Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ a ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Poplatníkem je:

a) fyzická osoba,
1. která má na území města trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek za komunální odpad na rok 2017 je zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“), kterou vydalo Zastupitelstvo města Přerova dne 14.12.2015.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

1) Poplatník dle bodu 4.

2) Zákonný zástupce poplatníka (u nezletilých) nebo zvolený zástupce na základě plné moci. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději  do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. V případě skutečností zakládajících nárok na osvobození dle čl. 6 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 2 písm. b) až e) nebo úlevu od poplatku  dle čl. 6 odst. 3 písm. b), je poplatník povinen tuto skutečnost ohlásit a doložit doklady toto potvrzující do 15 dnů ode dne jejich vzniku. 

Povinnost doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu  od poplatku se nevztahuje na ty poplatníky, kteří je doložili do 31.12.2015 a tyto skutečnosti nadále trvají.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit správci poplatku:

 1. změnu poplatkové povinnosti v důsledku skončení skutečností zakládajících nárok  na osvobození dle čl. 6 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 2 písm. b) až e) nebo úlevu od poplatku dle čl. 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky,
 2. zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.  

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení na formuláři dle bodu 11.  

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Příslušným správcem místních poplatků na území města Přerova je Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

a) průkaz totožnosti,
b) plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku,
c) doklad prokazující nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, pokud tyto doklady nebyly již doloženy.

Pokud budete odvádět poplatek za komunální odpad jako společný zástupce za více osob, je nutno sdělit správci poplatku:

 • jména všech osob, za které budete poplatek odvádět,
 • adresy trvalého pobytu poplatníků, za které budete poplatek odvádět,
 • data narození poplatníků, za které budete poplatek odvádět.

Pokud budete odvádět poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je nutno sdělit správci poplatku v rámci ohlašovací povinnosti na formuláři dle bodu 11. odst. A:

 • jméno vlastníka objektu,
 • adresu trvalého pobytu,

adresa, číslo parcely stavby, evidenční nebo popisné číslo, stavby, číslo bytu, popř. popis umístění v budově.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • A. Ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
  1. Poplatníka - fyzické osoby, která má na území města Přerova trvalý pobyt.
  2. Poplatníka - fyzické osoby, která má ve vlastnictví na území města Přerova stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
  3. Poplatníka - fyzické osoby – cizince.
 • B. Hrazení místního poplatku prostřednictvím SIPO.
 • C. Žádost o vrácení přeplatku.
 • D. Žádost o rozložení úhrady na splátky (posečkání úhrady).

 • Všechny formuláře jsou k dispozici na odboru ekonomiky Magistrátu města Přerova nebo na webových stránkách města Přerova www.prerov.eu
  Formuláře - odpad

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

A. Poplatek za komunální odpad

Poplatek na letošní rok je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.06.2017.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce roku 2017.

Sazba poplatku za komunální odpad na rok 2017 činí 650 Kč.

V důsledku úlevy se sazba snižuje na 325 Kč pro ty poplatníky:

 • kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
 • kteří jsou hlášeni k pobytu dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky v bytovém nebo rodinném domě, ke kterému není zajištěn příjezd pro svozové vozidlo a svozové místo určené k umístění sběrných nádob pro svoz komunálního odpadu je od tohoto bytového nebo rodinného domu vzdáleno více než 300 m.

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která  odpovídá  počtu kalendářních   měsíců pobytu   nebo  vlastnictví  v příslušném kalendářním roce. Dojde-li  ke změně v  průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Forma úhrady:

 • Na pokladnách Magistrátu města Přerova (hotově nebo platební kartou).
 • Bezhotovostním převodem z účtu na účet statutárního města Přerov č. 19–1884482379/0800. Při platbě musí být uveden variabilní symbol, což je číslo, které bylo již v minulosti přiřazeno každému poplatníkovi z registru poplatníků tohoto poplatku. V případě, že platba se provádí jedním příkazem za více osob, je nutno sdělit, za které osoby je poplatek hrazen. ikona souboruOznámení o hromadné platbě 
 • Poštovní poukázkou (předem bude zaslána na základě písemného požadavku nebo je možno ji osobně obdržet i na odboru ekonomiky Magistrátu města Přerova).
 • Prostřednictvím SIPO (pokud i Vy máte zájem hradit poplatek v letošním roce tímto způsobem, stačí mít zřízené SIPO  u České pošty, s.p. a vyplnit formulář dle bodu 11 odst. B, který je nutno odevzdat správci poplatku, nejpozději do 14.05.2017).
 • Prostřednictvím Portálu občana přes platební bránu, což je webová aplikace města.
B. Správní poplatky

Při podání žádosti o rozložení úhrady poplatku za komunální odpad na splátky, případně posečkání úhrady, je nutno uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč. Tento poplatek je možno uhradit na pokladnách Magistrátu města Přerova nebo poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet statutárního města Přerov  č. 19 – 1884482379/0800 (variabilní symbol sdělí správce poplatku). Pokud není správní poplatek uhrazen ani po výzvě správce poplatku, nelze žádosti vyhovět a řízení o takové žádosti je zastaveno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce poplatku. Lhůtu kratší osmi dnů lze stanovit jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé.

V případě žádosti o vrácení přeplatku místního poplatku za komunální odpad je správce poplatku povinen vyřídit tuto žádost do 30 dnů ode dne jejího podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Další účastníci řízení nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě nesrovnalostí bude poplatník vyzván písemně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • E-podatelna: pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna
 • oe@prerov.eu
 • alena.buckova@prerov.eu
 • lenka.jarolimova@prerov.eu
 • katerina.herzogova@prerov.eu

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ODBOR EKONOMIKY

28. Popis byl naposledy aktualizován: 21. 6. 2017 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21307179
Za týden: 39811
Za den: 6456
Online návštěvníků: 157
 
load