Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo:

4

2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

4. Základní informace k životní situaci:

Evidence občanských průkazů a cestovních dokladů je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan starší 15 let , kterému se sdělují údaje vedené v informačním systému občanských průkazů nebo cestovních dokladů jen k jeho osobě.

Za občana mladšího 15 let může žádost podat zákonný zástupce, popřípadě jiné osoby oprávněné podat žádost o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu - poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.

Za občana staršího 18 let může požádat člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Žádost o poskytnutí údajů za občana staršího 15 let může podat zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Údaje se poskytují na základě písemné žádosti. Žadatel opatří žádost úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud žadatel předloží svou žádost osobně a podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů (obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ministerstvo vnitra) a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti o poskytnutí osobních údajů z informačního systému občanských průkazů nebo cestovních dokladů.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Žádost o poskytnutí osobních údajů z informačního systému občanských průkazů nebo cestovních dokladů lze podat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na Ministerstvu vnitra, odbor správních činností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Magistrát města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T. G. Masaryka č.16, 1.patro, přepážka č. 12 - v čekárně na vyvolávacím zařízení občan stiskne tlačítko Občanské průkazy - odcizení a ztráta, Výpis z inform. systému.
  Pracovnice: tel. 581 268 680, 581 268 698

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žadatel o poskytnutí údajů, který podává žádost o poskytnutí údajů osobně na pracovišti úřadu obce s rozšířenou působností nebo ministerstva vnitra, je povinen ji podepsat před úřední osobou úřadu nebo ministerstva vlastnoručním podpisem a současně prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem, včetně cestovního dokladu vydaného cizozemským orgánem.

Zákonný zástupce, který žádá za občana mladšího 15 let, předkládá svůj občanský průkaz a pokud nemá v občanském průkazu dítě uvedeno, předkládá rodný list dítěte (originál nebo úředně ověřenou kopii), pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí, předkládá toto rozhodnutí, svůj občanský průkaz.

Zákonný zástupce, který žádá za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost jeho opatrovník, který předkládá svůj občanský průkaz, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti s vyznačením nabytí právní moci a usnesení o ustanovení opatrovníkem (vše v originálu nebo úředně ověřené kopii). Člen domácnosti předkládá rozsudek soudu o oprávnění k zastupování občana a svůj občanský průkaz. 

Žádost o poskytnutí údajů, kterou žadatel o poskytnutí údajů podává prostřednictvím držitele poštovní licence, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.

Požaduje-li žadatel o poskytnutí údajů, aby mu byly požadované údaje zaslány do vlastních rukou nebo do datové schránky anebo aby mu byly požadované údaje poskytnuty na technickém nosiči dat, je povinen uvést způsob poskytnutí údajů v žádosti o poskytnutí údajů. Neuvede-li žadatel způsob poskytnutí údajů, poskytnou se mu požadované údaje způsobem, jakým podal žádost.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Formuláře jsou ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra:
  www.mvcr.cz Služby pro veřejnost - Rady a služby - Osobní doklady – Občanské průkazy / Výdej údajů z evidence cestovních dokladů
  Formuláře jsou k dispozici také na všech příslušných pracovištích úřadu obce s rozšířenou působností.

  V žádosti o poskytnutí údajů z informačního sytému občanských průkazů občan uvede:
  a) jméno a příjmení,
  b) datum narození,
  c) číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
  d) adresu místa trvalého pobytu,
  e) rozsah požadovaných údajů.

  Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

  V žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému cestovních dokladů občan uvede:
  a) jméno, popřípadě jména a příjmení,
  b) rodné číslo; v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození,
  c) číslo platného cestovního dokladu,
  d) adresu místa trvalého pobytu,
  e) rozsah požadovaných údajů.

  Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úředně ověřený podpis občana se nevyžaduje, pokud občan předloží svou žádost osobně, podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za každou i započatou stránku 50,- Kč,

Poplatek lze uhladit hotově nebo kartou na pokladně magistrátu nebo složenkou na poště. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty nejsou stanoveny. Pokud není nutné dožádání u jiného správního orgánu, jsou údaje poskytovány ve většině případů bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Žádní

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  Žádost o poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů naleznete na tomto formuláři (docx, 26 kB) stanoveném Ministerstvem vnitra. Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem.

  Žádost o poskytnutí údajů z evidence cestovních dokladů lze podat v elektronické podobě na formuláři, který je ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d). (Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší.) Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • zákon č. 329/1999 Sb., cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Neuvedeny 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Nejsou 

21. Nejčastější dotazy:

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

 • Služby pro veřejnost - Rady a služby - Osobní doklady - Občanské průkazy / Výdej údajů z evidence cestovních dokladů
  www.mvcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a ObŽÚ - Oddělení evidenčně správních agend a matriky

26. Kontaktní osoba:

Bc. Marta Dostalová DiS

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

2.8.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován:

18.8.2021

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 12506
Za týden: 606922
Za den: 113078
Online návštěvníků: 2739
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load