Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Přehled nejdůležitějších dopravních aktivit

Průpich

Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa

 • Záměr na výstavbu průtahu centrem města Přerova byl řešen již před rokem 1989. Projektová dokumentace v té době počítala s necitlivými demolicemi stávající bytové a rodinné zástavby v obrovském rozsahu, které by znehodnotily celou jižní část města Přerova. Po změně politických poměrů byly další práce na této stavbě zastaveny.
 • Po roce 1990 se hledalo nové citlivější řešení problematiky průtahu jižní částí centra města, které bylo zapracováno do územního plánu sídelního útvaru Přerov. Poloha této stavby byla upravena tak, aby byly při zachování požadovaných parametrů minimalizovány demolice stávajících objektů.
 • Jelikož tato dopravní stavba je pro dopravní skelet města Přerova velmi důležitá nechalo Město Přerov v roce 1997 vypracovat firmou S-projekt plus, a.s. studii dopravního řešení propojení, kterou odsouhlasilo také Ředitelství silnic a dálnic ČR a zařadilo ji do svých plánů. Podle této studie bylo přislíbeno pokračování projekční činnosti ze strany ŘSD ČR.
 • V roce 2002 v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí autobusového nádraží bylo zjištěno, že doposud nebyly zahájeny ani přípravné práce pro zpracování projektové dokumentace stavby I/55 Přerov - průtah centrem. K umístění obou staveb do daného území a jejich koordinaci byla vypracována architektonickou kanceláří Ing. arch. Pavla Šimečka dopravně urbanistická studie „Přednádražní prostor a průraz I/55 v Přerově“, která vychází ze schválené studie z r. 1997.
 • Vzhledem ke zhoršující se dopravní situaci ve městě Přerově a vzhledem k odsouvání zahájení zpracování projektové dokumentace ze strany ŘSD (až se najednou z plánů ŘSD ČR tento záměr zcela vytratil) udělal tehdejší starosta města Přerova Jindřich Valouch vstřícný krok a na následných jednáních bylo dohodnuto, že Město Přerov nechá vypracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. záborů a ŘSD pak naváže dokumentací pro stavební povolení a realizací stavby. Vypracování DÚR předchází vypracování investičního záměru.
 • V dubnu 2005 město vyzvalo 8 firem (doporučených ŘSD ČR, správa Olomouc) k podání nabídky na zpracování investičního záměru. Na výzvu odpovědělo a svou nabídku předložilo 7 z oslovených firem. Pro další spolupráci byla vybrána nejvhodnější nabídka firmy Mott MacDonald.
 • V srpnu 2005 byl vypracován investiční záměr „I/55 Přerov - průtah centrem“, který byl v září předán ŘSD ČR k předložení na Ministerstvo dopravy ČR. Tento záměr nám byl po 4 měsících vrácen k doplnění. Kromě formálních nedostatků obsahoval průvodní dopis upozornění, že vzhledem k nízké hodnotě EIRR (5,1%) i dalších ekonomických ukazatelů bude registrace stavby značně obtížná.
 • V roce 2006 nechalo statutární město Přerov investiční záměr přepracovat, tak aby se finanční náročnost stavby snížila na minimální mez. S ŘSD ČR, OVT Brno bylo dohodnuto zkrácení celé trasy průtahu o 400 m s provizorním napojením na stávající dvoupruhovou komunikaci v ulici Tovární z důvodu dořešení silničního uzlu křižovatky ulic Tovární - Gen. Štefánika - Durychova u pekárny, kde bude napojena nejen I/55, ale i budoucí silnice II. třídy Tovačovská - Gen. Štefánika (přes tzv. „Mádrův“ podjezd pod železniční tratí). Zkrácením se sníží náklady na výkup a demolice řadových garáží a překládku parovodního kolektoru. Dále byl podchod pro pěší pod průtahem nahrazen světelně řízeným přechodem pro chodce. I tento záměr nám byl z ŘSD vrácen.
 • V březnu 2007 proběhlo jednání vedení města ing. Jiřího Lajtocha, primátora a Mgr. Josefa Kulíška, prvního náměstka primátora s panem ministrem dopravy ing. Alešem Řebíčkem s žádostí o pomoc s urychlením realizace I/55 Přerov - průtah centrem, rychlostní komunikace R55 (stavby 5501 Olomouc - Kokory a stavby 5502 Kokory - Přerov) a výstavby dálnice D1 (stavby 0136 Říkovice - Přerov a stavby 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou).
 • 07/2007 Jednání mezi zástupci ŘSD, Olomouckého kraje a města Přerova ohledně dopravní situace v Přerově u primátora města
 • V roce 2007 po dohodě vedení města s generálním ředitelem ŘSD ČR ing. Alfrédem Brunclíkem je akce průtahu z pozice ŘSD ČR prioritně podporována a bylo potvrzena platnost dřívější dohody, že město získá územní rozhodnutí pro tuto stavbu a ŘSD ho bude při tomto úsilí podporovat. Následně bylo přepracováno Hodnocení ekonomické efektivnosti na základě „Změny (aktualizace) přílohy C prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti silničních a dálničních staveb v investičních záměrech“ uveřejněné ve Věstníku dopravy č.9 ze dne 25.dubna 2007. S odesláním IZ jsme ovšem museli čekat až do února roku 2008 z důvodů ležících na straně ŘSD ČR (schválení jejich interních předpisů nebo metodiky).
 • Současně byla v březnu 2007 na 7. schůzi Rady města Přerova usnesením č. 196/7/3/2007 schválena výzva k podání nabídky na vypracování „Dokumentace pro územní řízení I/55 Přerov - průtah centrem“, schváleno 10 vyzvaných firem a ustanovena hodnotící komise a na 10. schůzi Rady města Přerova konané dne 10. května 2007 usnesením č. 297/10/3/2007rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a schválila uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Přerovem a zhotovitelem MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Praha.
 • V únoru 2008 odeslaný IZ nám byl opět ze strany ŘSD ČR připomínkován a poté přepracován a na ŘSD ČR nahrazen novým zněním, které ovšem opět bylo vráceno.
 • 28.4.2008 Zastupitelstvo schválilo na svém 14. zasedání, usnesením č. 326/14/6/2008, záměr spolufinancování stavebních objektů připravovaných v rámci akce Silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa v předpokládané výši 23.806 mil. Kč
 • Další verze IZ silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa podle nové směrnice ministerstva dopravy č. 28 pro zpracování, předkládání a schvalování investičních záměrů v oblasti investiční a neinvestiční výstavby dopravní infrastruktury, kdy ŘSD ČR požadovalo detailní členění objektové skladby s vyznačením příslušných investorů a následných správců. Byla předána na ŘSD ČR v červnu 2008. Mezitím však došlo ke zpřesnění zásad pro zpracování IZ a opět byl s připomínkami vrácen.
 • Zatím poslední (pátá) verze IZ I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa byla zaslána na ŘSD ČR v srpnu 2008. Tento investiční záměr již byl ŘSD ČR schválen a doporučen na Ministerstvo dopravy ke schválení. Celkové investiční náklady vč. DPH činí 247.581.000,- Kč, z toho z rozpočtu SFDI 222.317.000,- Kč a z rozpočtu obce 25.264.000,- Kč, hodnota EIIR je 6,50.
 • Dne 23.10.2008 Odbor rozvoje převzal dokumentaci pro územní rozhodnutí a poté 14.11.2008 podal na Stavebním úřadě žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa. Dne 26.11.2008 Stavební úřad územní řízení přerušil do 16.2.2009 a současně vyzval žadatele k doplnění žádosti o některé údaje a doklady. Odbor rozvoje podal žádosti na Odbor zemědělství MMPr a Odbor dopravy MMPr o vydání požadovaných závazných stanovisek a projektant zajistil zbývající požadované doklady.
 • Dne 1.12.2008 obdrželo statutární město Přerov dopis z Ministerstva dopravy, ve kterém nebyl tento záměr schválen. Jedná se o dopis 1. náměstka Jiřího Hodače zn. 954/2008-910-IPK/2 ze dne 7.11.2008 adresovaný řediteli úseku výstavby ŘSD ČR ing. Tomáši Kaasovi.
 • Dne 5.12.2008 zaslal primátor města Přerova a senátor horní komory Parlamentu ČR ing. Jiří Lajtoch ministru dopravy ing. Aleši Řebíčkovi žádost o urychlenou schůzku, která by vedla k vyřešení svízelné situace v dopravě v městě Přerově (Ministerstvo dopravy dopis obdrželo 8.12.2008).
 • 02/2009 společné jednání za účasti Olomouckého kraje, Přerova a ŘSD v Olomouci
 • V únoru 2009 primátor ing. Jiří Lajtoch dopisem požádal o pomoc s urychlením realizace této stavby předsedu podvýboru pro dopravu Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ing. Miloše Melčáka, CSc. Obdobně bylo osloveno Sdružení obcí a měst střední Moravy.
 • 04/2009 Podpora k realizaci průtahu vyjádřena Valným shromážděním Sdružení obcí střední Moravy v Prostějově
 • Po doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa o některé údaje a doklady Stavební úřad dne 2.4.2009 vydal územní rozhodnutí č. 46/2009 (č.j. 2008/9753/SÚ/ŠE), které nabylo právní moci dne 7.5.2009.
 • Rada Olomouckého kraje na své 13. schůzi dne 4.6.2009 usnesením č. UR/13/31/2009 souhlasila s vyslovením podpory Olomouckého kraje statutárnímu městu Přerov se změnou vedení silnice I/55 v průtahu městem.
 • Dne 30.6.2009 zaslal primátor města Přerova a senátor horní komory Parlamentu ČR ing. Jiří Lajtoch náměstku ministra dopravy ing. Tomáši Kaasovi žádost o urychlenou schůzku, která by vedla k vyřešení svízelné situace v dopravě v městě Přerově (navržen termín 16.-17.7.2009).
 • 07/2009 Jednání s náměstkem dopravy se závěrem, že bude zpracována odborná analýza, která prověří všechny aspekty potřebnosti výstavby průtahu silnice I/55 centrem Přerova
 • 3.8.2009 Dopis na premiéra se žádostí o urychlení realizace stavby silnice I/55 Přerov-průtah centrem, 1.etapa
 • 7.9.2009 Zastupitelstvo města Přerova schválilo výzvu vládě ČR k urychlené realizaci silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa
 • 14.9.2009 Odpověď předsedy vlády ČR ing. Jana Fišera, CSc.
 • Dne 16.9.2009 zaslal primátor města Přerova ing. Jiří Lajtoch na Úřad vlády ČR výzvu Zastupitelstva města Přerova k urychlené realizaci stavby silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa (dle usnesení Zastupitelstva města Přerova ze 7.9.2009)
 • 22.9.2009 Odpověď z úřadu vlády - postoupeno Ministerstvu dopravy
 • Dne 5.10.2009 zaslal náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek žádost generálnímu řediteli ŘSD ČR ing. Alfrédu Brunclíkovi o urychlené zpracování odborné analýzy silnice I/55 Přerov - průtah centrem , 1. etapa
 • 14.10.2009 Odpověď Ministerstva dopravy na dopis z 16.9.2009 - ing. Tomáš Kaas
 • 9.12.2009 Elektronickou poštou doručeno Expertní posouzení investičního záměru silnice I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa (IBR Consulting, s.r.o., Liberec, listopad 2009) později bylo přepracováním rozšířeno a doplněno firmou Valbek.
 • V květnu 2010 bylo předáno Ekonomické posouzení proveditelnosti silnice I/55 v průtahu Přerovem (Valbek, s.r.o., Ústí nad Labem, březen 2010) - posuzován celý průtah městem (7 úseků průtahu) vč. Sil. I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí a I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa, na které je již vydáno územní rozhodnutí.
 • 31.5.2010 opětovné předání investičního záměru prostřednictvím ŘSD ČR se žádostí o maximální možné urychlení předání na Ministerstvo dopravy.
 • 4.6.2010 Rada Olomouckého kraje na své 13. schůzi usnesením č. UR/13/31/2009 souhlasila s vyslovením podpory Olomouckého kraje statutárnímu městu Přerov se změnou vedení silnice I/55 v průtahu městem.
 • 16.6.2010 zaslán dopis řediteli výstavby ŘSD ČR s oznámením o předání IZ a zasláno usnesení Rady Olomouckého kraje.
 • 5.8.2010 odeslána žádost primátora města Přerova Ing. Lajtocha na Ministerstvo dopravy náměstkovi ministra Ing. Kaasovi o sdělení postupu ve věci realizace stavby silnice I/55 v průtahu Přerovem.
 • 11.10.2010 Výzva primátora na ministra dopravy JUDr. Bártu k urychlení realizace stavby silnice I/55 Přerov-průtah centrem, 1.etapa a dálnice D1 stavby o136
 • 11.11.2010 Odpověď 1. náměstka dopravy Mgr. Martina Sýkory
 • 15.12.2010 Urgence pana primátora ministrovi dopravy o sdělení konkrétních, objektivních a pravdivých termínů k realizaci D1 stavby 0136

Připomínáme, že silnice I/55 je dnes vedena přímo středem města (v ulici Palackého dokonce pouze jednosměrně, přičemž opačný směr není pasportně řešen vůbec). Přitom silnice I/55 má být městem zachována do vybudování rychlostní silnice R55 od Olomouce, pro kterou se ještě ani nezpracovává dokumentace pro územní řízení. Až po výstavbě této rychlostní komunikace by měla být převedena do kategorie silnic II. třídy.

Přeložka silnice I/55 - průtah městem - se skládá z několika staveb, mezi kterými je i stavba „Sil. I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí“, která směruje dopravu právě k předmětné stavbě I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa. V Přerově je paradoxní situace, kdy po stávající trase silnice I/55 je vedena především místní zdrojová a cílová doprava, kdežto drtivá většina tranzitní dopravy je vedena po silnicích II. a III. třídy!

Na předmětnou stavbu I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa je již vydáno pravomocné územní rozhodnutí a podle původní dohody měla být příprava dalších stupňů projektové dokumentace a realizace stavby předána ŘSD ČR, které ji však nepřevezme dokud nebude schválen investiční záměr, zaregistrována Ministerstvem dopravy a přiděleno číslo stavby.

Dálnice D1 - stavby: 0136 Přerov - Říkovice a 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou dálnice D1, obrázek se otevře v novém okně

 • 12/2006 Žádost o společné jednání ohledně dopravních problémů Města na hejtmana Olomouckého kraje
 • 02/2007 Podepsáno Memorandum pro podporu rozvoje dopravní technické infrastruktury mezi Přerovem, Lipníkem nad Bečvou, Kojetínem a Hranicemi
 • 03/2007 Žádost o pomoc s urychlením výstavby Dálnice D1, průtahu a rychlostní komunikace R/55 - odesláno na Ministra dopravy, Generálního ředitele ŘSD
 • 03/2007 Jednání s ministrem dopravy
 • 04/2007 Zastupitelstvo bere na vědomí Memorandum pro společný postup pro podporu rozvoje dopravní a podnikatelské infrastruktury Střední Moravy v období let 2007-2013, vyslovuje nespokojenost s postupem přípravy dálnice D1 v úsecích Říkovice-Přerov a Přerov-Lipník nad Bečvou, žádá hejtmana Olomouckého kraje o pomoc při řešení problémů s přípravou a výstavbou dálnice D1
 • 04/2007 Zastupitelstvo schvaluje návrh na vytvoření Sdružení statutárních měst Olomouckého kraje za účelem spolupráce pro rozvoj v letech 2007-2013
 • 04/2007 Jednání s generálním ředitelem ŘSD
 • 07/2007 Jednání mezi zástupci ŘSD, Olomouckého kraje a města Přerova ohledně dopravní situace v Přerově u primátora města
 • 12/2008 Žádost o schůzku s ministrem dopravy ing. Alešem Řebíčkem, odpověď z ministerstva dopravy.
 • 06/2009 Zastupitelstvo vyslovuje znepokojení nad problémy s financováním staveb státní dopravní infrastruktury zvláště s ohledem na realizaci D1-stavby 0136 a 0137 a pověřuje vedení města k jednání s Ministerstvem dopravy a ŘSD

Dovolím si připomenout, že ministr dopravy ing. Petrám sliboval zahájení výstavby dálnice D1 stavby 0136 již v roce 2003 a že z celé délky 377 km dálnice D1 Praha - Brno - Ostrava - Polsko bude chybět právě jen 10,1 km u Přerova, čímž je doprava přes město Přerov bez vybudovaného průtahu centrem postavena do neřešitelné situace.

6.1.2011 12:44:52 | přečteno 6569x | Ing. Jana Pivodová

Aktuální informace - rozvoj města

Veřejné projednání úprav veřejného prostranství Malá Trávnická a Kozlovská Přerov obdržel dotaci na projektovou přípravu investic, které řeší hospodaření se srážkovou vodou Dětské dopravního hřiště získalo nové vybavení Bourání ve Škodově ulici začalo Fond solidarity Evropské unie Studenti architektury přednesli pět návrhů na využití Strojaře Panelové sídliště Trávník dostává šanci na novou tvář Projekt regenerace panelového sídliště Přerov – Trávník Most je už jen součástí historie Informace k úpravám jízdních řádů linek městské autobusové dopravy v Přerově od pondělí 1. 9. 2014 Informace ke změnám v provozu městské autobusové dopravy v Přerově (MAD) od 1. 4. 2014 Město Přerov má nového cyklokoordinátora Hledá se budova pro umístění knihovny Dotace z Fondu solidarity EU na krytí povodňových škod z roku 2010 Klikni a vyhraj zajímavé ceny s ROP Střední Morava Cyklostezka v ulici Hranická v Předmostí dokončena Město obdrželo aktuální informace o realizaci dálnice D1 kolem Přerova ÚHOS rozhodl o zakázkách Přehled nejdůležitějších dopravních aktivit Stavební úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce v Přerově VII.etapa regenerace panelového sídliště Předmostí ukončena Budova magistrátu Smetanova 7 má nový výtah Průběh rekonstrukce Tyršova mostu Restaurátorské práce na zámku Povodně 2010 Revitalizace městského hřbitova začíná Začala rekonstrukce podchodu na třídě 17.listopadu Projednání s občany - vnitroblok za ulicí Žižkovou Program obnovy venkova 2010 Cyklostezka Bečva má své logo Otevření Infocentra Předmostí Podnikatel roku 2009 Olomouckého kraje Primátor poděkuje podnikatelským subjektům Hledá se logo pro Cyklostezku Bečva Vydán nový územní plán Město získalo příspěvek na obnovu zámecké ohradní zdi 2. etapa rekonstrukce autobusového nádraží začíná IPRM Přerov - Jih - vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Realizace úspor energie u objektu Na odpoledni 16 a Bajákova 18 Lidé mají zájem o podobu nových dětských hřišť Jak budou vypadat nová hřiště - zapojte se do vytváření základního konceptu! Město Přerov se prezentuje na veletrhu Postav dům, zařiď byt Revitalizace náměstí TGM - pozvánka na představení studie City Walk zvítězil na XIV. Mezinárodním veletrhu turistiky a odpočinku Léto 2009 Do Přerova zamíří miliony z Evropy Vytváříme městské turistické trasy Program obnovy venkova Rekonstrukce autobusového nádraží se blíží Přerov je čtvrté nejlepší město pro podnikání v Olomouckém kraji

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49974655
Za týden: 172234
Za den: 63668
Online návštěvníků: 1060
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load