Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Základní hygienické zásady pro obyvatelstvo k likvidaci negativních důsledků záplav

POZOR

 • Často si důkladně myjte ruce a použijte dezinfekční prostředek (viz. tabulka níže) - vždy po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem a pitím, vždy než se dotýkáte obličeje, sliznic apod.
 • Při styku se záplavovou vodou nebo zaplavenými materiály zásadně používejte osobní ochranné pomůcky (gumové nebo latexové rukavice, holínky a pracovní oděv, který po zamokření vyměňte - použitý pracovní oděv vyperte vyvářkou, obuv a rukavice denně ošetřete dezinfekčními přípravky).
 • Nevstupovat zbytečně do záplavové vody, a to z důvodu možné kontaminace splaškovými vodami, těly uhynulých zvířat a toxickými látkami.
 • Nedotýkat se těl uhynulých zvířat - jejich výskyt ohlásit pracovníkům veterinární správy.

ZÁSADY PRÁCE S DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY

Při užívání dezinfekčních prostředků vždy striktně respektujte pokyny výrobce uvedené na etiketě (ředění resp. koncentrace, způsob aplikace, doba působení, používání osobních ochranných pomůcek apod.).

Příklady dezinfekčních prostředků a účel jejich užití:

ÚČEL POUŽITÍ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK

dezinfekce rukou

BACTOSEPT E, DESMANOL, HOSPISEPT, MANOX, septoderm, Mikasept a, SPITACID, Spitaderm, Sterilium, SAGROSEPT,

dezinfekce vody

SAVO, chlornan sodný, SAGEN, SANOSIL D 10, SANOSIL DDW, SANOSIL SUPER 25, PRESEPT

dezinfekce omyvatelných povrchů

(podlahy, stěny, povrchy)

Chloramin B, Savo, SAVO Prim, Mikasept Ultra, Mikasept KP, PRESEPT, procura s

dezinfekce povrchů s protiplísňovým účinkem

Savo prim proti plísním, Incidur, Desprej, dosilin s, mikasept sterox, Mikasept KP, PRESEPT

ZÁSADY UŽÍVÁNÍ VODY

 • K pitným účelům, k mytí úst, očí, obličeje, rukou před jídlem, intimních míst apod. používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena, tj. vodu balenou nebo vodu z přistavené cisterny (tato by se měla převařovat po dobu 15 minut).
 • K mytí a koupání zdravých osob lze v odůvodněných případech použít dle pokynů orgánů ochrany veřejného zdraví vodu převařenou.
 • K mytí novorozenců a kojenců použijte pouze vodu balenou nebo z cisterny.

UŽÍVÁNÍ VODY Z VLASTNÍ STUDNY

Varianta 1: Studna nebyla zatopena

 • Je nutno prověřit kvalitu vody v této studni provedením chemického a bakteriologického vyšetření.
 • Do doby prověření kvality vody by voda neměla být používána k pití.

Varianta 2: Studna byla zatopena

Do doby provedení sanace studny a posouzení zdravotní nezávadnosti vody nelze vodu z této studny rovněž používat jako pitnou.

Postup při sanaci zatopených studní:

 • Sanaci zatopené studny provádět až po stabilizaci vodního režimu v postižené oblasti (opadnutí povodňové vlny, pokles hladiny podzemních vod), po provedení úklidu okolí studny a jejím stavebně technickém zabezpečení.
 • Očista a dezinfekce studní se z bezpečnostních důvodů musí provádět za přítomnosti nejméně 3 osob.
 • Provést revizi zdroje a okolí a jednorázovou (šokovou) dezinfekci (viz dále).
 • Nejideálnější je svěřit sanaci studny odborné firmě.

Základní postup při sanaci šachtových studní:

 1. Mechanicky očistíme vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravímepoškozené části vnějšího krytu studny. Důkladněopláchneme čistou vodou, nejlépe tlakovou.
 2. Odstraníme zákrytovou desku, otevřeme studnu.
 3. Instalujeme čerpací zařízení (kalové čerpadlo).
 4. Pokud jde o silně znečištěnou studnu, např. zaplavenou bahnem, vyčerpáme celý objem vody. Pokud jde o běžné čištění studny, pokračujeme podle bodu 9.
 5. Před vstupem do studny pomocí detektoru nebo svíčky zjistíme, zda ve studni nejsou jedovaté plyny - pokud ano, odstraníme je vývěvou nebo kompresorem(v případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu methanu dojde ke vzplanutí). Při práci ve studni dodržujeme zásady bezpečnosti a hygieny práce (ochranné pomůcky).
 6. Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistíme vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchneme čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpáme. Veškerou vyčerpanou vodu v průběhu asanace odvádíme do odpadu nebo dostatečně daleko od studny po sklonu terénu, aby se zabránilo druhotnému znečištění vody ve studni, ale i okolních studní! Není-li to možné nebo obsahuje-li voda vysokou koncentraci dezinfekčního přípravku, je nutné ji odvézt cisternou do čistírny odpadních vod, aby nedošlo k poškození vegetace a půdního prostředí.
 7. Omyjeme vnitřní stěny studny a čerpací zařízení koncentrovanějším roztokem dezinfekčního prostředku, který obsahuje chlor ( chlornan sodný 5%, roztok chlorového vápna 10%, SAVO 10%). Pozor - pracujeme v gumových rukavicích! Pokud chlorový roztok nestačí důkladně umýt stěny, použijeme mýdlový roztok.
 8. Opláchneme čistou vodou a vodu vyčerpáme.
 9. U nezasažených studní odčerpáme vodu ze studny asi na 1 m výšky vodního sloupce. Přechlorujeme vodu dezinfekčním přípravkem (nejlépe na bázi chloru) a myjeme stěny zpětným proudem silně přechlorované vody. Úplně vyčerpáme vodu ze studny. Před vstupem do studny - viz bod 5.
 10. Odstraníme stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek). Vytěžíme kal a bahno ze dna studny okovem, odstraníme případné pevné součásti, pečlivě vyčistíme dno studny. Čistíme vtokové otvory na dně studny.
 11. Vyspravíme stěny studny podle druhu jejího zdiva - skruže, cihly, kameny. U skružových studní opravíme spárování mezi skružemi.
 12. Provedeme konečné mytí stěn a dna studny, vodu vyčerpáme.
 13. Vrátíme pokryv dna, nejlépe nový štěrk nebo hrubozrnný písek, v nouzi též důkladně propraný starý.
 14. Necháme studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujeme v čerpání až do vymizení zákalu.
 15. Demontujeme čerpací zařízení včetně přípojky elektrického proudu.
 16. Přidáme prostředek pro dezinfekci vody podle návodu na použití (k dostání v drogeriích). U chlorových preparátů (SAVO, chlornan sodný) udržujeme obsah volného chloru na 0,5 - 1 mg/l. Je možno též použít dezinfekční prostředky na bázi koloidního stříbra (Sagen). Dezinfekční prostředek musí působit nejméně 24 hodin, v případě Sagenu 48 hodin. Vždy je nutno striktně dodržovat pokyny výrobce uvedené na etiketě!

Po několika hodinách odpustíme trochu vody a tím načerpáme vodu ze studny za účelem dezinfekce též do rozvodního potrubí.

 1. Uzavřeme studnu zákrytovou deskou. Asanujeme a upravíme okolí studny podle ČSN 75 5115.
 2. Asi za dva až tři týdny necháme provést základní rozbor pitné vody.

Základní postup při sanaci vrtaných studní:

 1. Svépomocně je možné maximálně studnu vyčerpat a dezinfikovat.
 2. Další práce je nutné přenechat odborné firmě, která má možnost prohlédnout vrt pomocí speciální televizní kamery.

ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU V POSTIŽENÝCH DOMECH A BYTECH

NAKLÁDÁNÍ S POTRAVINAMI - POKYNY PRO DOMÁCNOST

Zaplavené zemědělské plodiny

 • Všechny zemědělské plodiny, které byly zaplaveny povodňovou vodou, kaly a bahnem, je nutné považovat za zdravotně závadné. Tyto plodiny v žádném případě nejezte. O použití ke krmení zvířat musí rozhodnout veterinární lékař.
 • Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném umytí pitnou vodou.

Zaplavené potraviny nehermeticky uzavřené

 • Zásadně nejezte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalem a bahnem s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy).
 • Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).

Zaplavené potraviny hermeticky uzavřené

 • Potraviny hermeticky balené ve skle a plechu (konzervy) je nutno před použitím očistit a dezinfikovat (viz dále)
 • Čištění obalů hermeticky balených potravin
  • odstraňte nálepku
  • umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem
  • umyjte konzervu v roztoku dezinfekčního prostředku a poté opláchněte pitnou vodou
 • Zlikvidujete konzervy, jestliže:
  • obal konzervy (plech, sklo, uzávěr) byl narušen
  • suchý obsah je zvlhlý
  • obal je silně pomačkán - není jistota, zda je obal opravdu neporušen
  • znečištění uzávěru nelze odstranit očištěním a dezinfekcí

Chlazené nebo mražené potraviny

zlikviduje, jestliže

 • chlazené potraviny byly ponechány nad teplotou 6°C déle než 4 hodiny
 • mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny
 • jeví jakékoliv odchylky od standardní kvality (např. zapáchají) nebo přišly do styku se záplavovou vodou.

Ostatní potraviny vystavené zátopové vodě

zlikvidujte

 • otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou
 • neotevřená balení potravin v papírovém obalu nebo s víčkem z voskovaného papíru, s netěsnícím plastovým víčkem zejména v případě, že obsahují majonézy a dresinky
 • sáčková balení koření, bylin, čaje
 • mouku, obiloviny, cukr, kávu v sáčcích a pytlích
 • všechny potraviny v papírových, látkových a celofánových obalech, i když vypadají jako suché a neporušené (např. sůl, cereálie, těstoviny, rýže, sušenky, crackery, čokoláda, bonbóny aj.)
 • všechny potraviny neuzavřené hermeticky (např. instantní kakao, směsi na pečení aj.)
 • balené nápoje, které nejsou hermeticky uzavřeny.

Máte-li jakékoliv pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji! V případě prvních příznaků onemocnění (bolest břicha, průjem, teploty) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!

Čištění a dezinfekce oděvů a prádla

 • Pracujte zásadně v gumových nebo latexových rukavicích a v dobře větraném prostoru.
 • Silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3 % roztoku Chloraminu B (připravíte rozpuštěním 15-ti kopcových polévkových lžic prášku v 10 litrech studené vody) nebo na 8 hodin do 10 % roztoku SAVO (připravíte nalitím 1litru SAVO do 10 litrů vody) popř. 4 % roztoku SAVO PRIM (připravíte nalitím plného vršku od láhve přípravku do 1 litru vody). Při použití přípravku SAVO PRIM, se současně s dezinfekčním účinkem uplatňuje i účinek odmašťovací díky obsahu tenzidů.
 • Méně znečištěné prádlo namočte po dobu 1hodiny do 1 % roztoku Chloraminu B (připravíte rozpuštěním 10 zarovnaných polévkových lžic v 10 litrech vody) nebo do SAVA (l/2 litru SAVA nalijte do 10 litrů vody) nebo 1,5% roztoku SAVO PRIM (připravíte nalitím obsahu vnitřní misky vršku láhve do 1 litru vody) . Pozor! Chloramin B a SAVO mají bělící účinky.
 • Po dezinfekci prádlo vyperte (nejlépe vyvařte) obvyklým způsobem za použití pracího prostředku.
 • Nákladnější oblečení (např. kožichy), které nelze dezinfikovat, vysušte, vykartáčujte, odložte mimo dosah osob a co nejdříve nechejte vyčistit v profesionální čistírně.

Krajská hygienická stanice, Olomouckého KRAJE se sídlem v olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel.: 585 719 211, fax: 585 719 245, e-mail: podatelna@khsolc.cz

Pravidla základní hygieny pro postup při čištění a dezinfekci hraček a výrobků určených pro děti ve věku do 3 let

 • Vždy předpokládejte kontakt hraček a výrobků určených pro děti ve věku do 3 let, s ústy dítěte a citlivou dětskou pokožkou. Proto je nutno očistě těchto výrobků, které přišly do styku se záplavovou vodou, bahnem nebo kaly, věnovat zvýšenou pozornost.
 • Po kontaktu se záplavovou vodou (i při podezření na kontakt) z l i k v i d u j e t e :

  • textilní měkce vycpané hračky podobně jako dětské matrace, přikrývky, polštáře, vybavení do kočárků, kočárky,
  • hračky a výrobky pro nejmenší děti z porézních materiálů jako jsou: kousátka, šidítka, savičky, chrastítka, pískací měkké hračky, duté hračky obtížně čistitelné,
  • dřevěné hračky a výrobky pro děti této věkové kategorie.

 • Omyvatelné hračky dezinfikujte a důkladně omyjte pitnou vodou.
 • Dětský textil, např. ošacení, ložní prádlo, textilní pleny apod. vyperte několikrát ve studené vodě s přídavkem desinfekčního přípravku s obsahem chloru (např. SAVO). Barevné textilie je z důvodu možného odbarvení chlorovými preparáty vhodné desinfikovat prostředky na bázi aktivního kyslíku (peroxidy).
 • Po dezinfekci prádlo vymáchejte a několikrát vyperte s ohledem na složení výrobku při co nejvyšší teplotě s pracím práškem (nejvhodnějším způsobem ošetření prádla je vyvářka).
 • Prádlo důkladně vymáchejte ve zdravotně nezávadné vodě a důkladně vysušte.

Dezinfekce odpadních sifonů a žump

 • Do odpadního sifonu vlijte 5 % roztok Chloraminu B (25 polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo neředěný přípravek SAVO.
 • K dezinfekci obsahu žump použijte 1kg chlorového vápna na 1m3 obsahu žumpy.
 • Riziko infekčních onemocnění

  Při práci v zatopených prostorách a při jejich čištění jsou osoby vystaveny riziku infekce. Jedná se jednak o infekce přenášené vodou kontaminovanou lidskými výkaly pocházejícími z žump a čističek odpadních vod (např. dysenterie) a vodou kontaminovanou výkaly zvířat v případě některých infekcí přenosných na člověka (např. leptospiróza či tularémie). Jejich původci mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně poškozenou kůží (například oděrkami a záděrami). Snažte se tedy omezit styk vody a bláta s tělem pokud možno co nejvíce. Při práci používejte vždy holinky a gumové rukavice. Znečištěné prádlo ošetřete výše uvedeným způsobem.

  Ruce si po skončení práce vždy řádně umyjte a dezinfikujte.

  Pokud zjistíte jakoukoliv odchylku od normálního zdravotního stavu (např. zvýšenou teplotu), ihned navštivte lékaře a informujte ho, že jste pracovali v zatopeném prostředí.

  Důležité kontakty:

  Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, Olomouc:

  Poradenská linka k základním hygienickým pravidlům po povodni: tel: 585 719 327 - linku lze využívat, denně od 7.00 do 19.00 hod. (včetně soboty a neděle)

  Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, Olomouc:

  Rozbory vod ze zatopených studní pro individuální zásobování pitnou vodou, poradenství v oblasti sanace studní:

  RNDr. Halata Martin - tel: 605 298 441 RNDr. Dvorská Daniela - tel: 605 298 440, linky lze využívat denně od 7.00 do 19.00 hod. (včetně soboty a neděle)

  Zpracovali: MUDr. Lenka Pešáková, MUDr. Růžena Haliřová, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ing. Jan Bébar, V Olomouci dne 3.4.2006, MUDr. Zdeněk Nakládal, ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

  20.5.2011 9:57:31 | přečteno 1599x | Irena Přivřelová
   

  Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8.00 - 11.30
  8.00 - 11.30*
  8.00 - 11.30
  8.00 - 11.30*
  8.00 - 11.30*

  12.30 - 17.00
  12.30 - 15.00*
  12.30 - 17.00
  12.30 - 15.00*
  12.30 - 13.30*

  *) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
  Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
  Přerov - znak města

  Magistrát města Přerova
  Bratrská 709/34
  Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
  E-podatelna: posta@prerov.eu
  ID datové schránky:  etwb5sh
  Telefon: +420 581 268 111
  IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

  Návštěvnost

  Celkem přístupů: 18391
  Za týden: 607441
  Za den: 67703
  Online návštěvníků: 759
   
  Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
  load