Řešení životních situací

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo:

91

2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

ÚNIK NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPADNÁ MOŽNOST EVAKUACE

4. Základní informace k životní situaci:

Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí může znamenat vážné ohrožení životů a zdraví občanů nebo životního prostředí. Může k němu dojít např. vlivem havárie v chemickém závodě, požáru ve skladu chemikálií, dopravní nehody.
Občan se o vzniklé životní situaci dozví zpravidla po zaznění varovného signálu "Všeobecná výstraha" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin) a následné verbální informace z "mluvící" sirény, rozhlasu nebo televize.
Aby občan dokázal eliminovat možné následky této situace na minimum, musí znát zásady chování a jednání v takovéto situaci.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Každý občan v takovéto situaci jedná dle vlastních schopností, znalostí, dovedností a pokynů vydávaných příslušnými státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Když dojde k úniku nebezpečné chemické látky, která může ohrozit život a zdraví, jsou občané varováni prostřednictvím sirén varovným signálem Všeobecná výstraha.

Po zaznění varovného signálu Všeobecná výstraha (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin):

a) okamžitě se ukryjte

 • vyhledejte úkryt v nejbližší budově; úkrytem může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům (byt),
 • jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově,
 • okamžité ukrytí v nejbližší budově se doporučuje proto, že v okamžiku zaznění varovného signálu ještě nevíme, k jaké mimořádné události došlo; pobyt na volném prostranství může v případě úniku nebezpečné látky do životního prostředí, poškodit Vaše zdraví,

b) zavřete dveře a okna

 • dveře a okna se zavírají proto, že siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, jedů nebo radioaktivních látek; uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního poškození zdraví,

c) zapněte rádio nebo televizi

 • informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků; tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými (tzv. "mluvícími") sirénami.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

a) když se nacházíte doma a uslyšíte varovný signál "Všeobecná výstraha"

 • zavřete okna a dveře,
 • zapněte rádio nebo televizi a řiďte se pokyny, které vám budou sdělovány.

b) když se nacházíte venku a uslyšíte varovný signál "Všeobecná výstraha"

 • vejděte do nejbližší budovy (domu, obchodu apod.) a požádejte majitele o dočasné ukrytí.

U takzvaných "mluvících sirén" uslyšíte verbální informaci co se stalo (tzv. "mluvící sirénu" poznáte při ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění, které se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin a to tak, že po zaznění zkušebního signálu uslyšíte verbální informaci o prováděné zkoušce sirén).

Úkryt opusťte až tehdy, když pominou důvody k ukrývání. O tom se dozvíte opět z rádia, televize nebo místního rozhlasu.

Může se stát, že budete vyzváni k evakuaci. V tom případě si připravte evakuační zavazadlo (batoh, cestovní tašku nebo kufr), do kterého si dejte nejnutnější věci (základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitnou vodu, předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor, osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti, přenosné rádio s rezervními bateriemi, toaletní a hygienické potřeby, léky, svítilnu, náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti). Zavazadlo označte svým jménem a adresou. Při odchodu nezapomeňte v domě uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívod vody a plynu, ověřit zda i sousedé vědí, že mají opustit byt. Kočky a psy si vezměte s sebou, ostatní zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou. Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko. Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě (obecním úřadě obce s rozšířenou působností).

Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu.

Výše uvedené informace můžete získat také u jednotek Hasičského záchranného sboru ČR.

Magistrát města Přerova má pod Kanceláří primátora zřízeno oddělení ochrany a krizového řízení na adrese Přerov, Smetanova 7, dvorní trakt. Telefon 581 268 709 - 711, e-mail: posta@prerov.eu

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • U malých obcí se s dotazy obraťte na starostu obce nebo u větších obcí na oddělení krizového řízení městského úřadu nebo obecního úřadu s rozšířenou působností.
 • Magistrát města Přerova, Kancelář primátora, oddělení ochrany a krizového řízení
  Přerov, Smetanova 7, dvorní trakt. Telefon 581 268 709 - 711, e-mail:posta@prerov.eu
 • Obrátit se můžete také na stanici Hasičského záchranného sboru ČR, na odbor ochrany obyvatelstva hasičského záchranného sboru kraje nebo na jeho územní odbor, který je dislokován zpravidla v obci s rozšířenou působností.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádné doklady nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Předepsané formuláře nejsou stanoveny

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

 • Zaměstnavatelé - poskytují informace svým zaměstnancům.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Pokud byl příslušnými orgány vydán pokyn k ukrytí ve stálém úkrytu, zabezpečte doma potravu a jídlo zvířatům. Do stálého úkrytu není vstup domácím zvířatům povolen!

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Magistrát města Přerova , Kancelář primátora, oddělení ochrany a krizového řízení
  Přerov, Smetanova 7, dvorní trakt. Telefon 581 268 709 - 711, e-mail:posta@prerov.eu.
  Podrobný popis činností Kanceláře primátora
 • Případné dotazy můžete také zasílat na e-mailové adresy hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů, které jsou k dispozici na jejich internetových stránkách.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

 • vyhláška 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy:

 • Jaký je rozdíl mezi evakuačním centrem a stálým úkrytem?

  Evakuační centrum slouží ke shromažďování osob, jejich prvotní evidenci a k rozhodnutí jaké další kroky budou následovat (např. provizorní ubytování osob, stravování atd.).
  Stálý úkryt slouží k ukrytí obyvatelstva, tvoří je trvalé ochranné prostory a používají se pouze při ohrožení životu nebezpečnými látkami, při hrozbě napadení zbraněmi hromadného ničení v případě ohrožení státu nebo vyhlášení válečného stavu.

 • Jak se dozvím, že mám s rodinou nastoupit do stálého úkrytu?

  Nástup do úkrytu bude vyhlášen sirénami - kolísavým tónem - hromadnými sdělovacími
  prostředky a místním rozhlasem. Nespoléhejte na telefonní síť, která může mít omezený provoz a musí být k dispozici především bezpečnostním a záchranným složkám.

 • Je povoleno mít domácí zvířata v evakuačním centru?

  Domácí zvířata psy a kočky v evakuačním centru je možné mít pouze na nezbytně nutnou dobu.

 • Je povoleno mít domácí zvířata ve stálém úkrytu?

  Ne, domácí zvířata (ani psi a kočky) do stálého zvířata nebudou v žádném případě vpuštěna.

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností, Magistrát města Přerova, Kancelář primátora, oddělení ochrany a krizového řízení , Smetanova 7, dvorní trakt. Telefon 581 268 709 - 711, e-mail: posta@prerov.eu
  Podrobný popis činností Kanceláře primátora
 • hasičský záchranný sbor kraje - odbor ochrany obyvatelstva

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

KANCELÁŘ PRIMÁTORA - KANCELÁŘ PRIMÁTORA

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

1.1.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován:

28.1.2021

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Doporučený obsah zavazadla:

 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy, drobné cennosti,
 • léky,
 • tekutiny - pitná voda, čaj, šťávy (počítá se 2-3 litry na osobu a den),
 • základní trvanlivé potraviny - trvanlivé potraviny dobře zabalené nebo vakuově balené (konzervy, chléb...),
 • toaletní a hygienické potřeby (toaletní papír, mýdlo kartáček na zuby a zubní pasta, ručník),
 • předměty denní potřeby - jídelní misky, příbor, umělohmotná láhev, kapesní nůž, otvírač na konzervy, šití apod.
 • bateriová svítilna a náhradní baterie, zapalovač nebo zápalky,
 • bateriový rozhlasový přijímač a náhradní baterie, mobilní telefon.
 • spací pytel nebo deka, karimatka nebo nafukovací lehátko,
 • náhradní prádlo, náhradní obuv a oblečení v souladu s klimatickými podmínkami, pláštěnka, pokrývku hlavy,
 • pro děti - hračka, knížka na ukrácení dlouhé chvíle.