Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Řešení životních situací

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo:

11

2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

MÍSTNÍ REFERENDUM

4. Základní informace k životní situaci:

Provádění místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místním referendu“).
V Přerově v místním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti statutárního města Přerov

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Místní referendum se koná, jestliže se na tom usnese zastupitelstvo města Přerova nebo přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda (dále jen „návrh přípravného výboru“) a zastupitelstvo města Přerova rozhodne o jeho vyhlášení.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem ve statutárním městě Přerov nebo v jeho některé části, jde-li o místní referendum na části území statutárního města Přerov

do 3 000 obyvatel............alespoň 30% oprávněných osob,

do 20 000 obyvatel..........alespoň 20% oprávněných osob,

do 200 000 obyvatel........alespoň 10% oprávněných osob

Přípravný výbor tvoří pro účely místního referenda nejméně 3 oprávněné osoby, nestanoví-li podmínky ustavení přípravného výboru zvláštní právní předpis (např. § 21 zákona č. 128/2000 Sb.).

Oprávněnou osobou je každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva města Přerova podle § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úkoly přípravného výboru:

 • navrhuje uspořádání místního referenda,
 • deleguje členy do komisí pro hlasování,
 • může podat soudu návrh na určení, že místní referendum má být vyhlášeno nebo že návrh přípravného výboru nemá vady,
 • může podat soudu návrh na neplatnost hlasování a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí v místním referendu.

Přípravný výbor uvede, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jejich jménem. Úkony zmocněnce jsou pro přípravný výbor závazné.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Podáním návrhu na konání místního referenda.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Návrh přípravného výboru spolu s přílohou předkládá přípravný výbor Magistrátu města Přerova (dále jen MMPr), který posoudí předložený návrh přípravného výboru.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Návrh je možné zaslat poštou na adresu Magistrát města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, nebo předat osobně na podatelně MMPr, Bratrská 34, přízemí, dveře číslo 5.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Návrh přípravného výboru musí obsahovat:

 • označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje,

 • znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,

 • odůvodnění návrhu,

 • odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu statutárního města Přerova,

 • označení zmocněnce z členů přípravného výboru,

 • jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, kterým se rozumí adresa pobytu (dále jen „adresa“), a jejich vlastnoruční podpisy.

Přílohu návrhu přípravného výboru, která je jeho součástí, tvoří podpisová listina s očíslovanými podpisovými archy. Každý podpisový arch podpisové listiny musí obsahovat:

 • označení území, na němž se má místní referendum konat,

 • znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,

 • jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresu,

 • upozornění pro oprávněné osoby podporující konání referenda tohoto znění: „Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč.“

Oprávněná osoba podporující konání místního referenda uvede na podpisovém archu své jméno, příjmení, datum narození, adresu a připojí vlastnoruční podpis.

Návrh přípravného výboru a podpisové listiny nesmí být vystaveny v prostorách státních orgánů a orgánů územní samosprávy.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Návrh přípravného výboru spolu s přílohou předkládá přípravný výbor MMPr, který posoudí předložený návrh přípravného výboru ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho podání; jestliže v návrhu přípravného výboru neshledá nedostatky, neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce.

Nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené zákonem o místním referendu nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, MMPr neprodleně písemně vyzve zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů, odstranil. Současně MMPr návrh přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí a o tomto postupu učiní zápis a přiloží k němu kopii návrhu přípravného výboru.

V případě, že MMPr nevyrozumí zmocněnce o tom, že návrh přípravného výboru nemá nedostatky, nebo ho nevyzve k jejich odstranění, považuje se takový návrh přípravného výboru po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho podání za bezvadný.

Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada města Přerova k projednání zastupitelstvu města Přerova na jeho nejbližším zasedání.

Na doručování písemností se použijí ustanovení správního řádu.

Vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru:

Zastupitelstvo města Přerova rozhodne po předložení bezvadného návrhu radou města Přerova na svém nejbližším zasedání usnesením

 • vyhlášení místního referenda, jestliže lze o navržené otázce místní referendum konat, a zároveň stanoví den jeho konání,
 • tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní referendum konat.

Zastupitelstvo města Přerova neprodleně vyrozumí zmocněnce o přijatém usnesení a zároveň toto usnesení vyvěsí na úřední desce MMPr po dobu 15 dnů.

Obdobně postupuje zastupitelstvo města Přerova při vyhlášení místního referenda na základě rozhodnutí soudu.

Zastupitelstvo města Přerova může o otázce navržené k rozhodnutí v místním referendu rozhodnout bez vyhlášení místního referenda;

 • tomto rozhodnutí neprodleně písemně vyrozumí zmocněnce.
 • Prohlásí-li zmocněnec ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění, že na konání místního referenda trvá, zastupitelstvo města Přerova na svém nejbližším zasedání místní referendum vyhlásí. V této lhůtě nelze vykonat rozhodnutí zastupitelstva města Přerova o navržené otázce bez vyhlášení místního referenda. Toto rozhodnutí pozbývá dnem vyhlášení místního referenda platnosti.
 • Ode dne vyhlášení místního referenda do dne vyhlášení jeho výsledků nepřísluší orgánům statutárního města Přerova rozhodovat o věci, která je předmětem otázky ve vyhlášeném místním referendu.

Vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva města Přerova:

Zastupitelstvo města Přerova může rozhodnout o konání místního referenda prostou většinou hlasů všech členů zastupitelstva města Přerova.

V usnesení o vyhlášení místního referenda se uvedou náležitosti podle § 10 odst. 1 písm. a) až d) zákona o místním referendu.

Vyhlášením místního referenda statutárním městě Přerov se rozumí vyvěšení usnesení zastupitelstva statutárního města na úřední desce MMPr po dobu 15 dnů.

Den konání místního referenda:

Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení, není-li v návrhu přípravného výboru uvedena doba pozdější. Dnem vyhlášení místního referenda je první den vyvěšení usnesení zastupitelstva města Přerova na úřední desce MMPr.

Koná-li se místní referendum z rozhodnutí zastupitelstva města Přerova, nesmí být den konání místního referenda stanoven tak, aby připadl do následujícího funkčního období zastupitelstva města Přerova.

Společné konání místního referenda:

Návrhy přípravného výboru se posuzují jednotlivě v pořadí, v jakém byly podány MMPr. Zastupitelstvo města Přerova rozhodne, že místní referendum o později podaném návrhu přípravného výboru nevyhlásí,

 • jestliže jde o obsahově stejnou otázku,
 • nebo se později podaný návrh přípravného výboru obsahově vzájemně vylučuje s dříve podaným návrhem přípravného výboru.

Společně lze konat místní referendum, je-li podáno více návrhů přípravného výboru, popřípadě rozhodne-li o konání místního referenda zastupitelstvo města Přerova.

Okrsková, místní, městská komise (dále jen komise) je kolektivní orgán, který zajišťuje přípravu a řízení hlasování a zjišťování jeho výsledků.

Komise jsou nejméně čtyřčlenné. Členem příslušné komise může být jen oprávněná osoba, u níž nenastala překážka ve výkonu práva hlasovat v místním referendu.

Organizace hlasování a zjišťování výsledků je obdobná jako při konání voleb do zastupitelstev obcí.

Primátor statutárního města Přerova stanoví 25 dnů přede dnem hlasování, s přihlédnutím k počtu oprávněných osob v hlasovacím okrsku, minimální počet členů komisí, který nesmí být nižší než 4. O počtu členů příslušné komise vyrozumí neprodleně primátor přípravný výbor.

Členy komisí deleguje přípravný výbor a nejméně po 1 členu primátor; koná-li se místní referendum z rozhodnutí zastupitelstva města Přerova, deleguje členy komisí primátor, pokud si delegování členů komisí zastupitelstvo města Přerova nevyhradí. Členy komisí je třeba delegovat nejpozději 15 dnů přede dnem hlasování. Primátor statutárního města Přerova jmenuje nejpozději 15 dnů přede dnem hlasování zapisovatele příslušné komise.

Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.
Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • žádní

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • žádné

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákony lze vyhledat na www.portal.gov.cz , sekce občan a poté zákony

18. Jaké jsou související předpisy:

 • neuvedeno

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Soudní ochrana návrhu přípravného výboru:

Právo domáhat se ochrany u soudu podle § 91a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, má přípravný výbor, jestliže:

 • nesouhlasí s výzvou MMPr k odstranění vad návrhu na konání místního referenda,
 • zastupitelstvo města Přerova nerozhodlo o návrhu přípravného výboru nebo rozhodlo o tom, že místní referendum nevyhlásí.

Návrh je třeba podat nejpozději:

 • do 10 dnů od doručení písemné výzvy k odstranění vad návrhu,
 • do 20 dnů od jednání zastupitelstva města Přerova, kde měl být návrh přípravného výboru projednán, nebo od jednání zastupitelstva města Přerova, na kterém toto zastupitelstvo rozhodlo, že místní referendum nevyhlásí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Přestupku se dopustí

 • oprávněná osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k témuž návrhu přípravného výboru více než jednou,
 • fyzická osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k návrhu přípravného výboru, ač není oprávněnou osobou,
 • fyzická osoba, která v podpisové listině uvede nepravdivé údaje.

Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 3 000 Kč.

Na přestupek a jeho projednání se vztahuje zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, výkon této působnosti je výkonem přenesené působnosti statutárního města Přerova.

Nebude-li zastupitelstvo město Přerova nebo jiný orgán statutárního města Přerov postupovat v souladu s rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit místní referendum nebo s rozhodnutím přijatým v místním referendu konaném v záležitosti samostatné působnosti statutárního města Přerova, vyzve ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje zastupitelstvo města Přerova, aby do 2 měsíců zjednalo nápravu. Jestliže tak zastupitelstvo města Přerova neučiní, oznámí krajský úřad neprodleně tuto skutečnost Ministerstvu vnitra, které zastupitelstvo města Přerova rozpustí.

Proti tomuto rozhodnutí může statutární město Přerov podat žalobu k soudu

21. Nejčastější dotazy:

 • V jakém případě nelze konat místní referendum?
  Místní referendum nelze konat o otázkách, které jsou zákonem taxativně stanoveny, a to,:
  • místních poplatcích a o rozpočtu obce nebo statutárního města,
  • zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání,
  • volbě a odvolání primátora statutárního města Přerova, náměstků primátora, členů rady města Přerova a dalších členů zastupitelstva města Přerova, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů statutárního města Přerova,
  • jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,
  • v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,
  • uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, nebo
  • schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova,
  • jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.

22. Další informace:

 • Můžete se obrátit na:
  Krajský úřad Olomouckého kraje
  Odbor správní a legislativní
  Jeremenkova 40 a
  Olomouc

  Ministerstvo vnitra
  Odbor všeobecné správy
  oddělení volební a sdružování
  Náměstí hrdinů 3, 140 21 Praha 4

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

15.7.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován:

17.4.2018

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 12506
Za týden: 606922
Za den: 113078
Online návštěvníků: 2739
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load