Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

POUŽITÍ SEDIMENTU NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je na zemědělské půdě možné pouze tehdy, jedná-li se o ornou půdu nebo trvalý travní porost při jeho obnově, a to se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) a při dodržení podmínek a postupů stanovených zákonem o hnojivech. Souhlas se dle ust. § 3a zákona č. 334//1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) udělí, jestliže sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti stanovené zvláštním právním předpisem a nebudou-li použitím sedimentů na pozemky poškozeny příznivé fyzikální, biologické nebo chemické vlastnosti půdy.

ROZHODNUTÍ O STANOVENÍ VÝŠE ODVODU ZA TRVALÉ NEBO DOČASNÉ ODNĚTÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Osoba, které svědčí oprávněné k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) je povinna za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy k zákonu č. 334/1992 S., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. O výši odvodů rozhodne orgán ochrany ZPF po zahájení realizace záměru.

ROZHODNUTÍ V POCHYBNOSTECH O TOM, ŽE JDE O SOUČÁST ZPF

Nesoulad mezi zápisem v katastru nemovitostí a skutečným stavem.
U nepovolených staveb nelze ustanovení o pochybnosti použít a musí proběhnout řízení o jejich dodatečném povolení. V rámci řízení o dodatečném povolení staveb je orgán ochrany ZPF dotčeným orgánem statní správy na úseku ochrany ZPF. Je nutné jej požádat o vydání souhlasu k odnětí pozemku ze ZPF postupem podle ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

UMÍSTĚNÍ STAVBY NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

Umístění záměru (stavby) na zemědělské půdě se řídí zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) č. 334/1992 Sb. (dále jen zákon). Pokud bude záměr realizován na některé ze složek ZPF dle § 1 odst. 2 a 3 zákona, je nezbytné postupovat dle § 7, 8 a 9 zákona, tj. získat od příslušného správního orgánu vyjádření k návrhu nebo souhlas s odnětím půdy ze ZPF pro daný účel. Přitom je třeba respektovat skutečnost, že zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí.
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 18549
Za týden: 377345
Za den: 71815
Online návštěvníků: 1301
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load