Územní plán Křtomil

Územní plán Křtomil je zde zveřejněn pro nahlížení veřejnosti.


Úplné znění po vydání Změny č. 1 Územního plánu Křtomil

Dokumentace úplného znění nabyla účinnosti spolu se Změnou č. 1 Územního plánu Křtomil, která byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Křtomil č. 1/2021 dne 25.1.2021. Tato dokumentace nabyla účinnosti dne 9.2.2021. Dokumentace úplného znění i samotné Změny č. 1 jsou uloženy k nahlédnutí na Obecním úřadě Křtomil, Magistrátu města Přerova, Odboru koncepce a strategického rozvoje, dále na Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí a na Krajském úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje.

Změna č. 1 Územního plánu Křtomil a úplné znění Územního plánu Křtomil po vydání Změny č. 1 jsou zveřejněny na webových stránkách města Přerova (viz níže).

I. Výroková část

Textová část

I. Textová část

Grafická část

I.1 Výkres základního členění území

I.2 Hlavní výkres

I.3 Koncepce technické infrastruktury

I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb


II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

II.1 Koordinační výkresZměna č. 1 Územního plánu Křtomil

Změna č. 1 Územního plánu Křtomil vydána usnesením č. 1/2021 Zastupitelstva obce Křtomil ze dne 25.1.2021, a to formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 9.2.2021. Kompletní dokumentace Změny č. 1 je v listinné podobě, včetně její dokladové části, uložena a lze do ni nahlížet na Obecním úřadu Křtomil. 


I. Výroková část

Textová část

I. Textová část

Grafická část

I.1 Výkres základního členění území

I.2 Hlavní výkres

I.3 Koncepce technické infrastruktury

I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb


II. Odůvodnění změny územního plánu

Textová část

II. Odůvodnění změny územního plánu

II. Odůvodní změny územního plánu - text s vyznačením změn

Grafická část

II.1 Koordinační výkres 

II.3 Výkres širších vztahů

II.4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II.5 Schéma změn


Opatření obecné povahy, kterým byla Změna č. 1 Územního plánu Křtomil vydána.


Územní plán Křtomil

Územní plán Křtomil vydalo Zastupitelstvo obce Křtomil dne 19.06.2009 formou opatření obecné povahy pod čj. 125/2009, které nabylo účinnosti dne 22.07.2009.

I. Územní plán

Textová část:

Textová část

Grafická část:

Hlavní výkres - urbanistická koncepce

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

II. Odůvodnění územního plánu

Textová část:

Odůvodnění

Grafická část:

Koordinační výkres

Opatření obecné povahy, který byl vydán Územní plán Křtomil.Zprávy o uplatňování Územního plánu Křtomil

Zpráva o uplatňování Územního plánu Křtomil v období 06/2013 - 06/2017 byla schválena usnesením č. 2 z 2. zasedání Zastupitelstva obce Křtomil dne 27.března 2018. Jejím závěrem je požadavek na rozšíření předmětu pořizované Změny č. 1 Územního plánu Křtomil.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Křtomil v období 2009 - 2013 byla schválena Zastupitelstvem obce Křtomil dne 2.září 2013 a její součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu Křtomil.