Veřejné zakázky

S platností od 1.7.2011 je za administraci veřejných zakázek zodpovědný úsek veřejných zakázek. Od 1. 4. 2015 spadá úsek veřejných zakázek pod Odbor řízení projektů a investic.

Ke své práci využívá dva hlavní nástroje:

  1. Vnitřní předpis č. 16/2016 - Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov

  2. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Úsek veřejných zakázek plní úkoly v oblasti zadávání veřejných zakázek, odpovídá za proces jejich zadávání, přípravu navazujících právních úkonů a výkon souvisejících činností.

Na základě požadavků odborů magistrátu a ve spolupráci s nimi organizuje a realizuje proces zadávání veřejných zakázek, v souladu s příslušnými ustanoveními "Zákona", včetně zveřejňování podle tohoto zákona, s vyjímkou těch veřejných zakázek, u kterých výše peněžitého závazku ze smlouvy nepřesáhne hranici 500.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty. Vede evidenci o veřejných zakázkách, zpracovává přehledy a statistiky, zabezpečuje zveřejňování informací o veřejných zakázkách na portálu města. Zajišťuje komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodařské soutěže a spolupracuje s externími subjekty v případech, kdy jsou Radou města vybrány k administraci specifické veřejné zakázky. 

Základní informace o zadavateli:

Název zadavatele:

Statutární město Přerov

IČO:

00301825
Identifikátor profilu zadavatele: 60066485

Adresa:

Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

Profil zadavatele:

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/verejne-zakazky-a-vyberova-rizeni/verejne-zakazky/
verejne-zakazky-dle-zakona-c-137-2006-sb-od-1-9-2011.html

Elektronické tržiště veřejné správy:

-

Obecná adresa zadavatele:

http://www.prerov.eu/


Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011)