Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

POSKYTOVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Poskytování informací z katastru nemovitostí pomocí dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Výpisy jsou opatřeny elektronickou značkou a mají charakter elektronické veřejné listiny.

VIDIMACE A LEGALIZACE

Od 1. 3. 2006 je účinný nový zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝSTUPU Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY (CZECH POINT)

Ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (dále jen ISVS) vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností a obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví právní předpis (vyhláška č. 388/2007 Sb.), notáři, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky.

VYDÁNÍ VÝPISU Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby (dále jen "výpis") týkající se této osoby. Ve výpisu jsou uvedena všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.
Při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby se neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

Účelem zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen zákon č. 253/2008 Sb.), podle něhož se identifikace osob provádí, je v souladu s právem Evropských společenství zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu a uchování stop po přesunech majetku, včetně záznamu o tom, kdo od koho, prostřednictvím koho a ke komu se tyto prostředky přemisťovaly.

Zákon č. 253/2008 Sb. stanoví, že „povinné osoby“ (např. banky, spořitelní družstva, pojišťovny, směnárny, úvěrové nebo finanční instituce, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, bazary a zastavárny, a také každý další podnikatelský subjekt, pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě nad 15 000 EUR) musí ve stanovených případech provést identifikaci všech účastníků obchodu. Při této identifikaci musí být fyzická osoba, ať už je účastníkem obchodu přímo, nebo jako osoba jednající za právnickou osobu, vždy identifikována osobně, tedy „tváří v tvář“. Z této povinnosti jsou přípustné pouze 2 výjimky, a to v případě:
a) zastoupení na základě plné moci, kdy je „tváří v tvář“ identifikován zmocněnec
b) zprostředkované identifikace, kterou může provést kontaktní místo veřejné správy, jestliže provedení první identifikace klienta „povinnou osobou“ brání vážné důvody.

Zprostředkovaná identifikace má formu veřejné listiny, tedy mezinárodně uznávaného dokumentu, který požívá zvláštní ochrany.
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 14928
Za týden: 373724
Za den: 68194
Online návštěvníků: 923
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load