Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Regenerace sídliště Předmostí

Předmostí cyklostezka

Panelové sídliště v Předmostí bylo vybudováno v 80. letech minulého století mimo jiné v místech světoznámého archeologického naleziště. Osídlení lokality sahá až do pravěku, konkrétně starší doby kamenné.

Práce na projektu regenerace panelového sídliště Předmostí v Přerově byly zahájeny v červnu 2003. K problematice regenerace panelového sídliště Přerov II - Předmostí byla ustavena občanská poradní komise, která sleduje, koordinuje a organizuje postup a náplň prací na projektu regenerace. Cílem projektu regenerace je komplexní regenerace sídliště. Předmostí centrum, obrázek se otevře v novém okně

Projekt regenerace panelového sídliště Předmostí po aktualizaci předpokládá 16 etap s realizací do roku 2021. Realizace navrhovaných úprav je průběžně aktualizována tak, aby se náklady v jednom roce pohybovaly kolem 10 mil. Kč.

V letech 2004 - 2010 bylo v rámci programu investováno více než 69 mil. Kč. Téměř na polovinu celkových nákladů se podařilo získat finanční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.

8. etapa – Regenerace Přerov II – Předmostí v roce 2011

Tato etapa vyřešila stavební úpravy stávajícího parkoviště a sousedících parkovacích ploch v ulici Dr. Milady Horákové v Přerově – Předmostí. Byla opravena obrusná vrstva asfaltobetonových ploch, částečná oprava chodníků v lokalitě, nově jsou vyřešena místa pro kontejnery na odpad. Součástí stavby byla i ochrana inženýrských sítí, stavební úprava uličních vpustí, veřejné osvětlení a sadové úpravy.

Stavbou byly  rozšířeny zpevněné plochy. Celkově byl  navýšen   počet parkovacích míst  v lokalitě o 33 míst, tj. celkem na 139.  Celkem cena díla činila 7,3 mil. Kč. Tato investiční akce byla spolufinancována  z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 mil. Kč z programu Podpory regenerace panelových sídlišť v roce 2011.

9. etapa Regenerace Přerov II – Předmostí v roce 2012

9. etapa vyřešila  úpravu stávajících chodníků na ulicích Hranická, Dr. Milady Horákové, Prostějovská a Pod Skalkou. Součástí stavby bylo i vybudování nového mobiliáře, ochrana inženýrských sítí a sadové úpravy.

Cílem bylo uvést stávající chodníky a komunikace do řádného stavu z hlediska kvality povrchu a konstrukce, upravit šířkové a spádové řešení těchto chodníků, zkvalitnit odvodnění. Uvést do vyhovujícího stavu schodiště od autobusové zastávky k domu služeb. Bylo řešeno doplnění mobiliáře (odpadkové koše, lavičky, stojany na kola, herní a jiné prvky) a výsadba zeleně (keřové pásy, stromy).

Celkové náklady akce činily 6,149 mil. Kč. Tato investiční akce byla spolufinancována z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, a to ve výši 4. mil. Kč.

10. etapa Regenerace Přerov II - Předmostí v roce 2016

10. etapa vyřešila úpravu stávajících chodníků a zpevněných ploch na prostranství mezi domy Teličkova 3 až 6, Tyršova 2 až 8 a centrem Leon (bývalá kotelna). Součástí bylo i vybudování parkovacího pásu v ulici Tyršova. Cílem stavby byla modernizace a celkové zvýšení atraktivity celého řešeného veřejného prostranství. V celkovém kontextu bylo revitalizací pamatováno nejen na nejmenší obyvatele (dětská hřiště), ale i na široké spektrum obyvatel této lokality. Došlo k celkové obnově chodníků, veřejné zeleně, mobiliáře, parkovacích míst i veřejného osvětlení.

Vše bylo koncipováno tak, aby výsadba vhodně dotvářela prostor vnitrobloku s dětským hřištěm. Bezbariérové úpravy jsou vždy navrženy tak, aby byly splněny požadavky Vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 398/2009 Sb. Celá investiční akce byla zkolaudovaná.

Celkové náklady akce činily 9,509 mil. Kč. Tato investiční akce byla spolufinancována z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, a to ve výši 4. mil. Kč.

11. etapa Regenerace Přerov II - Předmostí v roce 2015

11. etapa vyřešila úpravu stávajících chodníků v ulicích Hranická a Pod Skalkou. Projekt byl zaměřen především na úpravu chodníků, úpravu travnatých ploch, schodiště a veřejného osvětlení.

Cílem výstavby bylo pokračovat v realizaci další etapy regenerace panelového sídliště v Předmostí. Bylo upraveno 2.740 m2 chodníků, 3.202 m2 travnatých ploch, ploch kolem chodníků a obrubníků a upravení 22 ks veřejného osvětlení.

Celkové náklady na její výstavbu činily 4,745 mil. Kč. Na stavbu byla poskytnuta dotace ve výši 3,321 mil. Kč z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj. Doplatek ve výši 1,423 mil. Kč byl uhrazen z vlastních  prostředků města Přerova.

ETAPA 

ROK 

AKCE

CELKOVÉ NÁKLADY

(v mil. Kč)

DOTACE 

(v mil. Kč)

PODÍL DOTACE

Z NÁKLADŮ

1.

2004


Parkoviště Hranická 25, 27

Park u bludného balvanu

Obytné území Hranická 2 - 12

11,235

 6

53,4 %

2.

2005

lokalita „Centrum“

7,7

 4,916

63,84 %

3.

2006

lokalita „Hranická, dolní část“

9,391

 4

42,59 %

4.

2007

lokalita "Hranická, střední část",
ulice Prostějovská

7,211

 4,561

63,25 %

5.

2008

parkovací plochy Pod Skalkou (1-9),
prostorová úprava ulice Prostějovská a M. Horákové

15,094

 4

26,50 %

6.

2009

Hranická horní část (cyklostezka, chodník),

parkování Pod Skalkou (část 1 a 2)

9,741

 4,053

41,06 %

7.

2010

parkování Pod Skalkou (část 3)

8,76

 4

45,66 %

8.

 2011

 parkoviště Milady Horákové

 7,3

 4

 54,79 %

9.

 2012

 úprava stávajících chodníků

 6,149

 4

 65,051 %

 10.

 2016

 úprava stávajících chodníků a zpevněných ploch (ulice Tyršova, Teličkova),

parkování (ulice Tyršova),

obnova městské zeleně a městského mobiliáře

 9,509

 4

 42,065 %

 11.

 2015

 úprava chodníků, travnatých ploch,

schodiště a veřejného osvětlení v ulicích Hranická a Pod Skalkou

 4,745

 3,321

 69,99 %

CELKEM

96,835

46,851

48,38 %


Ministerstvo pro místní rozvoj_logo, obrázek se otevře v novém okněZnak města Přerova, obrázek se otevře v novém okně 

Regenerace Předmostí

Předmostí (úprava kontejnerového stání)

Předmostí (úprava kontejnerového stání)

 
Předmostí (ul. Prostějovská)

Předmostí (ul. Prostějovská)

 
Předmostí (u bludného balvanu)

Předmostí (u bludného balvanu)

 
Předmostí (hřiště)

Předmostí (hřiště)

 
Předmostí (ul. Hranická)

Předmostí (ul. Hranická)

 
Předmostí (ul. Pod Skalkou - parkoviště)

Předmostí (ul. Pod Skalkou - parkoviště)

 
Předmostí (ul. Dr. M. Horákové - parkoviště)

Předmostí (ul. Dr. M. Horákové - parkoviště)

 
Předmostí (ul. Dr. M. Horákové - parkoviště)

Předmostí (ul. Dr. M. Horákové - parkoviště)

 
Předmostí (ul. Dr. M. Horákové - parkoviště)

Předmostí (ul. Dr. M. Horákové - parkoviště)

 
Předmostí (úprava chodníků)

Předmostí (úprava chodníků)

 
Předmostí (úprava chodníků)

Předmostí (úprava chodníků)

 
Předmostí (úprava chodníků)

Předmostí (úprava chodníků)

 
Předmostí (úprava chodníků)

Předmostí (úprava chodníků)

 
Předmostí (dětské hřiště)

Předmostí (dětské hřiště)

 
 
12.9.2008 22:32:03 - aktualizováno 17.5.2017 12:47:34 | přečteno 4685x | Ing. Jana Pivodová
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49961809
Za týden: 121835
Za den: 21680
Online návštěvníků: 374
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load