Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

3. Pojmenování (název) životní situace:

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

4. Základní informace k životní situaci:

Základní informace k životní situaci: Předmětem poplatku je držení (chov) psa, který je starší než tři měsíce. Poplatníkem je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba, která se o něj stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem. Rozhodujícím faktorem místní příslušnosti držitele psa je jeho přihlášení nebo sídlo na území města Přerova. Za držení psa se nepovažuje například opatrování psa v době dovolené jeho držitele nebo pobytu držitele v nemocnici, lázních apod.
Pro účely tohoto poplatku se za přihlášení fyzické osoby považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidence obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců
Sídlem právnické osoby je zpravidla místo, kde má právnická osoba stálou provozovnu nebo místo, kde vykonává hlavní část své činnosti nebo místo, kde se nachází převážná část jejího nemovitého majetku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická a právnická osoba - každý držitel psa.

Zplnomocněná osoba v případě zastupování poplatníka.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Každý držitel psa staršího tří měsíců je povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. držení psa. Tuto povinnost má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena a tento důvod osvobození musí být prokázán. Držitel psa je rovněž povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, vznik nebo zánik osvobození a to rovněž do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení na formuláři dle bodu 11.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Příslušným správcem místního poplatku je Magistrát města Přerova.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Magistrát města Přerova, Odbor ekonomiky, Bratrská 34, 750 02 Přerov , 2. patro, kancelář č. 50 – referent Stanislava Bartoníková, tel. 581 268 219.
  V pondělí a středu v úřední hodiny, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • doklad  totožnosti (občanský průkaz, pas , výpis z živnostenského rejstříku, popřípadě jiný doklad prokazující existenci právního subjektu),  v případě zastupování poplatníka plnou moc,
 • potvrzení veterinárního lékaře v případě označení psa mikročipem či potvrzení o jeho utracení,
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P - v případě osvobození od poplatku,
 • potvrzení o zkoušce záchranářské způsobilosti psa  -  v případě osvobození,
 • potvrzením z útulku pro zvířata - v případě osvobození.
 • potvrzení o zkoušce canisterapeutické  -  v případě osvobození.
 • potvrzení myslivecké organizace o vykonané zkoušce z výkonu – v případě osvobození

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Ohlášení lze podat na formuláři, který je k dispozici na odboru ekonomiky nebo ke stažení na internetových stránkách www.prerov.eu
  Formuláře - pes

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazba poplatku činí za kalendářní rok pro držitele psa, který:

 • je přihlášen v bytovém domě v Přerov I-Město, Přerově II-Předmostí, nebo sídle ohlašovny Magistrátu města Přerova, Bratrská 34,750 11, Přerov 2, nebo má sídlo na území města tj. v Přerově I-Městě, Přerově II-Předmostí, Přerově III-Lověšicích, Přerově IV-Kozlovicích, Přerově V-Dluhonicích, Přerově VI-Újezdci, Přerově VII-Čekyni, Přerově VIII-Henčlově, Přerově IX-Lýskách, Přerově X-Popovicích, Přerově XI-Vinarech, Přerově XII-Žeravicích a Přerově XIII-Penčicích:
  za prvního psa 1000,--Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1 500,--Kč,

 • je přihlášen v rodinných domech v Přerově I-Městě, v Přerově II-Předmostí:
  za prvního psa 400,--Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 600,--Kč,

 • je přihlášen v Přerově III - XIII tj.Lověšicích, Kozlovicích, Dluhonicích, Újezdci,Čekyni, Henčlově, Lýskách, Popovicích, Vinarech, Žeravicích, Penčicích:
  za prvního psa 300,--Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450,--Kč,

 • je osobou starší 65 let:
  za prvního psa 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa 300 Kč.

Pokud pes například uhyne, ztratí se nebo se změní osoba držitele, platí se poplatek v takové výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců držení psa. Poplatek za letošní rok je možné uhradit až do 30.09.2021 bez sankce.

Vznik poplatkové povinnosti

  1000 400 300 200
leden 1000 400 300 200
únor 917 367 275 184
březen 834 334 250 167
duben 750 300 225 150
květen 667 267 200 134
červen 584 234 175 117
červenec 500 200 150 100
srpen 417 167 125 84
září 334 134 100 67
říjen 250 100 75 50
listopad 167 67 50 34
prosinec 84 34 25 17

Zánik poplatkové povinnosti

  1000 400 300 200
leden 84 34 25 17
únor 167 67 50 34
březen 250 100 75 50
duben 334 134 100 67
květen 417 167 125 84
červen 500 200 150 100
červenec 584 234 175 117
srpen 667 267 200 134
září 750 300 225 150
říjen 834 334 250 167
listopad 917 367 275 184
prosinec 1000 400 300 200

Poplatek je možno hradit

 • Platbou on-line přes Portál poplatků na adrese https://poplatky.prerov.eu/.
 • Bezhotovostním převodem na účet statutárního města Přerova  č. 19-1884482379/0800. Při platbě musíte uvést variabilní symbol, což je číslo, které Vám bylo již v minulosti přiřazeno z registru poplatníků pro tento poplatek. Platbu můžete provést v rámci elektronického bankovnictví prostřednictvím peněžního ústavu, kde máte zřízen účet.
 • Prostřednictvím  služby SIPO u České pošty, s.p. – podmínkou je vyplnění formuláře, kde uvedete spojovací číslo služby SIPO, které máte přiděleno. Formulář najdete na webových stránkách města nebo jej vyplníte u správce poplatku,  tj. na Magistrátu města Přerova, Odboru ekonomiky, Bratrská 34, II. patro, dv. č. 50.
 • Na pokladnách  Magistrátu města Přerova, které se nacházejí v ul.  Bratrská 34  a nám. T.  G. Masaryka 16, přičemž platbu můžete provést i platební kartou.
 • Poštovní poukázkou na vyžádání.

Správní poplatek 400 Kč se platí při podání žádosti o rozložení úhrady na splátky nebo o posečkání úhrady.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 10/2019, o místním poplatku ze psů. Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně.

Úplná znění obecně závazných vyhlášek - Město Přerov (prerov.eu)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • E-podatelna: pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna
 • pro získávání informací bez zaručeného elektronického podpisu
  stanislava.bartonikova@prerov.eu
  Kontakty na pracovníky Odboru ekonomiky

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Vedoucí Odboru ekonomiky - Oddělení místních příjmů

28. Popis byl naposledy aktualizován:

4.8.2022

29. Datum konce platnosti popisu:

 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49962109
Za týden: 142499
Za den: 25709
Online návštěvníků: 575
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load