Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Projev primátora k dopravní situaci v Přerově - 2011

(z proslovu primátora Jiřího Lajtocha na konferenci v Luhačovicích, září 2011)

Propojení dálnice D1 a propojení Přerova na rychlostní silniční síť

Vážené dámy, vážení pánové, jsem rád, že mohu ve svém příspěvku i na dnešní mezinárodní konferenci přiblížit dopravní problémy města Přerova, města na střední Moravě, jehož děsivou noční můrou je katastrofální dopravní situace. Naše město se zvláště ve špičkách stává nejen pro motoristy, ale pro všechny občany bez nadsázky městem dopravní apokalypsy.

Území dnešního města Přerova bylo osídleno již od mladší doby kamenné a vzhledem ke své strategické poloze bylo území Přerova, a poté i vlastní město, významnou křižovatkou dopravních cest. Vždyť zavedení železnice v polovině devatenáctého století přineslo Přerovu rychlý rozvoj průmyslu a zemědělství, zejména rozvoj strojírenství, elektrárenství, pivovarnictví, později následoval průmysl chemický a výroba optických přístrojů. Tento příklad z minulosti krásně potvrzuje, že základním faktorem rozvoje je kvalitní dopravní napojení a dobrá dopravní dostupnost.

Bohužel situace 21. století je diametrálně odlišná. Statutární město Přerov, které má přibližně 46 000 obyvatel, je již po několik desetiletí opomíjeno v souvislosti se stavbou páteřní silniční, respektive dálniční sítě. Za poslední dvě desetiletí se dopravní situace ve městě výrazně zhoršila a neprodleně vyžaduje řešení.

Špatná průjezdnost městem Přerovem již zdaleka netrápí pouze občany města Přerova, ale je velkou dopravní překážkou i pro obyvatele okolních měst, kteří městem projíždějí. Stávající situace brání dalšímu rozvoji města, odrazuje investory a podnikatelskou veřejnost, kteří potřebují kvalitní a prostupnou dopravní infrastrukturu.

Město Přerov staví právě na kvalitní dopravní infrastruktuře svůj rozvoj. Ve svých strategických dokumentech jednoznačně formuluje své prioritní cíle, jimiž jsou například:

* prosazování budování čtyřpruhových komunikací (dálnice D1, rychlostní komunikace R55, přeložka silnice I/55-průtah městem)

* zkvalitnění železničního propojení sever - jih prostřednictvím rekonstrukce železniční stanice Přerov.

* V neposlední řadě mezi priority radních patří také boj za rozvoj regionálního letiště v Přerově a vytvoření podmínek pro vybudování logistického centra s Terminálem kombinované dopravy Střední Morava.

Celkově tedy cílíme na to posílit význam Přerova jakožto důležitého dopravního uzlu nejen v silniční, železniční, ale i letecké dopravě a všechny výše zmíněné aktivity směřují ke zkvalitnění dopravní infrastruktury celého regionu.

Zástupci města Přerova se v minulých letech soustavně obraceli na předsedu vlády, vládu České republiky, Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Olomoucký kraj ve věci chybějící dopravní infrastruktury, jež způsobuje ve městě obrovské dopravní problémy. Jedná se o stavbu přeložky silnice I/55-průtah městem a realizace staveb dálnice D1 (stavby 0136 Říkovice- Přerov a 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou).  Zvláště město apelovalo na urychlenou realizaci stavby I/55 Přerov-průtah centrem, 1. etapu, protože důvodem pro jeho nezařazení do státních investic byl argument, že Ministerstvo dopravy spatřovalo prioritu ve vybudování stavby 0136 dálnice D1, tzn.,  že její realizace se brala za hotovou věc. Ještě na konci roku 2008 se operovalo s termínem realizace této stavby dálnice v letech 2010-2013. Bývalý ministr dopravy ing. Peltrám sliboval zahájení výstavby dálnice D1 (stavby 0136) již v roce 2003. 

Pro město Přerov jsou ale velmi důležité obě stavby. Dálnice k převedení tranzitní, zvláště kamionové dopravy a průtah k urychlení průjezdu městem a k odstranění kongescí na křižovatkách ve městě Přerově, které se ve špičkách přelévají na ostatní komunikační síť a dochází tak ve městě k dopravním kolapsům.

Dálnice, průtah a průpich na mapě

 

V současné chvíli se dostavba dálnice D1 dostává do nám neznámého časového horizontu, možná i za rok 2025.

Problémy se zoufalou dopravní situací na počátku roku 2011 vygradovaly a bylo na toto téma svoláno jednání Zastupitelstva města i se zástupci ŘSD, ministerstva dopravy, Olomouckého kraje, podnikatelské veřejnosti. Na tomto Zastupitelstvu byla odsouhlasena další výzva ministru dopravy, která byla podepřena i petiční akcí Přerovanů za urychlení výstavby dálnice a průtahu do roku 2015. V současné době je dálnice D1 v jižní části těsně před Přerovem (v Říkovicích) a z celé dálnice D1 chybí 24 kilometrový úsek staveb 0136 a 0137. Dle nejaktuálnějšího dopisu ing. Lukáše Hampla, 1. náměstka dopravy,  se dovídám, že hlavním důvodem nerealizace uvedených dálničních úseků je vysoká finanční náročnost, a proto byly jako dílčí řešení nevyhovující dopravní situace ve městě Přerově navrženy k realizaci stavby na průtahu silnice I/55, tedy I/55 MÚK Přerov-Předmostí a I/55 Přerov-průtah centrem - 1. etapa. Za předpokladu navýšení finančního rámce min. o 10 mld Kč pro rok 2012 se předpokládá zahrnutí stavby 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou do návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro příslušný rok. Vzhledem k tomuto vývoji bude dále trvat snaha urychlit postup přípravy a realizace stavby 0136 Říkovice-Přerov. Nutnou podmínkou je zajištění finančního krytí této akce. Ministerstvo dopravy požaduje posílení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury o celkem 35 mld. Kč souhrnně pro následující 3 roky. Disponibilní zdroje bez navýšení dotace neumožní včasné zahájení realizace uvedených projektů. S ohledem na výsledek zajištění finančního  krytí stavby 0136 se bude odvíjet další příprava a realizace staveb na průtahu silnice I/55 městem Přerovem.

Konec citace dopisu, co k tomu dodat? Jedině  snad ono velmi pesimistické „mlha přede mnou, mlha za mnou…“.

Město Přerov si je vědomo, že k  prosazení uvedených cílů není možné použít pouze vlastních sil a prostředků, a proto si velmi váží pomoci Olomouckého kraje, statutárního města Olomouce, měst Lipníka nad Bečvou, Hranic, Kojetína, Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. Města Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice a Kojetín uzavřela Memorandum pro společný postup pro podporu rozvoje dopravní a podnikatelské infrastruktury Střední Moravy v období let 2007-2013. Jedná se o podporu rozvoje regionálního letiště v Přerově se smíšeným provozem, urychlení realizace dálnice D1 a rychlostní komunikace R/55, logistického centra s terminálem kombinované dopravy, rozvoje investičních zón. Rovněž je vytvořeno Sdružení statutárních měst Olomouckého kraje mezi Přerovem a Olomoucí k integrovanému přístupu k přípravě některých projektů, spolufinancovaných prostředky strukturální politiky 2007-2013. Jedná se o spolupráci na projektu letiště Přerov a výstavbu dopravního napojení Olomouce a Přerova na národní a evropské dopravní sítě. Společně s Olomouckým a Zlínským krajem uzavřelo město Přerov deklaraci o spolupráci ve věci budování regionálního letiště v Přerově jako důležitého prvku v dopravě.

Vážené dámy, vážení pánové,

chtěl jsem svým příspěvkem poukázat na to, že i přes spoustu dopisů a aktivit vlastně nevím, zda se blýská na lepší časy, ale hlavně bych chtěl apelovat na princip solidarity měst v Olomouckém kraji, kdy společný tah „za jeden provaz“ může přinést řešení.

Dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost!

(z proslovu primátora Jiřího Lajtocha na konferenci v Luhačovicích, září 2011)

 


ikona souboruDálnice, průtah a průpich na mapě v PDF

27.6.2012 11:47:03 | přečteno 1058x | webmaster
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3945
Za týden: 361260
Za den: 57004
Online návštěvníků: 1698
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load