Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Průběh zpracování strategického plánu pro období 2014 - 2020

Zpracování Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 - 2020

Vzhledem ke končící platnosti strategického plánu rozvoje města pro období 2007-2013, zahájil odbor koncepce a strategického rozvoje na jaře 2013 přípravu nového dokumentu. Pro zpracování byla vybrána firma Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy (dále jen RARSM) z Olomouce.

V červenci 2013 zahájila vybraná firma Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy (dále jen RARSM) z Olomouce aktualizaci analytické části strategického plánu rozvoje města, kterou je profil města. Kontaktovala vybrané Přerovské podniky s cílem provést průzkum názorů podnikatelů. Během července až srpna 2013 RARSM provedla ikona souboruprůzkum - dotazníkové šetření mezi obyvateli města Přerova, kdy bylo osloveno 1000 obyvatel. Tyto části tvořily nezbytné podklady pro další proces tvorby strategického plánu.

Do další části zpracování plánu (tj. návrhová část - vize, cíle, opatření, aktivity) se zapojil veřejný i soukromý sektor. Strategický plán je vytvářen na principu komunitního plánování a partnerství. Ze zástupců politických klubů, vedení významných přerovských firem, z neziskových organizací působících ve městě, z odborů Magistrátu města i z komisí Rady města byla sestavena Komise strategického rozvoje (hlavní řídící orgán) a 7 odborných pracovních (pod)skupin. Každá pracovní (pod)skupina řeší úzkou odbornou oblast rozvoje města.

Komise strategického rozvoje řídila po celou dobu zpracování strategického plánu celý proces strategického plánování. Hlavním posláním komise bylo zejména dohlížet nad postupem prací, projednávat a schvalovat výstupy z jednotlivých fází tvorby strategického plánu, úzce spolupracovat s jeho řešiteli (hlavním garantem – Odborem koncepce a strategického rozvoje Magistrátu města Přerova a zpracovatelem – Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy) a dávat doporučující stanoviska Radě a Zastupitelstvu města Přerova. Činnost Komise strategického rozvoje později převzal dle usnesení č. 41/4/4/2014 Rady města Přerova ze dne 4.12.2014 nově vzniklý Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu zřízený Zastupitelstvem města Přerova dne 10. 11. 2014.

Již během 2.jednání dne 2.4.2014 odsouhlasila Komise strategického rozvoje předpokládané dokončení strategického plánu v 9-10/2014 (seznámení veřejnosti s plánem + schvalování Zastupitelstvem města).

Na prvních jednáních čtyřech pracovních skupin (v 4/2014) se doplňovala SWOT analýza jednotlivých oblastí rozvoje (SWOT analýza - analýza stávajících silných a slabých stránek města a možných příležitostí a ohrožení). Následně členové pracovních skupin zaslali úkolem svou prioritizaci SWOT analýzy, tzn. vybrali 5 nejdůležitějších bodů, kterým přiřadili váhy důležitosti. Jednotlivé body ve finální SWOT analýze byly řazeny sestupně dle důležitosti, tak jak byly vyhodnoceny v rámci prioritizace.

Před druhým jednáním se 4 pracovní skupiny rozdělili na 7 podskupin s užším zaměřením, a to:

  • sk.1 - prioritu 1 - Ekonomický rozvoj a podpora podnikání,
  • sk.2 - prioritu 2 - Cestovní ruch,
  • sk.3 - prioritu 3 - Dopravní infrastruktura,
  • sk.4 - prioritu 4 - Technická infrastruktura a ŽP,
  • sk.5 - prioritu 5 - Rozvoj lidských zdrojů - vzdělání, zaměstnanost, soulad nabídky a poptávky na trhu práce,
  • sk.6 - prioritu 6 - Sociální oblast, bezpečnost a zdraví obyvatel - sociální služby, zdravotnictví, bezpečnost, prevence kriminality,
  • sk.7 - prioritu 7 - Atraktivita města pro život - volnočasové aktivity, kultura, sport, bydlení, kvalita veřejných prostranství.

Na druhých jednáních (v 5/2014) pracovní (pod)skupiny dotvářely návrhovou částstrategického plánu - vizi, specifické cíle a opatření, jejichž prostřednictvím jsou naplňovány jednotlivé cíle. Zároveň hledaly konkrétnější aktivity tvořící jednotlivá opatření. Jednání pracovních skupin byla poté ukončena, nadále skupiny pracovali korespondenčně.

V souběhu s vytvářením návrhové části probíhal sběr konkrétních projektových záměrů od nejrůznějších organizací, institucí, zájmových spolků vč. záměrů města s cílem vytvoření Zásobníku projektových záměrů, respektive Akčního plánu. Členové pracovních skupin doplnili významné projektové záměry svých organizací.

V červnu 2014 proběhlo 3. jednání Komise strategického rozvoje, na kterém se komise seznámila s výstupy pracovních skupin a zabývala se návrhovou částí strategického plánu. Následovalo vytvoření přehledu všech aktivit/projektů plánovaných k realizaci, či k jejich přípravě, na období platnosti strategického plánu, tj. na roky 2014–2020, tzv. zásobníku projektových záměrů.V rámci celého strategického dokumentu jde o nejdynamičtěji se měnící část (realizace některých projektů bude brzy ukončena, od jiných projektových záměrů bude upuštěno, atd.). Proto se jedná o otevřený pracovní dokument, u kterého je žádoucí průběžná aktualizace, zpřesňování, doplňování a úpravy podle aktuálních potřeb města i potřeb dalších aktérů regionálního rozvoje a nositelů konkrétních projektových záměrů. Na závěr byl vyhotoven návrh akčního plánu na období 2014-2015. Akční plán představuje soubor projektů vybraných ze zásobníku projektových záměrů, jejichž postupná realizace zajistí naplňování přijaté strategie. Akční plán by měl obsahovat strategické/rozvojové projekty s významným dopadem na rozvoj města (vč. rekonstrukcí), nikoliv provozní projekty.

Během letních měsíců byl zpracován dokument „Oznámení koncepce", na základě kterého proběhlo v období 30.7.-15.8.2014 zjišťovací řízení, zda koncepce může mít/nemá vliv na životní prostředí (dle zákona č. 100/2001 Sb.). Krajský úřad Olomouckého kraje vydal závěr zjišťovacího řízení, ve kterém určil dle vyjádření dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků, že koncepce „Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014-2020“ bude posuzována podle zákona č.100/2001 Sb. K dalšímu řízení nechal odbor koncepce a strategického rozvoje zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (hodnocení SEA) dle přílohy č. 9 zákona 100/2001 Sb. a vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 (hodnocení Natura) dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Strategický plán spolu s vypracovaným hodnocením SEA a Natura byl dne 9.12.2014 předložen Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství k posouzení vlivů na životní prostředí. 

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 - 2020

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 - 2020

Dne 24.2.2015 v 16:30 h proběhlo v Městského domu Přerov,  veřejné projednání strategického plánu vč. projednání vlivů koncepce na životní prostředí a soustavu Natura 2000, na kterém byli občané města i pozvaní zastupitelé města, členové výborů ZM a komisí RM seznámeni s plánem a mohli, ať už přímo nebo následně písemně, vyjádřit své připomínky a náměty. 

ikona souboruZápis z veřejného projednání

ikona souboruvypořádání připomínek a námětů zaslaných občany a členy výborů ZM rozhodl Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID). Na základě jehož rozhodnutí zpracovatelé připomínky zapracovali a tím dokončili celou koncepci.

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 - 2020

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 - 2020

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 - 2020

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán dle § 22 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydal dne 11.3.2015 ikona souborusouhlasné stanovisko k návrhu koncepce.

Strategický plán byl s doporučením VPRID (usnesení výboru č. VPRID/05/02/2015 ze dne 10.3.2015) předložen orgánům města ke schválení. Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014-2020 byl dne 13.4.2015 schválen usnesením č. 108/5/7/2015 Zastupitelstvem města Přerova.

Dne 24.4.2015

Kontakt: 

Magistrát města Přerova, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Bratská 34, 750 11 Přerov

Ing. Lesáková Kamila, kamila.lesakova@prerov.eu, tel. 581 268 606.

9.6.2014 10:00:15 - aktualizováno 13.5.2015 12:45:47 | přečteno 482x | Ing. Kamila Lesáková

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (270)
 
10% (29)
Všechny ankety a kvízy
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 3207
Za týden: 360880
Za den: 58033
Online návštěvníků: 1142
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load