Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Seznam veřejných prostranství, která podléhají místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství dle čl. 3 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedena v příloze č. 1.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Každý, kdo hodlá užívat veřejné prostranství zvláštním způsobem. Jednáte-li za jinou osobu, nutno se prokázat písemným zplnomocněním této osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku do 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství, nejpozději však v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení na formuláři dle bodu 11.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Příslušným správcem místního poplatku na území statutárního města Přerova je Magistrát města Přerova, odbor ekonomiky, Bratrská 709/34, 750 02  Přerov.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Osobní jednání je možné na Magistrátu města Přerova, odboru ekonomiky, Bratrská 34, 750 11 Přerov, 2. patro, referent - Anna Hradilová, tel. 581 268 245. V pondělí a středu v úřední hodiny. V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • průkaz totožnosti,
 • plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku,
 • doklad prokazující nárok na osvobození od poplatku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Ohlašovací povinnost lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Tiskopis ohlášení lze získat u správce poplatku nebo na internetových stánkách města.

  Formuláře - ostatní poplatky

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek se vybírá za celou dobu, kdy je veřejné prostranství zvláštním způsobem užíváno,  a to počínaje dnem, kdy se začalo veřejné prostranství skutečně užívat až do dne, kdy faktické užíváno skončilo, tj. kdy bylo určité zařízení odstraněno a prostranství uvedeno do takového stavu, aby mohlo být opětovně obecně užíváno (odstraněno lešení, odvezen materiál, zaházen výkop apod.) Poplatek se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:

Výše poplatku činí :

a) za provádění výkopových prací:

1. Zóna I

1.1. do 30. kalendářního dne.........5 Kč/m2/den,

1.2. nad 30 kalendářních dnů ..... 10 Kč/m2/den,

2. Zóna II

2.1. do 30. kalendářního dne ........ 3 Kč/m2/den,

2.2. nad 30 kalendářních dnů ....... 5 Kč/m2/den,

3. Zóna III

3.1. do 30. kalendářního dne ..........1 Kč/m2/den,

3.2. nad 30 kalendářních dnů ......... 3 Kč/m2/den,

b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje a služeb:

1. Zóna I, Zóna II............................. 3 Kč/m2/den,

2. Zóna III.........................................1 Kč/m2/den,

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje:

1. Zóna I, Zóna II.............................. 3 Kč/m2/den,

2. Zóna III..........................................1 Kč/m2/den,

d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb:

Zóna I - Zóna III................................1 Kč/m2/den,

e) za umístění stavebních zařízení a umístění skládek:

1. v souvislosti s odstraňováním havárií

1.1. Zóna I, Zóna II.........................3 Kč/m2/den,

1.2. Zóna III....................................1 Kč/m2/den,

2. v ostatních případech v Zóně I

2.1. do 30. kalendářního dne...........5 Kč/m2/den,

2.2. nad 30 kalendářních dnů ........10 Kč/m2/den,

3. v ostatních případech v Zóně II

3.1. do 30. kalendářního dne............3 Kč/m2/den,

3.2. nad 30 kalendářních dnů ..........5 Kč/m2/den,

4. v ostatních případech v Zóně III

4.1. do 30. kalendářního dne............1 Kč/m2/den,

4.2. nad 30 kalendářních dnů ...........3 Kč/m2/den,

f) za umístění reklamních zařízení:

1. před vlastní provozovnou v Zóně I - Zóně III.....100 Kč/měsíc,

10 Kč/m2/den,

2. v ostatních případech v Zóně I. - Zóně III...........10 Kč/m2/den,

g) za umístění cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí:

Zóna I. - Zóna III......................................................1 Kč/ m2/den,

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo:

1. Zóna I, Zóna II.A.......................... 2 000 Kč/měsíc, 8 Kč/m2/den,

2. Zóna II.B...................................... 1 000 Kč/měsíc, 4 Kč/m2/den,

3. Zóna III.............................................500 Kč/měsíc, 2 Kč/m2/den,

i) pro reklamní akce:

Zóna I - Zóna III................................10 Kč/m2/den,

j) pro kulturní, sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl:

Zóna I - Zóna III.................................1 Kč/m2/den.

Poplatek je splatný:

 1. Je-li poplatek stanoven měsíční paušální sazbou, je splatný první den příslušného kalendářního měsíce.
 2. Je-li poplatek stanoven denní sazbou, je splatný:
  • jednorázově do pěti dnů po zániku poplatkové povinnosti, pokud k vzniku i  zániku poplatkové povinnosti došlo v jednom kalendářním roce nebo
  • ve dvou splátkách tak, že první splátka je splatná do 31.12. příslušného kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla, a druhá splátka je splatná do pěti dnů po zániku poplatkové povinnosti, přičemž výše splátek je stanovena podle užívání veřejného prostranství v daném kalendářním roce.

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíve znění pozdějších předpisů

Poplatek je možno uhradit

 • hotově nebo platební kartou v pokladně -  Bratrská 34, nám. T. G. Masaryka 16,
 • převodem nebo poštovní poukázkou na účet Statutárního města Přerov vedeného  u České spořitelny, a. s., č. ú. 19-1884482379/0800, VS 1103 + č. poplatníka,
 • prostřednictvím Portálu občana přes platební bránu, což je webová aplikace města.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně. Lhůtu kratší osmi dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • E-podatelna: pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna
 • oe@prerov.eu
  Odbor ekonomiky
 • anna.hradilova@prerov.eu

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ODBOR EKONOMIKY

28. Popis byl naposledy aktualizován: 14. 6. 2017 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21336493
Za týden: 45113
Za den: 4491
Online návštěvníků: 65
 
load