Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Řeší požadavek na kácení dřevin (stromy, keře) rostoucích ve volné krajině nebo v obci na pozemcích mimo les.

OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU

Na povolení umístění stavby nebo jiné činnosti, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody (viz §12 zák.č. 114/92 Sb.). Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině (pozn.: krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody).

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ODCHYLNÝ POSTUP PŘI OCHRANĚ PTÁKŮ

Řeší požadavek na stanovení podmínek pro odchylný postup pří ochraně všech ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství a nepožívají zvláštní ochrany. Tyto druhy ptáků je zakázáno usmrcovat či odchytávat, dále je zakázáno poškozování či ničení hnízd a vajec, úmyslné vyrušování ptáků a držení druhů ptáků jejichž lov a odchyt jsou zakázány.
Dále je zakázán prodej, držení a chov za účelem prodeje a nabízení za účelem prodeje živých a mrtvých ptáků a jakýchkoli snadno rozpoznatelných částí ptáků nebo výrobků z ptáků. Tyto činnosti mohou být výjimečně povoleny rozhodnutím o stanovení odchylného postupu od postupu stanovujícího ochranu ptáků.

ZÁSAH DO VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU

Řeší požadavek na povolení umístění stavby nebo jiné činnosti, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku (viz §3 a 6 zák.č.114/92 Sb.) nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3209
Za týden: 363227
Za den: 56492
Online návštěvníků: 1193
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load