Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními přípravky

Materiál poskytnutý Krajsou hygienickou správou Olomouc prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje - článek vložen 7. dubna 2006 7.30

  • Při práci s dezinfekčními prostředky se důsledně řiďte návodem k použití
  • Nikdy nemíchejte různé dezinfekční prostředky mezi sebou.
  • Používejte ochranu očí, gumové rukavice, ochranný oděv.
  • Po skončení dezinfekce opláchněte řádně všechny předměty pitnou vodou.

1.První pomoc pro žíraviny (C)

Při nadýchání žíravin a preparátů s obsahem chloru

Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny , případně nosu pitnou vodou, převlékněte postiženého v případě, že je látkou zasažen oděv, zajistěte postiženého proti prochladnutí, podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí

Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 15 od vnitřního koutku k zevnímu, podle situace zajistěte lékařské ošetření.

Při styku s kůží, polití

Ihned svlečte potřísněné šatstvo,zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné pitné vody po dobu 10-15 minut; poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva, poškozeného přikryjte, aby neprochladl, podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

Při požití

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče. Pokud je postižený při vědomí vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-3 dl chladné pitné vody, k pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou, nepodávejte žádné jídlo, zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření.

2. Přípravky dráždivé (Xi)

Při nadýchání

Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte postiženého proti prochladnutí, zajistěte lékařské ošetření - přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky.

Při styku s kůží, polití

Odložte potřísněný oděv, omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné pitné vody, pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon, zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže.

Při zasažení očí

Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte, výplach provádějte nejméně 10 minut, zajistěte lékařské vyšetření.

Při požití

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety v 1-2dl pitné vody), kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku, u osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření. Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 915 402.

(zpracovala KHS Olomouckého kraje 6.4.2006)

25.5.2011 10:26:53 | přečteno 17159x | Irena Přivřelová

Anketa

Líbila se vám vánoční výzdoba náměstí T.G.M.?
 
90% (271)
 
10% (31)
Všechny ankety a kvízy
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 24233
Za týden: 595007
Za den: 87269
Online návštěvníků: 1652
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load