Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

EVIDENCE OZNAČENÝCH PSŮ A JEJICH CHOVATELŮ

Předmětem této vyhlášky je povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence označených psů a jejich chovatelů (dále jen „evidence“), náležitosti a způsob vedení evidence.
Tato vyhláška se vztahuje na všechny chovatele psů chovaných na území statutárního města Přerova (dále je „město“), s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města zdržují po dobu kratší než 30 dnů. Chovatelem se rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která trvale nebo dočasně drží nebo chová psa. Mikročipem se rozumí miniaturní transponder, který se aplikuje zvířeti pod kůži a slouží k radiofrekvenční identifikaci (RFID) daného zvířete.

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt na území statutárního města Přerova (dále jen „území města Přerova“) trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která na území města Přerova není přihlášená.
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Poplatek je vybírán za jakýkoliv krátkodobý úplatný pobyt bez ohledu na druh a určení místa, kde je poskytován (umožnění stanování na zahradě, krátkodobé ubytování v bytě např. prostřednictvím Airbnb, Booking aj.). Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Poplatníkem je:
a) fyzická osoba přihlášená ve městě,
b) vlastník nemovité věci (fyzická a právnická osoba, svěřenské fondy, podílové fondy a fondy obhospodařované penzijní společností) zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města. Spoluvlastníci uvedené nemovitosti jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně.
Pro účely tohoto poplatku se za přihlášení fyzické osoby považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidence obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců

Poplatek za komunální odpad na rok 2023 je zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2022 (dále jen „vyhláška“).

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Seznam veřejných prostranství, která podléhají místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství dle čl. 3 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedena v příloze č. 1.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Základní informace k životní situaci: Předmětem poplatku je držení (chov) psa, který je starší než tři měsíce. Poplatníkem je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba, která se o něj stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem. Rozhodujícím faktorem místní příslušnosti držitele psa je jeho přihlášení nebo sídlo na území města Přerova. Za držení psa se nepovažuje například opatrování psa v době dovolené jeho držitele nebo pobytu držitele v nemocnici, lázních apod.
Pro účely tohoto poplatku se za přihlášení fyzické osoby považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidence obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců
Sídlem právnické osoby je zpravidla místo, kde má právnická osoba stálou provozovnu nebo místo, kde vykonává hlavní část své činnosti nebo místo, kde se nachází převážná část jejího nemovitého majetku.

OHLÁŠENÍ TOMBOLY, U NÍŽ VÝŠE HERNÍ JISTINY ČINÍ VÍCE NEŽ 100 000 KČ NEBO TURNAJE MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁKONA Č. 186/2016 SB., O HAZARDNÍCH HRÁCH

Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her:
- tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 100 000 Kč
- turnaje malého rozsahu.

Hazardní hry se ohlašují místnímu obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry.

POKUTY (SANKČNÍ PLATBY) A NÁKLADY ŘÍZENÍ

Odbor ekonomiky Magistrátu města Přerova eviduje a vymáhá pokuty a náklady řízení uložené ve správním řízení odbory magistrátu města (Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Odbor sociálních věcí a školství, Odbor ekonomiky) a Městskou policií v Přerově

POVOLENÍ K UMÍSTĚNÍ HERNÍHO PROSTORU

K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, jež uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má nacházet herní prostor, ve kterém mají být příslušné hazardní hry provozovány.
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18549
Za týden: 377345
Za den: 71815
Online návštěvníků: 1301
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load