Na obsah stránky

Město Přerov

statutární město

Vyhledávání


 

Řešení životních situací


Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

POKUTY (SANKČNÍ PLATBY) A NÁKLADY ŘÍZENÍ

Odbor ekonomiky Magistrátu města Přerova eviduje a vymáhá pokuty a náklady řízení uložené ve správním řízení odbory magistrátu města (Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Odbor sociálních věcí a školství, Odbor ekonomiky) a Městskou policií v Přerově

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

V této věci může jednat daňový subjekt, kterému byla pokuta uložena :

 • tj. fyzická osoba; za fyzické osoby, které nemohou před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost k právním úkonům, jednají jejich zákonní zástupci; zmocnění zástupci zvolení daňovým subjektem nebo ustanovení zástupci,
 • tj. právnická osoba, za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Neuhradí - li dlužník platbu pokuty a náhradu nákladů řízení v zákonné lhůtě, přikročí správce daně v souladu s platným právním předpisem rovnou k daňové exekuci.

Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu na :

 • srážkami ze mzdy,
 • přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb,
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky,
 • postižením jiných majetkových práv,
 • prodej movitých věcí,
 • prodej nemovitostí.

Exekuce jsou prováděny rovněž prostřednictvím soudního exekutora. V případě exekuce se zvýší nedoplatek o exekuční náklady. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Na žádost dlužníka může odbor ekonomiky povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky , bylo-li by neprodlené zaplacení pokuty pro dlužníka spojeno s vážnou újmou nebo není-li možno z jiných důvodů zaplatit celou pokutu najednou.

Žádost musí být podána písemně (musí být patrno, kdo ji činí, čeho se týká a co se navrhuje) nebo ústně do protokolu nebo je ke stažení

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Věcně příslušný ke správě placení platební povinnosti je Magistrát města Přerova, odbor ekonomiky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Osobní jednání je možné na Magistrátu města Přerova, Odboru ekonomiky, Bratrská 34, 750 11 Přerov, 2. patro. V pondělí a středu v úřední hodiny. V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklad totožnosti ( občanský průkaz, pas)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Povolení splátek a posečkání dluhu podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč, podle položky 1, písm. d) Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek je možno uhradit :

 • hotově v pokladně -  Bratrská 34, nám. T.G. Masaryka 16,
 • převodem nebo poštovní poukázkou na účet Statutárního města Přerova, vedeného u České spořitelny, a.s., č. ú. 19-1884482379/0800, VS 1110 + číslo poplatníka.

Nezaplatí-li žadatel správní poplatek ani v náhradní lhůtě (na základě zaslané výzvy k úhradě správního poplatku), správce daně zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li zákon o správních poplatcích jinak. Pokud je žádosti vyhověno, mohou být stanoveny další podmínky. Nesplnění termínů (a případně dalších podmínek v rozhodnutí stanovených) vede ke ztrátě výhod plynoucích z posečkání či povolení splátek - viz bod 20.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30 dnů ode dne podání žádosti o posečkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny. 

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • E-podatelna: pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  E-podatelna
 • oe@prerov.eu pro získávání informací bez zaručeného elektronického podpisu
  Odbor ekonomiky

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ODBOR EKONOMIKY

28. Popis byl naposledy aktualizován: 25. 6. 2015 
 
Elektronická úřední deska Úřad on-line Řešení životních situací Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011) Technologické centrum ORP Přerov
 
Televize Přerov Městské informační centrum Přerovské listy Kulturní a informační služby města Mapové centrum
 
Přerov - znak města

Magistrát města PřerovaOdkaz na stránku www.prerov.eu ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okně
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
Kontakty na MMPr ve formě QR kódu, obrázek se otevře v novém okněE-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
ipv6.prerov.eu 

Povinné informace

Úřední hodiny magistrátu

Telefon: 581 268 111
IČ: 00301825
DIČ: CZ 00301825 

Telefonní seznam

Návštěvnost

Celkem přístupů: 21308289
Za týden: 40921
Za den: 7566
Online návštěvníků: 154
 
load