Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo:

71

2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

4. Základní informace k životní situaci:

Poplatníkem je:
a) fyzická osoba přihlášená ve městě,
b) vlastník nemovité věci (fyzická a právnická osoba, svěřenské fondy, podílové fondy a fondy obhospodařované penzijní společností) zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města. Spoluvlastníci uvedené nemovitosti jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Poplatek za komunální odpad na rok 2023 je zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2022 (dále jen „vyhláška“).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

1) Poplatník dle bodu 4.

2) Zákonný zástupce poplatníka (u nezletilých) nebo zvolený zástupce na základě plné moci. 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději  do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. V případě skutečností zakládajících nárok na osvobození dle čl. 7 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c)  a odst. 3 vyhlášky je poplatník povinen tuto skutečnost ohlásit a doložit rozhodný údaj toto potvrzující do 30 dnů ode dne vzniku a ve výjimečných případech, zejména dle čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) a odst. 2 písm. b) vyhlášky do data splatnosti poplatku, nejpozději však do 31.12.2023.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit správci poplatku:

 • změnu poplatkové povinnosti v důsledku skončení skutečností zakládajících nárok na osvobození dle čl. 7 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) vyhlášky,
 • zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví bytu, rodinnému domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení na formuláři dle bodu 11.  

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Příslušným správcem místního poplatku je Magistrát města Přerova.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Magistrát města Přerova, Odbor ekonomiky, Bratrská 34, 750 02 Přerov , 2. patro, kancelář č. 42. V pondělí a středu v úřední hodiny, v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

a) průkaz totožnosti,

b) plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku,

c) doklad prokazující nárok na osvobození od poplatku, pokud tyto doklady nebyly již doloženy.

Pokud budete odvádět poplatek za komunální odpad jako společný zástupce za více osob, je nutno sdělit správci poplatku:

 • jména všech osob, za které budete poplatek odvádět,
 • adresy trvalého pobytu poplatníků, za které budete poplatek odvádět,
 • data narození poplatníků, za které budete poplatek odvádět.

Pokud budete odvádět poplatek za byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, je nutno sdělit správci poplatku v rámci ohlašovací povinnosti na formuláři dle bodu 11. odst. A:

 • jméno vlastníka nemovitosti,
 • adresu trvalého pobytu (u fyzické osoby) nebo sídla (u právnické osoby) vlastníka nemovitosti,
 • adresu nemovitosti, číslo parcely stavby, evidenční nebo popisné číslo stavby, číslo bytu, popř. popis umístění v budově. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Ohlášení k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství:
  1. Poplatníka - fyzické osoby přihlášené ve městě Přerově.
  2. Poplatníka - fyzické osoby, která má ve vlastnictví na území města Přerova byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.
  3. Poplatníka – právnické osoby, svěřenského fondu, podílového fondu a fondu obhospodařovaného penzijní společností, které mají ve vlastnictví na území města Přerova byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.
 • Žádost o vrácení přeplatku – poplatek za komunální odpad.
 • Hrazení místního poplatku prostřednictvím SIPO - odpad.
 • Žádost o rozložení úhrady na splátky.
 • Oznámení o hromadné platbě.

 • Všechny formuláře jsou k dispozici na Odboru ekonomiky nebo ke stažení na internetových stránkách města Přerova.
  Finance, poplatky

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Sazba poplatku za komunální odpad za rok 2023 činí 800 Kč na poplatníka.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.06.2023.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce roku 2023.

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví bytu, rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která  odpovídá  počtu kalendářních  měsíců pobytu  nebo  vlastnictví  v příslušném kalendářním roce. Dojde-li  ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 

Forma úhrady:

 • platbou on-line přes Portál poplatků na adrese https://poplatky.prerov.eu/,
 • hotově nebo platební kartou v pokladně Magistrátu města Přerova – Bratrská 34,
 • bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na účet statutárního města Přerova č. 19–1884482379/0800. Při platbě musíte uvést variabilní symbol, což je číslo, které Vám bylo již v minulosti přiřazeno z registru poplatníků pro tento poplatek. V případě, že platbu provádíte jedním příkazem za více osob, musíte oznámit, za které osoby poplatek hradíte,
 • prostřednictvím služby SIPO u České pošty, s.p. – podmínkou je vyplnění formuláře, kde uvedete spojovací číslo služby SIPO, které máte přiděleno. Formulář najdete na webových stránkách města nebo jej vyplníte u správce poplatku.

Správní poplatky

Při podání žádosti o rozložení úhrady poplatku za komunální odpad na splátky, případně posečkání úhrady, je nutno uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč. Tento poplatek je možno uhradit na pokladnách Magistrátu města Přerova, převodem nebo poštovní poukázkou na účet statutárního města Přerov č. 19-1884482379/0800 (variabilní symbol sdělí správce poplatku). Pokud není správní poplatek uhrazen ani po výzvě správce poplatku, nelze žádosti vyhovět a řízení o takové žádosti je zastaveno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2022. 

Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce poplatku.

V případě žádosti o vrácení přeplatku místního poplatku za komunální odpad je správce poplatku povinen vyřídit tuto žádost do 30 dnů ode dne jejího podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Další účastníci řízení nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • E-podatelna pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna
 • marie.hlavkova@prerov.eu
 • lenka.jarolimova@prerov.eu
 • katerina.herzogova@prerov.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2022
  Úplná znění obecně závazných vyhlášek
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

21. Nejčastější dotazy:

 • Jaká je splatnost poplatku za komunální odpad?

  Splatnost poplatku dle čl. 5 vyhlášky je do 30. června příslušného kalendářního roku. V případě, že poplatková povinnost vznikne po tomto datu, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 • Kolikrát mám platit poplatek, když mám trvalý pobyt v Přerově a vlastním v Přerově rodinný dům, byt a stavbu pro rodinnou rekreaci? V rodinném domě jsem přihlášen k pobytu, v bytě a stavbě pro rodinnou rekreaci není nikdo trvale hlášen.

  V tomto případě:
  - budete platit jako fyzická osoba s trvalým pobytem v Přerově,
  - jako vlastník rodinného domu platit nebudete, protože zde máte nahlášen trvalý pobyt (viz výše) a nespadá na Vás poplatková povinnost z titulu vlastnictví nemovité věci,
  - jako vlastník bytu, v němž není nikdo hlášen k pobytu, platit budete,
  - jako vlastník stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není nikdo hlášen k pobytu, platit budete.
  Z titulu trvalého pobytu v obci může poplatková povinnost vzniknout pouze jednou, avšak z titulu vlastnictví nemovitosti na území obce vzniká poplatková povinnost ve vztahu ke každé nemovitosti ve vlastnictví poplatníka za podmínky, že v ní není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba. Tyto dva odlišné důvody se vzájemně nevylučují (kumulují se), proto může vzniknout i vícenásobná povinnost úhrady daného poplatku.

 • Mám trvalý pobyt v Přerově, avšak se zde nezdržuji a neprodukuji žádný odpad, musím přesto poplatek hradit v Přerově?

  Na území města Přerova je zaveden poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Tento poplatek má paušální charakter, tudíž není vázán na skutečnou produkci odpadu a zda poplatník v místě svého trvalého pobytu skutečně žije.
  Pokud se však zdržujete v jiné obci, kde hradíte poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, po doložení dokladu toto prokazující se na Vás vztahuje osvobození od poplatku v Přerově dle čl. 7 odst. 1 písm. a) vyhlášky.

 • Jakou výši sazby mám hradit za rekreační objekt?

  Za stavbu pro rodinnou rekreaci budete hradit poplatek ve výši 800 Kč.

 • Proč mi nebyla vyvezena popelnice, když mám zaplacený poplatek?

  Svoz odpadu zajišťují Technické služby města Přerova, s.r.o.. V případě stížností volejte na tel. 581 291 111.

 • Co to je stavba pro rodinnou rekreaci?

  Stavbu pro rodinnou rekreaci vymezuje vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů jako stavbu, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena. Jde např. o rekreační domek, chatu, rekreační chalupu, či zahrádkářskou chatu (pro účely zpoplatnění není rozhodující, zda jde o chatku postavenou v zahrádkářské kolonii). Poplatek se platí pouze ve výši za jednu osobu bez ohledu na to, kolik osob nemovitost vlastní nebo se na ní zdržuje a jak dlouho se na ní zdržuje, některé nemovitosti jsou celoročně užívané, jiné nikoli. Zákonodárce proto zvolil kompromisní řešení „jedné platby za jednu nemovitost“. Nutno rovněž uvést, že způsob využití stavby je v katastru nemovitostí evidován s ohledem na účel, k němuž stavba sloužila v době, kdy byl zápis (vklad práva) proveden. Je tak zřejmé, že údaje v evidenci katastru nemovitostí, týkající se způsobu využití stavby, nemusí vždy korespondovat se způsobem, jakým je stavba užívána. Při posuzování poplatkové povinnosti je proto třeba vyjít ze skutečného stavu, tj. ze způsobu, jakým osoba konkrétní nemovitou věc užívá, který nemusí nutně korespondovat s jejím označením v katastru nemovitostí.

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

 • Bližší informace můžete získat na Odboru ekonomiky, oddělení místních příjmů – referentky Ing. Kateřina Herzogová (tel. 581 268 296), Marie Hlávková (tel. 581 268 230) a Lenka Jarolímová (tel. 581 268 297).

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Vedoucí Odboru ekonomiky - Oddělení místních příjmů

26. Kontaktní osoba:

Ing. Milena Lanžhotská

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2023

28. Popis byl naposledy aktualizován:

4.1.2023

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

OSVOBOZENÍ 

Od poplatku dle čl. 7 odst. 1 vyhlášky je osvobozena fyzická osoba, která je:

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • umístěna  do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně  výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna  do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí  soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • umístěna  v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, nebo
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

Od poplatku dle čl. 7 odst. 2 vyhlášky se rovněž osvobozuje fyzická osoba, která:

 • je ve věku do 1 roku, pokud se na ni nevztahuje osvobození dle odst. 1 písm. a) až c),
 • je hospitalizována ve zdravotnickém zařízení (zejména v nemocnici, v léčebně dlouhodobě nemocných a v jiných prostorách určených pro poskytování zdravotních služeb) nepřetržitě déle než 3 měsíce,
 • se zdržuje  v zahraničí nepřetržitě déle než 6 měsíců za účelem studia, zaměstnání  nebo trvalého pobytu v zahraničí.

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49973595
Za týden: 171174
Za den: 62608
Online návštěvníků: 881
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load