Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Vytvoření systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců Magistrátu města Přerova

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00154

Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa: 4 – Veřejná správa a veřejné služby

Oblast 4.1: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Doba realizace projektu: 1. červenec 2013 – 31. srpen 2014

Popis projektu

Hlavním záměrem projektu je systémové zlepšení řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Přerova. Projekt sleduje několik cílů - zvýšení motivace zaměstnanců úřadu, zlepšení systému odměňování a hodnocení zaměstnanců úřadu, zvýšení jejich kvalifikace, zlepšení podmínek pro výkon jejich práce a v neposlední řadě posílení vnímání jejich práce primárně jako služby občanovi. Pro dosažení těchto cílů jsou zvoleny dva nástroje - vytvoření kariérního řádu a nastavení nového systému hodnocení a pravidel odměňování zaměstnanců úřadu.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na analýzu současného stavu v řešené oblasti, formulování a zavedení následných opatření na zlepšení procesů týkajících se personální agendy úřadu. Nedílnou součástí analytické části projektu bude zjištění potřeb a očekávání managementu úřadu od nového systému na straně jedné, a zaměstnanců úřadu na straně druhé. Výstupem této části projektu bude návrh nového systému hodnocení zaměstnanců úřadu.

Další aktivitou bude vytvoření kariérního řádu, který bude řešit takové klíčové otázky jako nábor zaměstnanců úřadu, obsazování uvolněných pozic v rámci úřadu, včetně možnosti vnitřního výběrového řízení na tyto pozice či možnosti nadstandardního vzdělávání. K novému kariérnímu řádu proběhne školení pro pracovníky personálního útvaru a management úřadu.

Cíle projektu

Cílem projektu je systémové zlepšení řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Přerova prostřednictvím dílčích cílů:

  1. zvýšení motivace zaměstnanců úřadu,
  2. zefektivnění systému odměňování a hodnocení zaměstnanců,
  3. zvýšení kvalifikace zaměstnanců,
  4. zlepšení podmínek pro výkon práce zaměstnanců,
  5. stanovení řídících nástrojů k dosahování vyšší kvality jednotlivých činností jako služby občanům a veřejnosti.

Cíle projektu budou dosaženy pomocí nástrojů – vytvořením kariérního řádu a nastavením nového systému hodnocení a pravidel odměňování zaměstnanců úřadu.

Cílové skupiny projektu

Projekt je v prvé řadě zaměřen na management úřadu a zaměstnance personálního útvaru, kterých se řízení lidských zdrojů v uvedených oblastech úzce dotýká. Cílová skupina bude do projektu zapojena aktivní i pasivní formou. Aktivně se do projektu zapojí zaměstnanci úřadu zodpovědní za personální politiku. Tito zaměstnanci se zúčastní workshopu a školení k výstupům projektu.

Průběh

Aktivity realizované v období červenec 2013 – srpen 2014

  1. Příprava a realizace projektu
  2. Systém hodnocení zaměstnanců a pravidla odměňování
  3. Vytvoření kariérního řádu
  4. Ukončení a vyhodnocení projektu

Výsledky

Projekt je inovativním skokem v oblasti řízení lidských zdrojů. Pohlíží na procesy řízení lidských zdrojů jako na klíčovou a nedílnou součást architektury systému města s významným, určujícím a exaktně měřitelným dopadem na efektivitu i efektivnost města. Procesy řízení lidských zdrojů jsou v tomto projektu integrovány tak, aby svým významem a účelem sahaly až do utváření strategie organizace čili daleko za rámec běžného dnes uplatňovaného chápání řízení lidských zdrojů jakožto administrativně-podpůrného oddělení nebo odboru.

Dalším inovativním prvkem jsou dosažené výstupy projektu. Vytvořením kariérního řádu, jehož absence v tuto chvíli neumožňuje jednak managementu úřadu lépe a efektivněji řídit personální politiku úřadu a zároveň nemotivuje zaměstnance k dosahování lepších pracovních výsledků, protože neexistují jasná a transparentní pravidla pro jejich kariérní růst v rámci úřadu, dojde ke kvalitativnímu posunu v této oblasti.

Inovativní bude také druhý výstup projektu - systém hodnocení zaměstnanců Magistrátu města Přerova. Vytvořením systému, který bude v sobě integrovat prvky řízení lidských zdrojů vymezené (a tedy dané) zákonem a vnitřními předpisy úřadu (nadstavba zákonných norem), dojde k optimalizaci přístupu a řízení personální politiky úřadu.

ikona souboruZávěrečná prezentace výstupů projektu

Přínosy

Vytvořením klíčových dokumentů a úpravou nastavení vnitřních procesů úřadu tak, aby byly v souladu s potřebami managamentu úřadu co by zaměstnavatele a zaměstnanců úřadu, dojde k posílení pozitivního vnímání Magistrátu města Přerova jako zajímavého a atraktivního zaměstnavatele.

V rámci projektu bude kladen důraz na uživatelskou nenáročnost a praktičnost celého řešení tak, aby přineslo v daném kontextu financí, času i zdrojů maximální zvýšení efektivity fungování celého úřadu.

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.447.576,80 Kč.

Poskytnutá dotace z prostředků ESF: 1.230.440,28 Kč

Prostředky z rozpočtu města (spolufinancování): 217.136,52 Kč


Evropský sociální fond - lidské zdroje , obrázek se otevře v novém okně

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

15.8.2013 15:47:01 - aktualizováno 13.10.2014 9:26:01 | přečteno 2843x | Ing. Jana Pivodová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
92% (270)
 
8% (25)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 170609
Za den: 48565
Online návštěvníků: 1585
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load