Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo:

5

2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL

4. Základní informace k životní situaci:

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, osobách, které pozbyly státní občanství České republiky, cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.
Údaje vedené v informačním systému se poskytují k osobě žadatele písemně. K osobě blízké se poskytuje pouze datum, místo a okres úmrtí. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.
Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana staršího 15 let provádí zprostředkování kontaktu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Obyvatel starší 15 let, za obyvatele mladšího 15 let a za občana,  jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Ostatním subjektům se údaje poskytují pouze v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

V žádosti se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
 • rodné číslo
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
 • adresa místa pobytu

Pokud bude žádost podána osobně žadatelem, který prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, nemusí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem. 

Pokud za obyvatele žádá zákonný zástupce, opatrovník nebo zplnomocněný zástupce, musí prokázat svoji totožnost a její identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

 1. Osobním podáním žádosti o poskytnutí osobních údajů z informačního systému. V takovém případě žadatel prokáže svou totožnost a žádost podepíše před příslušným pracovníkem.
 2. Poštou pokud žádost splňuje zákonem stanovené požadavky, v tomto případě ale musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.
 3. Elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
 4. Podáním prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu. 
 5. Prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, v tomto případě musí občan provést svoji autentizaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného dokladu

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Žádost o poskytnutí osobních údajů lze podat na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na ohlašovně obecního úřadu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • nebo pracoviště ohlašovny pobytu, odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, Bratrská 34, přízemí, dveře č.1 a 12
  Pracovnice: tel. č. 581 268 246, 240, 289, 130
 • Magistrát města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T.G.Masaryka č.16, 1.patro, přepážka č. 12
  Pracovnice: tel. 581 268 684, tel. 581 268 680, 581 268 683

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince. Zákonný zástupce, který žádá za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, předkládá svůj občanský průkaz, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti s vyznačením nabytí právní moci a usnesení o ustanovení opatrovníkem. Zákonný zástupce, který žádá za obyvatele mladšího 15 let, předkládá svůj občanský průkaz a pokud v něm nemá uvedeno dítě, za které žádá poskytnutí údaje, předloží rodný list dítěte (originál nebo úředně ověřenou kopii). Zmocněnec předkládá k podání žádosti zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele a prokazuje svoji totožnost. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému (vzor: vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů).
  Formulář je k dispozici na Magistrátu města Přerova, odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení evidenčně správních agend a matriky, pracoviště na nám. T.G.Masaryka č.16, 1.patro, agenda evidence obyvatel a občanských průkazů, přepážka č. 12, nebo pracoviště ohlašovny Bratrská 34. Dále je formulář k dispozici na všech ohlašovnách obecních úřadů.
  Tiskopisy „Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel“ jsou k dispozici i na webových stránkách MMPr.
  ikona souboruŽádost o poskytnutí údajů z ISEO (183.63 KB, Žádost o poskytnutí údajů z ISEO.pdf)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za každou i započatou stránku .......50,- Kč,

Poplatek lze uhladit hotově nebo kartou na pokladně magistrátu nebo složenkou na poště.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty nejsou stanoveny. Pokud není nutné dožádání u jiného správního orgánu, jsou údaje poskytovány ve většině případů bezodkladně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Žádní

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 296/2004 Sb. , kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Neuvedeno

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Neuvedeno

21. Nejčastější dotazy:

 • Potřebuji zjistit adresu bývalého spolužáka.

  Ministerstvo vnitra na základě písemné žádosti občana staršího 15 let provádí zprostředkování kontaktu (bližší informace viz webové stránky ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/zprostredkovani-kontaktu-411838.aspx)

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

 • www.mvcr.cz
 • sekce veřejná správa rubrika „Rady a služby“ - občan na úřadě (životní situace)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a ObŽÚ - Oddělení evidenčně správních agend a matriky

26. Kontaktní osoba:

Bc. Marta Dostalová DiS

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:

13.1.2020

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17408
Za týden: 611824
Za den: 117980
Online návštěvníků: 2085
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load