ). Povinnosti platit poplatek podle místa trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle ustanovení § 65 odst. 1 písm a) a následně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Poplatkovou povinnost však nemají cizinci s přechodným pobytem na území České republiky bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o přechodný pobyt krátkodobý či déle trvající.
Sídlem právnické osoby je zpravidla místo, kde má právnická osoba stálou provozovnu nebo místo, kde vykonává hlavní část své činnosti nebo místo, kde se nachází převážná část jejího nemovitého majetku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická a právnická osoba - každý držitel psa.

Jednáte-li za jinou osobu, nutno se prokázat písemným zplnomocněním této osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Každý držitel psa staršího tří měsíců je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. držení psa. Tuto povinnost má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena a tento důvod osvobození musí být prokázán. Držitel psa je rovněž povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, vznik nebo zánik osvobození a to rovněž do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení na formuláři dle bodu 11.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Příslušným správcem místního poplatku na území statutárního města Přerova je Magistrát města Přerova, odbor ekonomiky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Osobní jednání je možné na Magistrátu města Přerova, odboru ekonomiky, Bratrská 34, 750 02 Přerov, 2. patro, referent - Stanislava Bartoníková, tel. 581 268 219.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),

 • potvrzení veterinárního lékaře v případě označení psa mikročipem či potvrzení o jeho utracení,
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P - v případě osvobození od poplatku,
 • potvrzení o zkoušce záchranářské způsobilosti psa - v případě osvobození,
 • potvrzením z útulku pro ztracené nebo opuštěné psy - v případě osvobození.
 • potvrzení o zkoušce canisterapeutické - v případě osvobození.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Ohlášení lze podat na formuláři, který je k dispozici na odboru ekonomiky nebo ke stažení na internetových stránkách www.prerov.eu
  Formuláře - pes

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazba poplatku činí za kalendářní rok pro držitele psa, který:

 • má trvalý pobyt v bytovém domě v Přerov I-Město, Přerově II-Předmostí,  nebo sídle ohlašovny Magistrátu města Přerova, Bratrská 34,750 11, Přerov 2, nebo má sídlo na území města tj. v Přerově I-Městě, Přerově II-Předmostí, Přerově III-Lověšicích, Přerově IV-Kozlovicích, Přerově V-Dluhonicích, Přerově VI-Újezdci, Přerově VII-Čekyni, Přerově VIII-Henčlově, Přerově IX-Lýskách, Přerově X-Popovicích, Přerově XI-Vinarech, Přerově XII-Žeravicích a Přerově XIII-Penčicích, za prvního psa 1000,--Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1 500,--Kč,
 • má trvalý pobyt v rodinných domech v Přerově I-Městě, v Přerově II-Předmostí za prvního psa 400,--Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,--Kč,
 • má trvalý pobyt v Přerově III - XIII tj.Lověšicích, Kozlovicích, Dluhonicích, Újezdci,Čekyni, Henčlově, Lýskách, Popovicích, Vinarech, Žeravicích, Penčicích za prvního psa 300,--Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450,--Kč,
 • u poživatelů invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu, anebo u poživatelů sirotčího důchodu sazba poplatku v Kč za kalendářní rok činí za prvního psa 200,--Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,--Kč.

Pokud pes například uhyne, ztratí se nebo se změní osoba držitele, platí se poplatek v takové výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců držení psa.

Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto dni, je poplatek splatný do15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Poplatek je možno uhradit

 • hotově nebo platební kartou v pokladně - Bratrská 34, nám. T.G. Masaryka 16,
 • převodem nebo poštovní poukázkou na účet Statutárního města Přerov vedeného u České spořitelny, a.s., č.ú. 19-1884482379/0800, VS 1102 + č. poplatníka,
 • prostřednictvím služby SIPO - více informací,
 • prostřednictvím Portálu občana přes platební bránu, což je webová aplikace města.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně. Lhůtu kratší osmi dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • E-podatelna: pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna
 • oe@prerov.eu pro získávání informací bez zaručeného elektronického podpisu
  stanislava.bartonikova@prerov.eu
  Podrobná struktura odboru ekonomiky

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ODBOR EKONOMIKY

28. Popis byl naposledy aktualizován: 14. 6. 2017 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21320992
Za týden: 44614
Za den: 11398
Online návštěvníků: 432
 
load