Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Územní plánování

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Orgány územního plánování koordinují veřejné a soukromé záměry v území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů.
K nástrojům územního plánování patří zejména územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace. Územně plánovacími podklady jsou územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn využití území nebo jeho prostorového uspořádání, včetně umísťování staveb. Územně plánovací dokumentací, kterou pořizuje Magistrát města Přerova jako úřad územního plánování, jsou územní plány a regulační plány obcí. Pořizovatelem je v tomto případě odbor koncepce a strategického rozvoje Magistrátu, konkrétně oddělení územního plánování. Pořizovatelem krajské územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, která je závazná pro rozhodování v území i pro tvorbu územních plánů obcí, je Krajský úřad Olomouckého kraje. 

Územní plán

Územní plán řeší základní koncepci rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot, koncepci plošného a prostorového uspořádání a stanovuje podmínky pro využití vymezených ploch a koridorů. Územní plán může ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn jejich využití územní studií nebo regulačním plánem jako podmínku pro rozhodování v území - v takovém případě nelze v těchto plochách a koridorech umísťovat stavby do doby pořízení územní studie nebo regulačního plánu. Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu a je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Přehled stavu pořizovaných i platných územních plánů obcí a jejich změn je možné najít na stránkách Ústavu územního rozvoje.

Dokumentaci platného Územního plánu města Přerova naleznete v článku Územní plán města Přerova, územních plány okolních obcí, přesněji správního obvodu ORP Přerov, pak v článku Územní plány ostatních obcí ORP Přerov.

Územně analytické podklady obcí (ÚAP)

Územně analytické podklady obcí (dále jen ÚAP) jsou podkladem pro zpracování územních plánů obcí. Na základě údajů o území, které dodávají poskytovatelé (orgány veřejné správy, vlastníci dopravní a technické infrastruktury apod.) nebo jsou zjišťovány průzkumem území, vyhodnocují hodnoty území, limity využití území a záměry na provedení změn v území. Všechny tyto podklady následně vstupují do tzv. rozboru udržitelného rozvoje území, jehož zásadním výstupem je definování  problémů k řešení v územních plánech obcí. Ty jsou pak jedním z podkladů pro zadání územních plánů obcí nebo jejich změn. ÚAP slouží také jako podklad při vyhodnocování uplatňování (tj. aktuálnosti) územních plánů obcí, které se provádí každé 4 roky.

Dokumentaci Územně analytických podkladů naleznete v článku Územně analytické podklady ORP Přerov (ÚAP)

 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 17248
Za týden: 376044
Za den: 70514
Online návštěvníků: 937
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load