Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Návrhy řešení parkování v ulici Čapky Drahlovského

Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr nechal zpracovat již v roce 2008 dopravně urbanistickou studii ulice Čapky Drahlovského, která řeší regeneraci území v okolí Evangelického (Českobratrského) kostela pomocí stavebních úprav. Lokalita se nachází v intravilánu města Přerova a navržené stavební úpravy se týkají celkové rozlohy cca 1,0 ha. Kromě okolí Evangelického kostela studie řeší i rekonstrukci ulic Čapky Drahlovského a Velké Novosady a revitalizaci záchytného parkoviště na jihu lokality.

V současné době nejsou vytvořeny odpovídající podmínky pro bezpečný pohyb chodců a komfortní pohyb motorových vozidel v okolí Evangelického kostela, tzn. v ulicích Čapky Drahlovského a Velké Novosady. Lokalita trpí komplikovaným dopravním řešením, nízkou estetickou hodnotou zpevněných ploch, malým zastoupením zeleně na přední (reprezentativní) straně kostela a zároveň absencí patřičné parkové úpravy především v okolí sochy J. A. Komenského, která by odpovídala významu tohoto území.

Provoz v ulici Č. Drahlovského výrazně ovlivňuje nevhodně řešená severní křižovatka s ulicí a V. Novosady, která vytváří rozlehlou zpevněnou plochu, nepřehlednou pro řidiče motorových vozidel při řešení různých dopravních situací a také pro pěší. Dále řešené lokalitě neprospívá ukončení ul. Č. Drahlovského zaslepením přímé obslužné komunikace, které mnohdy klame nemístní řidiče při pohybu v území.

Ulice Velké Novosady nemá jednotné šířkové uspořádání a nevyhovující směrové řešení obslužné komunikace v západní špici území, kde jsou velmi ostré směrové oblouky. Navíc tato komunikace nemá vymezená parkovací stání a zaparkovaná vozidla zde často zúžují průjezdní šířku vozovky.

Stávající záchytné parkoviště u silnice I/55 funguje převážně jako parkoviště pro poblíž pracující, dále pro návštěvníky blízké polikliniky a částečně jako záchyt vozidel obyvatel, cestujících do zaměstnání jiným dopravním prostředkem z nedalekého nádraží. Je tvořeno nepravidelnou jednolitou plochou ze zpevněného asfaltového povrchu bez rozlišení míst pro parkování a bez prvků zeleně.

Lokalitu navštěvují mimo místní obyvatele také chodci pohybující se mimo jiné mezi dvěma významnými cíli města Přerova, nádražím a centrem. Pro tento pohyb chodců není v ulici Č. Drahlovského vytvořen adekvátní urbanistický prostor poskytující pohodlný a bezpečný oboustranný pohyb pěších se vzájemným propojením obou stran a s následnou návazností na přechody přes silnici I/55 a v ul. Komenského. Lokalita zároveň nedisponuje prvky bezbariérového pohybu osob s omezenou schopností a pohybu.

Řešené území má stávající dopravně omezené napojení na ulici Komenského, kdy vjezd do lokality je umožněn jen z přilehlého jízdního pruhu a výjezd opět pouze do něj. Toto napojení je negativně ovlivněno nedostatečnou šířkou napojovací komunikace, kdy je prakticky znemožněn současný vjezd a výjezd z území.

Celá lokalita v současné podobě neobsahuje estetické řešení parkového charakteru zeleně, zejména v prostoru před Evangelickým kostelem a v okolí sochy J. A. Komenského. Zde stávající šířkové uspořádání, význam (průjezd i nemístních vozidel) přilehlé průjezdné komunikace a její povrchové řešení příliš odděluje objekty kostela a sochy.

Návrh regenerace lokality poskytuje bezpečný pohyb místních i procházejících chodců a zajišťuje komfortní a přehlednou jízdu motorových vozidel. Řešení je navrženo ve dvou variantách, přičemž v obou bylo vytvořeno napřímení a zprůjezdnění ulice Č. Drahlovského a její obousměrné napojení na ul. Komenského. Ulice V. Novosady pak navazuje na Č. Drahlovského jednou nebo dvěma křižovatkami.

První varianta navrhuje systém obslužných komunikací za účelem úplného zklidnění prostoru mezi Evangelickým kostelem a sochou J. A. Komenského. Prioritou této varianty je klidová část před Evangelickým kostelem a v okolí sochy J. A. Komenského, kde je rozšířená plocha zeleně a je do ní umístěn městský mobiliář. Výhoda tohoto řešení je v nenarušeném prostoru ve středu lokality provozem motorových vozidel, kterým je umožněn obousměrný pohyb okolo tohoto centrálního místa. Výhodou obousměrného pohybu je oproti variantě 2 zajištění lepší dostupnosti do ul. V. Novosady i z důvodu ponechání obou křižovatek. Nevýhodou je však v porovnání s variantou 2 celkově větší zábor zeleně, který je dán jednak obousměrnou komunikací v ul. V. Novosady a jednak čtyřmi větvemi příjezdových komunikací do záchytného parkoviště, přičemž jedna větev parkovacích stání nahrazuje část stávající plochy zeleně na jihu lokality. Případnou nevýhodou by se dále mohla stát obousměrná komunikace v ul. V. Novosady v případě narůstajícího stupně automobilizace, kdy její šířkové uspořádání umožňuje využít k podélnému stání i nevyhrazená místa, jako je tomu v současnosti.

Druhá varianta navrhuje systém obslužných komunikací, redukci křižovatek v jednu za účelem komfortní pěší trasy v ul. Č. Drahlovského a vytvoření jednosměrného zklidněného provozu v ul. V. Novosady. Priorita této varianty je v nahrazení dvou křižovatek jednou a ta pak zajišťuje přístup zároveň k záchytnému parkovišti a zároveň do ul. V. Novosady s Železniční poliklinikou.

Výhodou je, že zrušením severní křižovatky dochází v tomto místě ke komfortnějšímu pohybu pěších a vzniká zároveň možnost vhodnějšího umístění kolmých parkovacích stání v ul. Č. Drahlovského. Další výhoda je v jednosměrné obslužné komunikaci, která svou jednosměrností a šířkovým uspořádáním poskytuje zklidněné prostředí v tomto území. Druhá varianta je pak i šetrnější k ploše zeleně na jihu lokality, kam nezasahuje plochou parkoviště a i na parkovišti samotném je řešena zeleň soustředěně a liniově do dvou větších ploch. Nevýhodou této varianty je průjezdná komunikace před vstupem do Českobratrského kostela, která byť se zanedbatelnou intenzitou přesto narušuje parkový prostor před kostelem. Další nevýhodou může být obtížnější vyhledávání parkovacího stání pro místní řidiče především v ul. V. Novosady.

Celkové náklady na realizaci obou variant jsou srovnatelné a se odhadují na 15 mil. Kč bez DPH

Dopravně urbanistická studie obsahuje regeneraci řešené lokality, kdy v obou variantních případech dochází k významnému využití prvků zeleně, zjednodušení dopravního řešení a zklidňování dopravy. Návrhy obou variant nabízí koncepční prvky, které lze mezi sebou prolínat a pro další stupeň projektové dokumentace tak dávají možnost vzniku další varianty, jako kompromis obou již navržených. Na veřejném projednávání ze dne 30. září byla třetí varianta představena, nejlépe kloubí obě předchozí verze a bude se dále rozpracovávat.

ikona souboruVarianta navržených ploch v ulici Čapky Drahlovského č.1

ikona souboruVarianta navržených ploch v ulici Čapky Drahlovského č.2

ikona souboruVarianta navržených ploch v ulici Čapky Drahlovského č.3 - NOVÁ

16.9.2013 14:14:31 - aktualizováno 2.10.2013 13:45:43 | přečteno 1209x | Ing. Jana Pivodová
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 2016
Za týden: 362034
Za den: 55299
Online návštěvníků: 1015
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load