Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

3. Pojmenování (název) životní situace:

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

4. Základní informace k životní situaci:

Poplatníkem je:
a) fyzická osoba přihlášená ve městě,
b) vlastník nemovité věci (fyzická a nově i právnická osoba, svěřenské fondy, podílové fondy a fondy obhospodařované penzijní společností) zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města. Spoluvlastníci uvedené nemovitosti jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Poplatek za komunální odpad na rok 2022 je zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška“), kterou vydalo Zastupitelstvo města Přerova dne 6.12.2021 (dále jen „vyhláška“) s účinností od 1.1.2022.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

1) Poplatník dle bodu 4.

2) Zákonný zástupce poplatníka (u nezletilých) nebo zvolený zástupce na základě plné moci. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději  do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. V případě skutečností zakládajících nárok na osvobození dle čl. 7 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c)  a odst. 3 vyhlášky je poplatník povinen tuto skutečnost ohlásit a doložit rozhodný údaj toto potvrzující do 30 dnů ode dne vzniku a ve výjimečných případech, zejména dle čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 2 písm. b) vyhlášky do data splatnosti poplatku, nejpozději však do 31.12.2022.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit správci poplatku:

 • změnu poplatkové povinnosti v důsledku skončení skutečností zakládajících nárok na osvobození dle čl. 7 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) vyhlášky,
 • zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví bytu, rodinnému domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení na formuláři dle bodu 11.  

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Příslušným správcem místního poplatku je Magistrát města Přerova.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Magistrát města Přerova, Odbor ekonomiky, Bratrská 34, 750 02 Přerov , 2. patro, kancelář č. 42. V pondělí a středu v úřední hodiny, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

a) průkaz totožnosti,

b) plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku,

c) doklad prokazující nárok na osvobození od poplatku, pokud tyto doklady nebyly již doloženy.

Pokud budete odvádět poplatek za komunální odpad jako společný zástupce za více osob, je nutno sdělit správci poplatku:

 • jména všech osob, za které budete poplatek odvádět,
 • adresy trvalého pobytu poplatníků, za které budete poplatek odvádět,
 • data narození poplatníků, za které budete poplatek odvádět.

Pokud budete odvádět poplatek za byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, je nutno sdělit správci poplatku v rámci ohlašovací povinnosti na formuláři dle bodu 11. odst. A:

 • jméno vlastníka nemovitosti,
 • adresu trvalého pobytu (u fyzické osoby) nebo sídla (u právnické osoby) vlastníka nemovitosti,
 • adresu nemovitosti, číslo parcely stavby, evidenční nebo popisné číslo stavby, číslo bytu, popř. popis umístění v budově. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství:
  1. Poplatníka - fyzické osoby přihlášené ve městě Přerově.
  2. Poplatníka - fyzické osoby, která má ve vlastnictví na území města Přerova byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.
  3. Poplatníka – právnické osoby, svěřenského fondu, podílového fondu a fondu obhospodařovaného penzijní společností, které mají ve vlastnictví na území města Přerova byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.
 • Žádost o vrácení přeplatku – poplatek za komunální odpad.
 • Hrazení místního poplatku prostřednictvím SIPO - odpad.
 • Žádost o rozložení úhrady na splátky.
 • Oznámení o hromadné platbě.

 • Všechny formuláře jsou k dispozici na Odboru ekonomiky nebo ke stažení na internetových stránkách města Přerova.
  Finance, poplatky

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku za komunální odpad za rok 2022 činí 700 Kč na poplatníka.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.06.2022.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce roku 2022.

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví bytu, rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která  odpovídá  počtu kalendářních  měsíců pobytu  nebo  vlastnictví  v příslušném kalendářním roce. Dojde-li  ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 

Forma úhrady:

 • platbou on-line přes Portál poplatků na adrese https://poplatky.prerov.eu/,
 • hotově nebo platební kartou v pokladně Magistrátu města Přerova – Bratrská 34,
 • bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na účet statutárního města Přerova č. 19–1884482379/0800. Při platbě musíte uvést variabilní symbol, což je číslo, které Vám bylo již v minulosti přiřazeno z registru poplatníků pro tento poplatek. V případě, že platbu provádíte jedním příkazem za více osob, musíte oznámit, za které osoby poplatek hradíte,
 • prostřednictvím služby SIPO u České pošty, s.p. – podmínkou je vyplnění formuláře, kde uvedete spojovací číslo služby SIPO, které máte přiděleno. Formulář najdete na webových stránkách města nebo jej vyplníte u správce poplatku.

Správní poplatky

Při podání žádosti o rozložení úhrady poplatku za komunální odpad na splátky, případně posečkání úhrady, je nutno uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč. Tento poplatek je možno uhradit na pokladnách Magistrátu města Přerova, převodem nebo poštovní poukázkou na účet statutárního města Přerov č. 19-1884482379/0800 (variabilní symbol sdělí správce poplatku). Pokud není správní poplatek uhrazen ani po výzvě správce poplatku, nelze žádosti vyhovět a řízení o takové žádosti je zastaveno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce poplatku.

V případě žádosti o vrácení přeplatku místního poplatku za komunální odpad je správce poplatku povinen vyřídit tuto žádost do 30 dnů ode dne jejího podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Další účastníci řízení nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • E-podatelna pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna
 • marie.hlavkova@prerov.eu
 • lenka.jarolimova@prerov.eu
 • katerina.herzogova@prerov.eu

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Vedoucí Odboru ekonomiky - Oddělení místních příjmů

28. Popis byl naposledy aktualizován:

2.8.2022

29. Datum konce platnosti popisu:

 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49962109
Za týden: 142499
Za den: 25709
Online návštěvníků: 575
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load